Άρθρο 2 Σκοποί του Ο.Δ.Α.Π.

1. Στρατηγικοί σκοποί του Ο.Δ.Α.Π. είναι: α) η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, β) η αύξηση των οικονομικών πόρων που προέρχονται από τις επισκέψεις στους άνω χώρους, την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, αλλά και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, γ) η διάθεση των οικονομικών πόρων για την υποστήριξη της πολιτικής για την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση του δημόσιου αγαθού της πολιτιστικής κληρονομιάς, της λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων και των υπηρεσιών και φορέων που έχουν αρμοδιότητα την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για τη στήριξη συνεργειών μεταξύ των άνω υπηρεσιών και των φορέων της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.

2. Οι σκοποί του Ο.Δ.Α.Π. εκπληρώνονται με τη διάθεση των πόρων του για:

α) την απαλλοτρίωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή την εξαγορά ή τη στέρηση χρήσης ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς και ειδικότερα για τη διενέργεια ανασκαφών, για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη των αρχαίων και νεότερων μνημείων, για την προστασία, αποκατάσταση, διαμόρφωση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών.
β) την ασφάλεια, συντήρηση, διαμόρφωση, αποκατάσταση, ανάδειξη και προβολή των αρχαιολογικών χώρων, των αρχαίων και νεότερων μνημείων, των ιστορικών τόπων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και κάθε εν γένει κτίσματος που βρίσκεται μέσα σε αυτούς, και την κατασκευή έργων πρόληψης ζημιών και προφύλαξης εντός αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υποδομών και εγκαταστάσεων των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των μνημειακών συνόλων, την ανέγερση, συντήρηση και επισκευή κύριων και βοηθητικών της λειτουργίας των χώρων και μουσείων κτισμάτων και κατασκευών, καθώς και κτισμάτων εξυπηρέτησης επισκεπτών των αρχαιολογικών χώρων.
γ) την προβολή της πολιτιστικής πολιτικής, τη δημοσιοποίηση και ανάδειξη των κινητών και ακίνητων μνημείων και του έργου της αρχαιολογικής υπηρεσίας και των αναστηλωτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και των μουσείων και επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και συλλογών του Δημοσίου.
δ) την υποστήριξη της αποτελεσματικής επιτέλεσης της αποστολής των υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), καθώς και την υποστήριξη της διενέργειας κοινών δράσεων των ανωτέρω υπηρεσιών και φορέων με φορείς της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.
ε) τη δημιουργία και διάθεση εκδόσεων και ψηφιακών εφαρμογών με αντικείμενο την πολιτιστική κληρονομιά, την αρχαιολογία και αρχαιογνωσία και την ιστορία της ελληνικής τέχνης, καθώς και τη διάθεση αυτών στο κοινό.
στ) τη δημιουργία και αναβάθμιση διαδικτυακών ή φυσικών πωλητηρίων εντός και εκτός αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, σε επιλεγμένα σημεία της επικράτειας, καθώς και στο εξωτερικό, και τη συνεργασία με καταστήματα τρίτων ή άλλα εμπορικά δίκτυα και κανάλια πωλήσεων, με σκοπό τη διάθεση στο κοινό εμπνευσμένων εφαρμογών, καλλιτεχνημάτων, ακριβών αντιγράφων, έργων τέχνης, ψηφιακών εφαρμογών, εν γένει πολιτιστικών αντικειμένων, καθώς και τυποποιημένων – πιστοποιημένων προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας, προερχόμενων από τη χλωρίδα που βρίσκεται εντός αρχαιολογικών χώρων,

ζ) την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικών αγορών και πληρωμών για εισιτήρια εισόδου και άλλες υπηρεσίες προς επισκέπτες σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, τη διάθεση ειδών, φωτογραφιών, ηλεκτρονικών εκδόσεων και άλλων ψηφιακών εφαρμογών που απευθύνονται στο κοινό,
η) την ενίσχυση της έρευνας, μελέτης και επιστημονικής τεκμηρίωσης σε θέματα αρχαιολογίας και προστασίας, ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς, από την αρχαιολογική υπηρεσία, από εποπτευόμενους φορείς του ΥΠ.ΠΟ.Α. ή από τον ίδιο, ιδίως σε συνεργασία με κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανάλογου περιεχομένου εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
θ) τη δημιουργία και αναβάθμιση εργαστηρίων κατασκευής εκμαγείων, ακριβών αντιγράφων και απομιμημάτων, καθώς και τη δημιουργία επισκέψιμων εκθεσιακών χώρων με αντικείμενο θέματα από την πολιτιστική κληρονομιά.
ι) τη μίσθωση ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς ή για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ο.Δ.Α.Π.,
ια) την ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων στις πολιτιστικές υποδομές και τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την έρευνα και καινοτομία, τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, τις πολιτιστικές βιομηχανίες και τη δημιουργική οικονομία, με δυνατότητα συμμετοχής σε χρηματοδοτικά σχήματα, στα οποία συμμετέχουν και εθνικοί, ευρωπαϊκοί ή διεθνείς φορείς χρηματοδότησης και επενδύσεων.