Άρθρο 25 Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

 

1. Στον Ο.Δ.Α.Π. συστήνεται Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ).

2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος:

α) έχει τη γενική εποπτεία του Γραφείου, της νομικής υποστήριξης και δικαστικής εκπροσώπησης του Ο.Δ.Α.Π., την επιμέλεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των κάθε φύσης υποθέσεων αρμοδιότητάς του, συνεργαζόμενος με τη Νομική Υπηρεσία,

β) ασκεί τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα σε νομικής φύσης ερωτήματα που του υποβάλλει ο Πρόεδρος του Ο.Δ.Α.Π.,

γ) έχει τη δικαστική και νομική εκπροσώπηση του Ο.Δ.Α.Π. ενώπιον όλων των ελληνικών, αλλοδαπών και διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής, δικαστικής ή διοικητικής,

δ) παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ, όταν καλείται από τον Πρόεδρό του, για νομικά ζητήματα που προκύπτουν, συμβουλευτικά, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της περ. β της παρ. 2 ασκείται σύμφωνα με τον ν. 3086/2002 (Α’ 324) και το π.δ. 238/2003 (Α’ 214). Η αποδοχή των γνωμοδοτήσεων γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Η δικαστική εκπροσώπηση και γενικότερα, η υποστήριξη του Ο.Δ.Α.Π. διενεργείται είτε από τον Προϊστάμενο του Δικαστικού Γραφείου, είτε από δικηγόρους του Ο.Δ.Α.Π., στους οποίους αναθέτει τις υποθέσεις.

4. Για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ο Προϊστάμενος του Δικαστικού Γραφείου εισηγείται στο Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.. Εάν η δικαστική υπόθεση έχει χρεωθεί σε δικηγόρο του Ο.Δ.Α.Π., αυτός υποβάλλει έγγραφη προεισήγηση στον Προϊστάμενο του Δικαστικού Γραφείου.

5. Οι ήδη συσταθείσες θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή διατηρούνται και οι κατέχοντες τις θέσεις αυτές δικηγόροι στελεχώνουν τη Νομική Υπηρεσία και επικουρούν τον Προϊστάμενο του Δικαστικού Γραφείου στο έργο του. Για την πρόσληψη στις θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή εφαρμόζεται το άρθρο 43 του ν. 4194/2013 (Α` 208).

6. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Δικαστικού Γραφείου, μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του Ο.Δ.Α.Π. σε οποιουδήποτε βαθμού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, για συγκεκριμένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στον Ο.Δ.Α.Π., αν αυτό επιβάλλεται από τον φόρτο των υποθέσεων που εκκρεμούν στο Δικαστικό Γραφείο ή τη βαρύτητα της υπόθεσης και την πολυπλοκότητα των νομικών ζητημάτων της. Για την αμοιβή των παραπάνω δικηγόρων εφαρμόζεται το άρθρο 24 του ν. 3086/2002.

7. Τα όργανα διοίκησης και οι υπηρεσίες του Ο.Δ.Α.Π. υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο και τη Νομική Υπηρεσία κάθε έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί για τη νομική υπεράσπιση των συμφερόντων του Ο.Δ.Α.Π., καθώς και να παρέχουν εγγράφως το ιστορικό της υπόθεσης.

8. Ο Ο.Δ.Α.Π. υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαθέτει δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους του Ο.Δ.Α.Π. για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, που μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του ιδίου.

9. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3086/2002 εφαρμόζεται και για τον Προϊστάμενο του Δικαστικού Γραφείου, όσον αφορά στη νομική εκπροσώπηση και υπεράσπιση του Ο.Δ.Α.Π. ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών.

10. Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά μία (1). Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, επιτρέπεται η μετάταξη σε κενή θέση, η μεταφορά ή η απόσπαση δικηγόρων από και προς τον Ο.Δ.Α.Π., το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή εποπτευόμενους φορείς αυτού.