Άρθρο 12 Διαδικασία καθορισμού εσόδων

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 έως 8, τα έσοδα του Ο.Δ.Α.Π., οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η δωρεάν ή με έκπτωση διάθεση των πωλητέων ειδών και το ποσοστό της, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις διακανονισμού οφειλών. καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ..
2. Η τιμή και ο τύπος (μεμονωμένα, ενιαία κ.α.) των εισιτηρίων εισόδου σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, οι κατηγορίες των προσώπων που απαλλάσσονται εν όλω ή εν μέρει της πληρωμής εισιτηρίου, οι ημέρες της ελεύθερης επίσκεψης του κοινού και το αντίτιμο των τελικών χρηστών από την παροχή υπηρεσιών στο κοινό σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία με φυσική παρουσία ή μέσω διαδικτύου καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. και γνώμη του αρμοδίου Κεντρικού Συμβουλίου του ν. 3028/2002 (Α΄153).
3. Τα έσοδα που προβλέπονται στην περ. η΄ του άρθρου 11 προκύπτουν από συμβάσεις μεταξύ του Ο.Δ.Α.Π. και των υπόχρεων, που καταρτίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4.
4. Τα τέλη που προβλέπονται στις περ. θ΄ έως ια΄ του άρθρου 11 καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, μετά από γνώμη του αρμοδίου Κεντρικού Συμβουλίου του ν. 3028/2002. Στην απόφαση για τη χορήγηση άδειας χρήσης των περιπτώσεων αυτών καθορίζεται το ύψος των καταβλητέων τελών.
5. Αν διαπιστωθεί από όργανα του Ο.Δ.Α.Π. ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, χρήση χωρίς την προηγούμενη λήψη άδειας, μη καταβολή τέλους ή καταβολή τέλους μικρότερου από το οριζόμενο, επιβάλλεται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του ποσού που δεν καταβλήθηκε, το οποίο βεβαιώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8.
6. Αν η παράβαση της παρ. 5 αφορά σε ακριβή αντίγραφα, το πρόστιμο που επιβάλλεται ανέρχεται στο εικοσαπλάσιο της τιμής πώλησης ακριβών αντιγράφων που ισχύει κατά τον χρόνο που διαπιστώθηκε η παράβαση.
7. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου, δυνάμει ειδικών διατάξεων ή χρηματοδοτικών προγραμμάτων, πόροι του Ο.Δ.Α.Π. αξιοποιούνται από άλλα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το ΥΠ.ΠΟ.Α., μπορεί να συμφωνείται η καταβολή προς τον Ο.Δ.Α.Π ποσοστού από τα έσοδά τους, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.
8. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής στον Ο.Δ.Α.Π. των εσόδων και δικαιωμάτων του, αυτά βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ με πράξη καταλογισμού του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. και εισπράττονται κατά τις ισχύουσες ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Πριν από την έκδοση πράξης καταλογισμού είναι δυνατόν, με αίτηση του οφειλέτη υπόχρεου, να αποφασιστεί ο διακανονισμός καταβολής των οφειλόμενων ποσών, σύμφωνα με ρύθμιση που αποφασίζει το Δ.Σ.. Εάν η ρύθμιση δεν τηρηθεί από τον οφειλέτη, ακολουθεί αμέσως καταλογισμός όλου του οφειλόμενου ποσού στην αρμόδια ΔΟΥ.