ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 36 Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.Δ.Α.Π. μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, πρέπει να έχει τα προσόντα που προβλέπονται για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.. Αν ο υπάλληλος που τοποθετείται ως προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης, προέρχεται από άλλο φορέα, αποσπάται αυτοδικαίως στον Ο.Δ.Α.Π., από τον οποίο καταβάλλονται και οι αποδοχές του. Η θητεία του διαρκεί ένα (1) έτος, εκτός αν στο διάστημα αυτό επιλεγεί προϊστάμενος σύμφωνα με τη διαδικασία του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
2. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και Τμημάτων, επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊσταμένων του Ο.Δ.Α.Π. αρμόδιο είναι το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του ΥΠ.ΠΟ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 3528/2007.
3. Ειδικά στην πρώτη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, η οποία ολοκληρώνεται εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Δ.Σ. τοποθετεί ως αναπληρωτές προϊσταμένους Τμημάτων και Διευθύνσεων, υπαλλήλους του Ο.Δ.Α.Π., μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν τα προσόντα που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Γ΄, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 (Α΄156).
4. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του Ο.Δ.Α.Π. με τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης, κατά την παρ. 3, οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν από τακτικούς δημόσιους υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007). Για την πλήρωση των θέσεων εκδίδεται σχετική πρόσκληση από τον Ο.Δ.Α.Π. με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με όσα ορίζονται στον προαναφερόμενο Κώδικα. Η πρόσκληση αναρτάται στις ιστοσελίδες του Ο.Δ.Α.Π., των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, του ΑΣΕΠ, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα αποφασίσει το Δ.Σ.. Αρμόδιο όργανο επιλογής είναι το Δ.Σ.. Όσοι επιλέγονται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, τοποθετούνται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους. Οι υπάλληλοι αυτοί με την τοποθέτησή τους αποσπώνται αυτοδικαίως στον Ο.Δ.Α.Π. από τον οποίο καταβάλλονται και οι πάσης φύσεως αποδοχές τους.
5. Η θητεία των προϊσταμένων που τοποθετούνται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 είναι διάρκειας δύο (2) ετών, εκτός αν στο διάστημα αυτό επιλεγούν προϊστάμενοι σύμφωνα με τη διαδικασία του ν. 3528/2007. Οι προϊστάμενοι που προέρχονται τόσο από τον ΟΔΑΠ όσο και από άλλους φορείς έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 86 του ν. 3528/2007, που θα διενεργηθούν από τον Ο.Δ.Α.Π., καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας τους.
6. Έως την ένταξη του Ο.Δ.Α.Π. στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.), έως τριάντα (30) κενές οργανικές θέσεις μπορεί να καλύπτονται με αποσπάσεις μόνιμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), κατά παρέκκλιση των άρθρων 41 έως 44 του ν. 4674/2020 (Α΄53) και χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων, με την ίδια σχέση εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς. Για τον σκοπό αυτό εκδίδεται από τον Ο.Δ.Α.Π. σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Αρμόδιο όργανο επιλογής είναι το Δ.Σ.. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης είναι διετής χωρίς δικαίωμα ανανέωσης, ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και η καταβολή των αποδοχών τους βαρύνει τον Ο.Δ.Α.Π..
7. Το προσωπικό του Ο.Δ.Α.Π. που έχει οργανική θέση και υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατατάσσεται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ., στις προβλεπόμενες θέσεις και κλάδους των άρθρων 16 έως 24 του Κεφαλαίου Β’, ανάλογα με την κατηγορία όπου ανήκουν.
8. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν με μετάθεση ή απόσπαση στο Τ.Α.Π., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να υπηρετούν με τον ίδιο τρόπο και για όσο χρόνο προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις μετάθεσης ή απόσπασης, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέων αποφάσεων.
9. Έως τον διορισμό προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με την παρ. 1, τοποθετείται Προϊστάμενος, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 (Α΄ 156).
10. Με απόφαση του Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., και έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών τοποθέτησης προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων, μπορεί να μεταβιβάζονται στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο μέλος του Δ.Σ., αρμοδιότητες παρακολούθησης των δραστηριοτήτων συγκεκριμένων οργανικών μονάδων του Ο.Δ.Α.Π., επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος.
11. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, όσοι διορίστηκαν στις θέσεις που προέβλεπε η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 736/ 1977 (Α΄ 316), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4623/ 2019 (Α΄ 134) καλύπτουν τις θέσεις που συστήνονται με την παρ. 3 του άρθρου 9, και τους καταβάλλονται οι αποδοχές που καθορίζονται εφεξής.

12. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, η θητεία του Δ.Σ. του Τ.Α.Π. παρατείνεται αυτοδικαίως έως του διορισμού νέου Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.. Μέχρι τότε, το Δ.Σ. ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος.
13. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 7 για τις αμοιβές και αποζημιώσεις του Προέδρου του Δ.Σ., του Αντιπροέδρου, των μελών και του τακτικού και αναπληρωτή γραμματέα του Δ.Σ., διατηρείται σε ισχύ η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/54215/6364/6217/176/1.2.2019 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 59).
14. Όσα ακίνητα βρίσκονται ήδη σε χρήση του Τ.Α.Π., δυνάμει σχετικής παραχώρησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή βάσει ειδικών διατάξεων, ανήκουν με την έναρξη ισχύος του παρόντος στον Ο.Δ.Α.Π. κατά χρήση και δεν απαιτείται έκδοση νέας απόφασης.

15. Οι βεβαιωμένες υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Α.Π. οφειλές στις ΔΟΥ, εισπράττονται και αποδίδονται στον Ο.Δ.Α.Π., ο οποίος συνεχίζει τις σχέσεις και συναλλαγές του Τ.Α.Π. με το κοινό και τις δημόσιες αρχές.

16. Όπου σε διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, κανονιστικών πράξεων, διοικητικών πράξεων, εγγράφων δημόσιων ή ιδιωτικών ή συμβάσεων αναφέρονται το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ή τίτλοι υπηρεσιών του, διαφορετικοί λόγω των καταργούμενων με τον παρόντα υπηρεσιών, νοούνται πλέον ο Ο.Δ.Α.Π. και οι νέες υπηρεσίες στις οποίες περιήλθαν τα αντικείμενα των θεμάτων των καταργούμενων υπηρεσιών.
17. Η οργάνωση και λειτουργία του Ο.Δ.Α.Π. καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού εντός πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση. Με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄.

  • 11 Νοεμβρίου 2020, 13:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΠ

    Επί του σχεδίου νόμου «Eκσυγχρονισμός, αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά» στον Δήμο Λέσβου και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», το οποίο βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης, πέραν των παρατηρήσεων που έχουν ήδη διατυπωθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης άτυπης εσωτερικής διαβούλευσης, υποβάλλουμε και τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
    Στο σχέδιο προβλέπεται ότι έως την ένταξη του Ο.Δ.Α.Π. στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.), έως τριάντα (30) κενές οργανικές θέσεις μπορεί να καλύπτονται με αποσπάσεις μόνιμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), κατά παρέκκλιση των άρθρων 41 έως 44 του ν. 4674/2020 (Α΄53) και χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων, με την ίδια σχέση εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς. Θεωρούμε ότι ο αριθμός αυτός δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι άμεσες και επείγουσες ανάγκες στελέχωσης του ΟΔΑΠ και για το λόγο αυτό προτείνουμε την αύξηση του αριθμού κατά δέκα (10) υπαλλήλους.

    Προτείνουμε να συμπεριληφθεί η εξής διάταξη «Το υφιστάμενο προσωπικό κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παραμένει στις θέσεις που κατείχε με τον Ν. 736/1977 μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του και οι θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια». Με τον τρόπο αυτό, κατοχυρώνονται πιο αποτελεσματικά οι θέσεις του υφιστάμενου προσωπικού.