Άρθρο 24 Αυτοτελές Τμήμα Επιθεωρήσεων και Εσωτερικών Ελέγχων

 

Συστήνεται αυτοτελές Τμήμα Επιθεωρήσεων και Εσωτερικών Ελέγχων που υπάγεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Αρμοδιότητα του Τμήματος είναι η επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και η υλοποίηση ελεγκτικών και άλλων ενεργειών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Ο.Δ.Α.Π., καθώς και στον εκσυγχρονισμό αυτής, με τη χρήση συστημικών και δομημένων μεθοδολογιών. Πραγματοποιεί εσωτερικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις, καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα τακτικών ελέγχων και το υποβάλλει στον Πρόεδρο του Δ.Σ., προκειμένου να εγκριθεί από το Δ.Σ.. Εκπονεί και εισηγείται την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και των Κανονισμών Διαχείρισης Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) φορές τον χρόνο το Δ.Σ. για τη δραστηριότητα του Τμήματος.