Άρθρο 17 Διεύθυνση Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

α) Η μελέτη και ο σχεδιασμός της ανάπτυξης πολιτιστικών παραγωγών.

β) Η μέριμνα για την παραγωγή, τη διαρκή ποσοτική – ποιοτική επάρκεια και την αποτελεσματική διάθεση των πωλητέων αντικειμένων και ειδών του Ο.Δ.Α.Π..

γ) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της κατάλληλης πολιτικής πωλήσεων και της προβολής αυτής, ώστε να επιτυγχάνεται διαχρονική αύξηση των πωλήσεων και εσόδων.

2. Η Διεύθυνση Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής, απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Παραγωγής Ακριβών Αντιγράφων και Μοντελοθήκης – Γλυπτοθήκης.

β) Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Πολιτιστικών Εφαρμογών.

γ) Τμήμα Αποθήκευσης και Διακίνησης Προϊόντων και Βιβλίων.

δ) Τμήμα Πωλήσεων, Λειτουργίας Πωλητηρίων και Προβολής.

ε) Τμήμα Παρακαταθηκών.

3.α) Το Τμήμα Παραγωγής Ακριβών Αντιγράφων και Μοντελοθήκης – Γλυπτοθήκης είναι αρμόδιο για την δημιουργία εκμαγείων, την παραγωγή με κάθε τρόπο και μέσο ακριβών (πιστών) αντιγράφων αρχαίων και εκθεμάτων, για την έκθεση και συντήρηση της μοντελοθήκης-γλυπτοθήκης, καθώς και για τη λειτουργία της ως επισκέψιμου εκθεσιακού χώρου για το κοινό, την τυποποίηση των διαδικασιών παραγωγής αντιγράφων, την παροχή των σχετικών πιστοποιήσεων, καθώς και για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών για τη χορήγηση άδειας παραγωγής απλών αντιγράφων.
β) Το Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Πολιτιστικών Εφαρμογών είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την παραγωγή πάσης φύσεως εμπνευσμένων εφαρμογών, τη διαμόρφωση πρότασης προγράμματος παραγωγής πολιτιστικών εμπνευσμένων εφαρμογών και τη συμπερίληψή του στο ετήσιο πρόγραμμα αγοράς ειδών, καθώς και για την εποπτεία παραγωγής εμπνευσμένων εφαρμογών.

γ) Το Τμήμα Αποθήκευσης και Αποστολής Προϊόντων και Βιβλίων είναι αρμόδιο για την οργάνωση της αποθήκης, την ασφάλεια και φύλαξη των ειδών που προορίζονται για τα πωλητήρια, το ηλεκτρονικό πωλητήριο και τα εκδοτήρια εισιτηρίων, καθώς επίσης για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Πωλήσεων, Λειτουργίας Πωλητηρίων και Προβολής.

δ) Το Τμήμα Πωλήσεων, Λειτουργίας Πωλητηρίων και Προβολής είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη του δικτύου και την αποτελεσματική λειτουργία των πωλητηρίων, τον εφοδιασμό των πωλητηρίων με όλα τα απαραίτητα είδη, πιστά αντίγραφα και εμπνευσμένες εφαρμογές, τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες των πωλητηρίων, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής πωλήσεων του Ο.Δ.Α.Π., καθώς και για την προβολή των πωλητέων ειδών. Σχεδιάζει την πολιτική πωλήσεων του Ο.Δ.Α.Π., κοστολογεί τα προϊόντα προς πώληση και διατυπώνει εισήγηση για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης, εκπονεί – σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες – το ετήσιο πρόγραμμα αγοράς καλλιτεχνικών και πολιτιστικών ειδών και αντικειμένων, πιστών αντιγράφων και εμπνευσμένων εφαρμογών, το οποίο αποτελεί υποπρόγραμμα του γενικού ετήσιου προγράμματος προμηθειών και εισηγείται στο Δ.Σ. τη διατύπωση πρότασης για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και τυποποίησης των καρπών της χλωρίδας που βρίσκεται εντός αρχαιολογικών χώρων, συντονίζει το έργο των πωλητηρίων, εισηγείται για την ίδρυση νέων ή την κατάργηση υπαρχόντων, μεριμνά για την προβολή και διαφήμιση στην Ελλάδα και το εξωτερικό των προς πώληση αντικειμένων του Ο.Δ.Α.Π., καθώς και της γενικότερης πολιτιστικής πολιτικής, έχει την ευθύνη οργάνωσης διαχείρισης και διεκπεραίωσης των παραγγελιών του ηλεκτρονικού πωλητηρίου (e-shop) και είναι αρμόδιο για τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των πωλητηρίων του Ο.Δ.Α.Π. και άλλων εμπορικών δικτύων και καναλιών πωλήσεων.

ε) Το Τμήμα Παρακαταθηκών είναι αρμόδιο για την υλοποίηση της διακίνησης και διάθεσης στα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π. των ειδών παραγωγής τρίτων με το σύστημα της παρακαταθήκης.