Άρθρο 30 Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε σαράντα τρεις (43) και κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα ως εξής:
ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού: 5
2. Ειδικότητας Αρχαιολόγων: 4
3. Ειδικότητας Μηχανικών: 5.
4. Ειδικότητας Γλυπτών: 1.
ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Ειδικότητα Συντηρητών Έργων Τέχνης: 2
2. Ειδικότητα Μηχανικών: 2
ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού: 9
2. Ειδικότητας Πωλητών Εκμαγείων: 7
3. Ειδικότητας Τεχνητών Εκμαγείων: 1
4. Ειδικότητας Φύλαξης – Πληροφόρησης: 5
Ειδικότητες:
Φυλάκων Αρχαιοτήτων: 3
Νυχτοφυλάκων: 2
ΒΑΘΜΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ειδικότητα Εργατών: 2