Άρθρο 5 Ειδικά μέσα εκπλήρωσης σκοπών του Ο.Δ.Α.Π.

1. Για την υποστήριξη της εκπλήρωσης των αναπτυξιακών σκοπών του Ο.Δ.Α.Π. με διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Δ.Α.Π., μπορεί να συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού, με αποκλειστικό αντικείμενο τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 4.
2. Ο Οργανισμός μπορεί να συνάπτει ή να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις, προγραμματικές συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας, με σκοπό την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την υποστήριξη συνεργατικών δράσεων με πολιτιστικούς φορείς.

  • 13 Νοεμβρίου 2020, 12:00 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΝΟΥΣ

    ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΙ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΑ ΕΧΕΙ :
    ΠΧ. 1 ΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟ ΤΟΝ ΟΔΑΠ
    ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΟΔΑΠ & ΙΔΙΩΤΕΣ (51% + 49% Ή 49% +51% )
    Ή ΤΙ ;