Άρθρο 21 Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι :

α) Η διεκπεραίωση των θεμάτων του προσωπικού του Ο.Δ.Α.Π., ιδίως στα θέματα προσλήψεων, αδειών και υπηρεσιακής εξέλιξης, η τήρηση των μητρώων και υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού, η διατύπωση εισηγήσεων προς το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, καθώς και η προώθηση πολιτικών για την ορθολογική διαχείριση και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Ο.Δ.Α.Π..

β) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πολιτικών για τη δημιουργία μιας ευέλικτης, ανταποκριτικής, αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας του Ο.Δ.Α.Π..

γ) Η προμήθεια και η διαχείριση του απαραίτητου υλικού και εξοπλισμού για την αποτελεσματική λειτουργία του Ο.Δ.Α.Π..

δ) Η προώθηση και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και η διαρκής αναβάθμιση των υποδομών και δικτύων του Ο.Δ.Α.Π., με γνώμονα τη διαλειτουργικότητά τους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της λειτουργίας του.

2. Η Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Προσωπικού.

β) Τμήμα Προμηθειών.

γ) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού.

δ) Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών.

3.α) Το Τμήμα Προσωπικού είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ο.Δ.Α.Π., την τήρηση μητρώου υπαλλήλων και την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του.

β) Το Τμήμα Προμηθειών είναι υπεύθυνο για τον ορθό προγραμματισμό των λειτουργικών αναγκών του Ο.Δ.Α.Π. σε αγαθά και υπηρεσίες και τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων. Καταρτίζει το πρόγραμμα προμηθειών πάσης φύσεως αγαθών, υλικών, εξοπλισμού, υπηρεσιών και εφοδίων για τις λειτουργικές και εμπορικές ανάγκες του Ο.Δ.Α.Π. και εισηγείται την έγκρισή του.

γ) Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού είναι υπεύθυνο για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των παγίων, υλικών και εφοδίων για την αποτελεσματική λειτουργία του Ο.Δ.Α.Π., την έκδοση των σχετικών δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής και την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού. Μεριμνά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την αναβάθμιση και συντήρηση του εξοπλισμού (πλην του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών) του Ο.Δ.Α.Π., την επάρκεια σε αναλώσιμα και είδη γραφείου, καθώς και για την καθαριότητα των γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών χώρων.

δ) Αρμοδιότητα του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών είναι η εγκατάσταση, αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση των υποδομών και δικτύων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ο.Δ.Α.Π., καθώς και ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διασφάλιση λειτουργίας ολοκληρωμένων εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μηχανοργάνωσης. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Εκδόσεων και Ψηφιακών Εφαρμογών, για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών με θέμα αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, καθώς και την ιστορία συγκεκριμένης περιοχής, καθώς και με το Τμήμα Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων, για την αποτελεσματική λειτουργία των πληροφοριακών υποδομών και συστημάτων και του εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται στις εισπράξεις εσόδων και τις πληρωμές.