Άρθρο 44 Διευθυντής

 

1. Ο Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τετραετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεώνεται έως δύο φορές.
2. Ο Διευθυντής πρέπει να διαθέτει τα εξής ουσιαστικά προσόντα:
α) πτυχίο ΑΕΙ,
β) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
γ) αποδεδειγμένη οργανωτική εμπειρία, καθώς και εμπειρία σε θέματα διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης,
Επιπλέον προσόν θεωρείται η κατοχή τίτλου ή η εμπειρία στη Μουσειολογία ή Ιστορία ή Θεωρία της Τέχνης ή συναφή πεδία.
3. Ο Διευθυντής:
α) προΐσταται του προσωπικού του Μουσείου, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία του,
β) εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα στο Δ.Σ. Σε ειδικές περιπτώσεις εισηγείται ο Πρόεδρος μόνος του ή ορίζει εισηγητή μέλος του Δ.Σ.,
γ) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μουσείου,
δ) ελέγχει και υπογράφει την αλληλογραφία και ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο του Δ.Σ.,
ε) συντάσσει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό, τους οποίους υποβάλλει στο Δ.Σ.,
στ) καταρτίζει και εισηγείται προς το Δ.Σ. το πρόγραμμα δράσεων και εκθέσεων του Μουσείου, τα έργα συντήρησης και επισκευών των κτιρίων και εν γένει το πρόγραμμα λειτουργίας του Μουσείου, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή μέλος που ορίζει ο Πρόεδρος,
ζ) φυλάσσει τη σφραγίδα και το αρχείο του Μουσείου.
4. Τον Διευθυντή, όταν είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνει υπάλληλος του Μουσείου που ορίζει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
5. Σε περίπτωση καθυστέρησης πλήρωσης της θέσης, η θητεία του Διευθυντή παρατείνεται για χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

 • 12 Νοεμβρίου 2020, 10:44 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

  Για τα προσόντα του Διευθυντή να προβλεφτεί ακόμα ως προσόν η γνώση του στη Μουσειολογία στην Ιστορία της Τέχνης στη Βιομηχανική Αρχιτεκτονική κλπ που θα αποδεικνύεται είτε από την κατοχή τίτλου, είτε από τεκμηριωμένη εμεπιρία

  Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
  Γραμματέας Τομέα Πολιτισμού Κινήματος Αλλαγής

 • 12 Νοεμβρίου 2020, 10:38 | Λουκάς Σπανος

  Ο Διευθυντής του Μουσείου γιατί να διορίζεται με απόφαση του Υπουργού ;
  Να ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του Μουσείου, ύστερα από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία όπου ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση και θα αξιολογούνται κατοπιν και συνέντευξης.
  Εν ετει 2020, ας εφαρμόζονται οι στοιχειώδεις κανόνες διαφάνειας και αξιοκρατίας για τη πλήρωση τέτοιων διοικητικών θέσεων.
  Επίσης, προτείνω στα πρόσθετα προσόντα του υποψηφίου διευθυντή να προστεθούν /
  Α) η διοικητική εμπειρία σε Μουσεία και εν γενεί φορείς πολιτισμού
  Β) η εμπειρία ή εξειδίκευση στη Μουσειολογία, ή Ιστορία, ή θεωρεία της τέχνης, ή εξειδίκευση στη Βιομηχανική Αρχιτεκτονική, και Βιομηχανική Κληρονομιά ή συναφή πεδία