ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Δ.Α.Π. Άρθρο 28 Οργανικές θέσεις

 

1. Το σύνολο των οργανικών θέσεων του Ο.Δ.Α.Π. ανέρχεται σε τριακόσιες (300).
2. Οι θέσεις κατηγορίας ΔΕ Κλάδων/Βαθμίδων και Κλάδων/Ειδικοτήτων Διοικητικού – Λογιστικού, Φύλαξης – Πληροφόρησης και Προσωπικού Ασφαλείας, με την αποχώρηση όσων τις κατέχουν με οποιονδήποτε τρόπο, μετατρέπονται σε θέσεις κατηγορίας ΠΕ.

 • 12 Νοεμβρίου 2020, 11:57 | ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΟΡΔΑΤΖΗ

  Σύμφωνα με το Ν 2916/2001 άρθρο 1: Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης
  1.α) Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:αα)τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ)τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
  β) Τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν συμπληρωματικά, με διακριτές φυσιογνωμίες.
  2.β)Τα Ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους: αα)Αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. ββ)Μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών.

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιμώ ότι η εκπροσώπηση των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης είναι απαραίτητο και αναγκαίο να είναι αναλογική. Επομένως η μετατροπή των θέσεων της παραγράφου 2 θα πρέπει να «μοιραστεί¨ σε θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ.

 • 11 Νοεμβρίου 2020, 13:27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΩΝ ΤΑΠ

  Επί του σχεδίου νόμου «Eκσυγχρονισμός, αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά» στον Δήμο Λέσβου και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», το οποίο βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης, πέραν των παρατηρήσεων που έχουν ήδη διατυπωθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης άτυπης εσωτερικής διαβούλευσης, υποβάλλουμε και τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

  1. Η παρατήρηση αυτή υποβάλλεται στο άρθρο 28. Στο σχέδιο προβλέπεται ότι το σύνολο των οργανικών θέσεων του Ο.Δ.Α.Π. ανέρχεται σε τριακόσιες (300). Θεωρούμε τον αριθμό αυτό μη επαρκή για να καλυφθούν οι ανάγκες άσκησης των νέων διευρυμένων αρμοδιοτήτων του ΟΔΑΠ και εκτιμούμε ότι έστω και την ύστατη στιγμή θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια αύξησης του αριθμού, σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του ΤΑΠ.

  2.Η παρατήρηση αυτή υποβάλλεται στο άρθρο 33.Στο σχέδιο προβλέπεται ότι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Οικονομικών Πόρων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων προέρχονται από την κατηγορία ΠΕ Οικονομικού. Θεωρούμε ότι η πρόβλεψη αυτή είναι περιοριστική καθώς όπως έχει δείξει η διοικητική πρακτική, υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Λογιστικού, λόγων τυπικών προσόντων, αλλά και προηγούμενης εμπειρίας, μπορούν κάλλιστα να αναλάβουν τα συγκεκριμένα καθήκοντα. Για το λόγο αυτό εκτιμούμε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί να προέρχονται οι εν λόγω Προϊστάμενοι από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Λογιστικού.

  3.Η παρατήρηση αυτή υποβάλλεται στο άρθρο 36. Στο σχέδιο προβλέπεται ότι έως την ένταξη του Ο.Δ.Α.Π. στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.), έως τριάντα (30) κενές οργανικές θέσεις μπορεί να καλύπτονται με αποσπάσεις μόνιμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), κατά παρέκκλιση των άρθρων 41 έως 44 του ν. 4674/2020 (Α΄53) και χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων, με την ίδια σχέση εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς. Θεωρούμε ότι ο αριθμός αυτός δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι άμεσες και επείγουσες ανάγκες στελέχωσης του ΟΔΑΠ και για το λόγο αυτό προτείνουμε την αύξηση του αριθμού κατά δέκα (10) υπαλλήλους.

  4.Η παρατήρηση αυτή υποβάλλεται στο άρθρο 36.Προτείνουμς να συμπεριληφθεί η εξής διάταξη «Το υφιστάμενο προσωπικό κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παραμένει στις θέσεις που κατείχε με τον Ν. 736/1977 μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του και οι θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια». Με τον τρόπο αυτό, κατοχυρώνονται πιο αποτελεσματικά οι θέσεις του υφιστάμενου προσωπικού.

  5.Η παρατήρηση αυτή υποβάλλεται στο άρθρο 20.Στο σχέδιο προβλέπεται ότι το Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας, υπάγεται στη Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας. Η παρακολούθηση της χρήσης και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ο.Δ.Α.Π., καθώς η λειτουργία των αναψυκτηρίων που διαχειρίζεται ο Ο.Δ.Α.Π., μέσω της εφαρμογής των προγραμμάτων αξιοποίησης των ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα ή διαχείριση στον Ο.Δ.Α.Π., δεν είναι ένα θέμα τεχνικό. Είναι ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών πόρων του ΟΔΑΠ. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπαχθεί ως Τμήμα στη Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων ή εναλλακτικά η συγκεκριμένη αρμοδιότητα να υπαχθεί στο Αυτοτελές Τμήμα Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων.

 • 11 Νοεμβρίου 2020, 13:52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΩΝ ΤΑΠ

  Επί του σχεδίου νόμου «Eκσυγχρονισμός, αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά» στον Δήμο Λέσβου και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», το οποίο βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης, πέραν των παρατηρήσεων που έχουν ήδη διατυπωθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης άτυπης εσωτερικής διαβούλευσης, υποβάλλουμε και τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
  Στο σχέδιο προβλέπεται ότι το σύνολο των οργανικών θέσεων του Ο.Δ.Α.Π. ανέρχεται σε τριακόσιες (300). Θεωρούμε τον αριθμό αυτό μη επαρκή για να καλυφθούν οι ανάγκες άσκησης των νέων διευρυμένων αρμοδιοτήτων του ΟΔΑΠ και εκτιμούμε ότι έστω και την ύστατη στιγμή θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια αύξησης του αριθμού, σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του ΤΑΠ.

 • Μετά την αποχώρηση του προσωπικού των προαναφερθέντων κλάδων στο συγκεκριμένο άρθρο να μετατραπούν εκτός από κατηγορίας ΠΕ και θέσεις κατηγορίας ΤΕ.