Άρθρο 48 Μεταβατική διάταξη

 

Εγκεκριμένα έργα και προγράμματα σε εξέλιξη που έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από την Εταιρεία «Αρχιπέλαγος» σχετικά με το υφιστάμενο μουσείο συνεχίζονται από το Μουσείο με μέριμνα του Δ.Σ. και του Διευθυντή χωρίς διακοπή και με τους ίδιους όρους έως την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης τους.

  • 12 Νοεμβρίου 2020, 10:39 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

    Μέχρι να γίνει η στελέχωση του μουσείου όπως προβλέπει ο νόμος, να προβλεφτεί άρθρο βάσει του οποίου να συνάπτονται συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους τρεις ήδη εργαζόμενους του Μουσείου, οι οποιόι και μπορούν να διασφαλίσουν σύμφωνα με τη γνώση και την εμπειρία τους την εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου κατά τη μεταβατική του περίοδο

    Α. Παπαϊωάννου
    Γραμματέας Τομέα Πολιτισμου Κινήματος Αλλαγής