Άρθρο 6 Όργανα διοίκησης του Ο.Δ.Α.Π.

Όργανα διοίκησης του Ο.Δ.Α.Π. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης.