Άρθρο 32 Προσόντα διορισμού

 

1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται στο π.δ. 50/2001 (Α΄39).
2. Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται κατά περίπτωση με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.
3. Ως επιπρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται τα εξής:
α) Στον κλάδο/ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγων ορίζονται: πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.
β) Στον κλάδο/ειδικότητα ΠΕ Γλυπτών, ΠΕ Ζωγράφων και ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης, όσα προβλέπονται από το άρθρο 3 του π.δ. 50/2001 και άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.
γ) Στον κλάδο/ειδικότητα ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ορίζονται: πτυχίο ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και καλή γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.
δ) Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού όσα προβλέπονται στο άρθρο 18 του π.δ. 50/2001.
ε) Στους κλάδους ΔΕ Τεχνιτών Εκμαγείων, Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Φύλαξης – Πληροφόρησης, Προσωπικού Ασφαλείας, όσα προβλέπονται στο άρθρο 17 του π.δ. 50/2001.