Άρθρο 37 Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται :
α) ο ν. 736/1977 (Α΄316).
β) οι περ. β και γ της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (Α’ 271), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4551/2018 (Α΄116),
γ) η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4049/2012 (Α’ 35), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4208/2013 (Α’ 252),