ΜΕΡΟΣ Γ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ   Άρθρο 49 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Μουσείου Ζυγομαλά και του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

 

 

  1. Μεταξύ του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (Μ.Ν.Ε.Π.) που αποτελεί ειδική περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Μουσείου Ζυγομαλά που συστάθηκε ως κοινωφελές ίδρυμα με το άρθρο 3 του β.δ. της 26ης Απριλίου/4 Μαΐου 1951 (Α΄ 130) και τελεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιτρέπεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο την προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Ζυγομαλά.
  2. Το Μ.Ν.Ε.Π., στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης, μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση και την ευθύνη λειτουργίας του Μουσείου Ζυγομαλά, που περιλαμβάνει ιδίως την καταγραφή, τεκμηρίωση, φύλαξη, συντήρηση, έκθεση και προβολή των εκθεμάτων και των κτιρίων του Μουσείου Ζυγομαλά, καλύπτοντας τα έξοδα λειτουργίας του τα οποία βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Για την υλοποίηση των ανωτέρω και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του Μ.Ν.Ε.Π. στο Μουσείο Ζυγομαλά.
  3. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Μ.Ν.Ε.Π. και της Διοικούσας Επιτροπής του Μουσείου Ζυγομαλά. Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Μουσείου. Μπορεί, ιδίως, να αποφασίζει το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Ζυγομαλά, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στον χώρο του Μουσείου, τον δανεισμό και την παραχώρηση των αντικειμένων της Συλλογής του Μουσείου, τη θέσπιση εισιτηρίου, καθώς και τη δημιουργία πωλητηρίου ή αναψυκτηρίου.
  4. Στην Προγραμματική Σύμβαση ορίζονται ειδικότερα το αντικείμενο, ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης, ο προϋπολογισμός, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το απαιτούμενο προσωπικό, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης εξόδων, καθώς και η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης.