Άρθρο 8 Αρμοδιότητες Δ.Σ.

 

1. Το Δ.Σ. έχει την επιτελική αρμοδιότητα για την εκπόνηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδιασμού του Ο.Δ.Α.Π., στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής.

2. Το Δ.Σ. ελέγχει τη λειτουργία των υπηρεσιών του Ο.Δ.Α.Π. και λαμβάνει τις αποφάσεις για τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται με τον παρόντα νόμο, με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ο.Δ.Α.Π. και την αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών του.

3. Το Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. διαμορφώνει και υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού το ετήσιο, το μεσοπρόθεσμο και το πολυετές επιχειρησιακό σχέδιο του Ο.Δ.Α.Π., τα οποία αποτελούν βασικό άξονα λειτουργίας για τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες.

Το Δ.Σ. έχει την αρμοδιότητα, ιδίως για:
α) τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του Ο.Δ.Α.Π. Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για:
αα) τη διαμόρφωση και αναθεώρηση σε εξαμηνιαία βάση του επιχειρησιακού προγράμματος του Ο.Δ.Α.Π., και την υιοθέτηση του προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αβ) την έγκριση του τεχνικού προγράμματος έργων και μελετών, του προγράμματος τακτικών ελέγχων, του προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών και του εκδοτικού προγράμματος,
αγ) την έγκριση πώλησης εκδόσεων τρίτων από τον Ο.Δ.Α.Π..

β) την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του O.Δ.Α.Π.. Ειδικότερα είναι αρμόδιο για:
βα) την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Ο.Δ.Α.Π., καθώς και των Προϊσταμένων αυτών, των Κανονισμών Διαχείρισης Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, μετά από γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ββ) την εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου της παρ. 1 του άρθρου 5
βγ) την υποβολή προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων για τα θέματα αρμοδιότητάς του,
βδ) την έκδοση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ή μεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογραφών, στον Πρόεδρο του Δ.Σ., καθώς και στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων (Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση, Τμήμα).

γ) θέματα ανθρωπίνου δυναμικού. Ειδικότερα είναι αρμόδιο για:
γα) την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με κάθε σχέση εργασίας,
γβ) την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και του προσωπικού που μετατάσσεται, μεταφέρεται ή αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 36,
γγ) τον ορισμό ενός εκ των προϊσταμένων Διευθύνσεων του Ο.Δ.Α.Π. ως αναπληρωτή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει,
γδ) τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
γε) την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας που προβλέπεται στα άρθρα 116 επ. του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26).
δ) για την οικονομική διαχείριση του Ο.Δ.Α.Π., στο πλαίσιο της οποίας είναι αρμόδιο για:
δα) την άσκηση καθηκόντων διατάκτη για τον προϋπολογισμό του Ο.Δ.Α.Π., κατά την έννοια των άρθρων 65 έως 68 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), για κάθε είδους δαπάνες με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από το όριο εφαρμογής της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016 (Α΄147),
δβ) τις αρμοδιότητες αποφασίζοντος οργάνου αναθέτουσας αρχής για συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από το όριο εφαρμογής της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016, ή για συμβάσεις των εξαιρετικών περιπτώσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 7 έως 12, 32, 107 έως 110 του ν. 4412/2016,
δγ) τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, προγραμματικών συμφωνιών ή μνημονίων συνεργασίας με φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα προς εκπλήρωση των σκοπών του Ο.Δ.Α.Π.,
δδ) την εκτός έδρας μετακίνηση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή των μελών του και για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης,
δε) την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 12,
δστ) τη βεβαίωση των ποσών που οφείλουν τρίτοι στον Ο.Δ.Α.Π. από κάθε αιτία.

ε) την πολιτική πωλήσεων, στο πλαίσιο της οποίας είναι αρμόδιο για:
εα) τη διατύπωση απλής γνώμης προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκδοση απόφασης καθορισμού των τιμών των εισιτηρίων ή των τιμών χρήσης υπηρεσιών που παρέχονται σε επισκέπτες αρχαιολογικών χώρων και μουσείων,
εβ) τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής του Ο.Δ.Α.Π.,
εγ) την εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκδοση απόφασης ως προς την ίδρυση νέων πωλητηρίων,
εδ) την έκδοση απόφασης ως προς τη συνεργασία των πωλητηρίων με άλλα εμπορικά δίκτυα και κανάλια πωλήσεων,
εε) την έγκριση διακριτικών τίτλων που χαρακτηρίζουν προϊόντα, υπηρεσίες ή λειτουργίες του Ο.Δ.Α.Π.,
εστ) την υποβολή πρότασης στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκδοση απόφασης που καθορίζει τη διαδικασία συλλογής καρπών εντός αρχαιολογικών χώρων για την παραγωγή προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

στ) την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ο.Δ.Α.Π., στο πλαίσιο της οποίας είναι αρμόδιο για:
στα) την εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έγκριση του προγράμματος αξιοποίησης ακινήτων και αναψυκτηρίων,
στβ) τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης αναψυκτηρίων χωρίς διαγωνισμό, με συνολική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες,
στγ) την εισήγηση στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την παραχώρηση της χρήσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, για τους προαναφερόμενους σκοπούς,
στδ) την πρόταση στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την παραχώρηση, με ή χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης κινητών ή ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στον Ο.Δ.Α.Π., καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραχώρησης.

4. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών του Ο.Δ.Α.Π., ακόμα και αν η σχετική αρμοδιότητα δεν του απονέμεται ρητά με τις διατάξεις του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν απονέμεται ρητά σε άλλο όργανο.