Άρθρο 26 Νομική Υπηρεσία

 

Η Νομική Υπηρεσία, λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, υπάγεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., είναι αρμόδια για τη νομική εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Ο.Δ.Α.Π., την παροχή νομικών συμβουλών κατά την ανάπτυξη των δράσεων και τη νομική υποστήριξη των υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα της δράσης του. Συνεργάζεται με το Δικαστικό Γραφείο του Ν.Σ.Κ. στον Ο.Δ.Α.Π., για τον χειρισμό των υποθέσεων του Ο.Δ.Α.Π..