Άρθρο 43 Διοικητικό Συμβούλιο

 

1. Το Δ.Σ. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, είναι επταμελές και αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο τον οποίο επιλέγει ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού,
β) Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Παπάδου της Δημοτικής ενότητας Γέρας του Δήμου Λέσβου, με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Δημοτικού Διαμερίσματος,
γ) τον Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αναπληρωτή τον Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του ίδιου Πανεπιστημίου,
δ) τον προϊστάμενο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λέσβου με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου,
ε) δύο (2) μέλη της Εταιρείας «Αρχιπέλαγος», με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από την Εταιρεία «Αρχιπέλαγος», ως μέλη.
Τα μέλη της περ. ε) πρέπει να υποδεικνύονται δυο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των μελών του απερχόμενου Δ.Σ.. Αν τα πρόσωπα δεν υποδειχθούν εντός μηνός, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού τα ορίζει κατά την κρίση του.
2. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου, διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. Σε περίπτωση κατάργησης, με οποιονδήποτε τρόπο, των ανωτέρω φορέων ή θέσεων, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού αντικαθιστά τα αντίστοιχα μέλη κατά την κρίση του.
3. Η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι τον ορισμό και τη συγκρότηση νέου. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους, ή αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του πέραν των τριών (3) μηνών, αυτό αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της θητείας του απολειπόμενου μέλους.
4 Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση του Μουσείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, ιδίως τον προϋπολογισμό του Μουσείου, τη σύναψη συμβάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του Μουσείου, την αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, τη σύναψη δανείων και την έγκριση των λειτουργικών και άλλων δαπανών. Επιπλέον, διενεργεί έλεγχο του έργου του Διευθυντή στο τέλος κάθε διαχειριστικής δράσης. Το Δ.Σ. εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του που αφορά στο Μουσείο, διενεργεί έλεγχο νομιμότητας επί των πράξεων του Διευθυντή και έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ανατεθεί ειδικά σε άλλο όργανο του Μουσείου. Κατά των αποφάσεων του Δ.Σ., κάθε έχων έννομο συμφέρον δύναται να ασκήσει ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της απόφασης, άλλως από τη γνώση αυτής.
5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Μουσείο δικαστικά και εξώδικα.
6. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε Σώμα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον ορισμό του και συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο (2) μήνες μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία κοινοποιείται στα μέλη προ οκτώ (8) ημερών και περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα, τον τόπο και τον χρόνο συνεδρίασης. Οι συνεδριάσεις δύναται να διεξάγονται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα, εφόσον το ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με έγγραφο το οποίο πρέπει να κοινοποιηθεί στα υπόλοιπα μέλη προ οκτώ (8) ημερών και να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα, καθώς και τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης.
7. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη και τον γραμματέα.
8. Τα μέλη του Δ.Σ. και ο γραμματέας δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των οδοιπορικών εξόδων τους.
9. Χρέη γραμματέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος του μουσείου, που ορίζεται με την πράξη συγκρότησης του Δ.Σ..
10. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα μέλη του ειδικά καθήκοντα, σχετικά με τις αρμοδιότητές του.
11. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Δ.Σ. του Μουσείου καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 47. Εάν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, ο Υπουργός προβαίνει μόνος στην κατάρτιση του Οργανισμού με απόφασή του.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 13:31 | Λουκάς Σπανός

  Τα περισσότερα μέλη του ΔΣ έχουν – και ορθά – θεσμική εκπροσώπηση. Ωστόσο, η Εταιρεία Αρχιπέλαγος που κάνει αυτή την ανεκτίμητη δωρεά στο Ελληνικό Δημόσιο, θα πρέπει να εκπροσωπείτε με κατ’ ελάχιστο 3 μέλη. Ο πρόεδρος του ΔΣ γιατί να ορίζεται από τον Υπουργό? Ως ελάχιστη ανταπόδοση του Ελληνικού Δημοσίου, ο Πρόεδρος του ΔΣ θα πρέπει θεσμικά να είναι ο εκάστοτε πρόεδρος της Εταιρείας Αρχιπέλαγος. Είναι σημαντικό να κατοχυρωθεί ότι ο πρόεδρος του ΔΣ του Μουσείου δεν θα είναι η εκάστοτε επιλογή του εκάστοτε Υπουργού, αλλά μία θεσμική επιλογή, όπως ο πρόεδρος της Εταιρείας Αρχιπέλαγος, του φορέα δηλαδή που όλα αυτά τα χρόνια δημιούργησε, ανέδειξε και τώρα δωρίζει στο Ελληνικό Δημόσιο αυτό το χώρο πολιτισμού για τη Λέσβο και τη χώρα. Δεν πρέπει το Μουσείο να μετατραπεί σε γραφειοκρατικό δημοσιουπαλληλιστικό οργανισμό, χρειάζεται προσοχή σε αυτό από το Υπουργείο.

 • 12 Νοεμβρίου 2020, 10:15 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

  Γνωρίζοντας ότι κατά τη δωρεά, είχε συμφωνηθεί ο πρόεδρος του Δ.Σ. να είναι ο εκάστοτε πρόεδρος της δωρήτριας εταιρίας, θα πρέπει αυτό να προβλεφτει στο εδάφιο α της παραγράφου 1
  Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να προστεθεί ένα εδάφιο στην ίδια παράγραφο που να προβλέπει ακόμα ένα πρόσωπο κύρους από τον χώρο των γραμμάτων, τεχνών, επιστημών με τον αναπληρωτή του που ορίζει ο Υπουργός Πολιτισμού- Αθλητισμού

  Α. Παπαιωάννου
  Γραμματέας Τομέα Πολιτισμού Κινήματος αλλαγής

 • 11 Νοεμβρίου 2020, 12:03 | Παναγιώτα

  Το Μουσείο Ελαιοτριβείο- Βρανά είναι ένα εκπληκτικό Μουσείο.
  Ξύπνα τις μνήμες μιας άλλης υπέροχης Ελλάδος.
  Είναι σημαντικό όταν συνεργάζεται η ιδιωτική δημιουργία με το κράτος και μάλιστα στην απομονωμένη και ακριτική Λέσβο.
  Οι άνθρωποι που το συνδημιούργησαν πριν δύο δεκαετίες, μετέτρεψαν ένα ιστορικό ερείπιο, που ανήκε στην οικογένεια του Οδυσσέα Ελύτη, σε πρότυπο Βιομηχανικό Μουσείο. Αυτοί πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται και να προσφέρουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο Μουσείο.

 • 11 Νοεμβρίου 2020, 12:21 | Ελισάβετ

  Μπήκαμε στο site του Μουσείου Βρανά vranasmuseum.gr και εντυπωσιαστήκαμε από το μέγεθος του έργου. Αποφασίσαμε και το επισκεφθήκαμε πέρυσι.
  Από τα πρώτα πράγματα που μας έμειναν στη μνήμη ήταν η προθυμία των υπαλλήλων,αλλά και όταν διαβάσαμε τη στήλη με τα ονόματα των μελών του συλλόγου που έφτιαξε το Μουσείο.
  Ζυλ Ντασέν, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Άγγελος Δεληβοριάς, Νίκος Σηφουνάκης.
  Στο Νομοσχέδιο δεν υπάρχει αναφορά για τους υπαλλήλους που εργάζονται τώρα.
  Ίσως δε θα μείνουν τώρα που το Μουσείο περνάει στο κράτος;
  Δεν πρέπει ο Σηφουνάκης και ο Παπαδόπουλος να το επιτρέψουν.
  Ελλάς το Μεγαλείο σου.
  Ο σύλλογος που έφτιαξε αυτό το έργο, θα έχει λέει μόνο δύο μέλη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
  Το κράτος των Αθηνών είναι εδώ.
  Φόρτωσαν το Μέγαρο Μουσικής 500 εκατομμύρια χρέη, το ‘’δώρισαν’’ στο κράτος και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του, το κρατικό,επαναδιορίστηκαν και το Διοικούν αυτοί που το φαλίρισαν.
  Ε!!!
  Στην άκρη του Αιγαίου στη Μυτιλήνη, στο Μουσείο, στο Διοικητικό του Συμβούλιο, πρέπει να παραμείνουν αυτοί που το έκαμαν.
  Αυτοί που αγαπούν τον τόπο στα δύσκολα, όχι από την Αθήνα να Διοικείται.

 • 11 Νοεμβρίου 2020, 12:31 | Βασίλης

  Με τη σύζυγο μου, επισκεφθήκαμε το site του vranasmuseum.gr.
  Είχαμε ακούσει από φίλους για το Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά της Μυτιλήνης, και την ιστορία του.
  H Εταιρεία Αρχιπέλαγος δημιούργησεένα εξαιρετικό Μουσείο.
  Είμαι βέβαιος ότι η Δωρεά γίνεται για να υπάρξει το Μουσείο και μετά από αυτήν, όσο θα υπάρχει και το Ελληνικό κράτος.
  Χωρίς δεύτερες σκέψεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι δημιουργοί πρέπει να συμμετέχουν και σαφώς ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρός του Αρχιπελάγους, και βεβαίως οι δύο τρείς εργαζόμενοι επι τόσα χρόνια σε αυτό και το λειτουργούν, δε μπορουν να πεταχτούν στον δρόμο.

 • 11 Νοεμβρίου 2020, 12:11 | Ράνια

  Συγχαρητήρια στην Εταιρεία Αρχιπέλαγος που δωρίζει το εκπληκτικό Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά στο Υπουργείο Πολιτισμού.
  Μέλη του νέο υΔιοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να είναι οι άνθρωποι που το δημιούργησαν.
  Να πάψει το κράτος να έχει την ιδιοκτησιακή αντίληψη όπως την εποχή των Φέουδων.
  Το Μουσείο Βρανά είναι μία προσφορά και την προσφορά το κράτος πρέπει να την σέβεται, σεβόμενο αυτούς που την κάνουν.

 • 11 Νοεμβρίου 2020, 10:02 | Λουκας Σπανος

  Το Ελληνικό Δημόσιο αποκτά, μέσω δωρεάς, ένα Μουσείο ανεκτίμητης αξίας. Δεν συμβαίνει αυτό κάθε μέρα στη χώρα μας. Μεγάλη προσοχή στη διοίκηση του Μουσείου – ειναι το κλειδί. Όλα αυτά τα χρόνια, υπό την Εταιρεία Αρχιπέλαγος, το Μουσείο λειτούργησε υποδειγματικά, με ανθρώπους με τεχνογνωσίας, που το ξέρουν και το αγαπούν. Θα ειναι κρίμα η διοίκηση, και ειδικά ο πρόεδρος του ΔΣ του Μουσείου, να εχουν χαρακτηριστικά που θα παραπέμπουν στη γραφειοκρατία και τη δημοσιοϋπαλληλιστικη νοοτροπία, που είμαι βεβαίως ούτε η ηγεσία του Υπουργείου επιθυμεί. Ορθά ορίζονται ως μέλη άτομα με θεσμική εκπροσώπηση. Με το ίδιο σκεπτικό η Εταιρεία Αρχιπέλαγος θα πρέπει, κατα τη γνώμη μου, ως δωρητής, να έχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση, τρία τουλάχιστον άτομα. Ο Πρόεδρος δε του ΔΣ του Μουσείου αυτονόητα θεωρώ πως πρέπει να ειναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Εταιρείας Αρχιπέλαγος, μια δηλαδή θεσμική επιλογή που θα μπορεί εγγυηθεί την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη του Μουσείου. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο αποκτά μια μοναδική δωρεά. Είμαι βέβαιος οτι και η ηγεσία του Υπουργείου επιθυμεί την εποικοδομητική συνεργασία δημοσίου – Εταιρείας Αρχιπέλαγος, δεν θα αφήσει η διοίκηση του Μουσείου, κυρίως ο επικεφαλής, να ειναι προϊόν κομματικής επιλογής της εκάστοτε κυβέρνησης.