Άρθρο 10 Σύσταση, στόχοι, αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης και ορισμός Προϊσταμένου αυτής

 

1. Συστήνεται στον Ο.Δ.Α.Π. υπηρεσιακή μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, η διάρθρωση της οποίας καθορίζεται στο Κεφάλαιο Β΄.

2. Στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.Δ.Α.Π. είναι η αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας, η προβολή της πολιτιστικής πολιτικής και η προώθηση των δραστηριοτήτων του Ο.Δ.Α.Π., η εξασφάλιση της επιστημονικής εγκυρότητας και της ποιοτικής παραγωγής των εκδόσεων, η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των πωλητηρίων, η διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου λειτουργίας των πάσης φύσεως υποδομών του Ο.Δ.Α.Π., η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 4, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της ψηφιακής στρατηγικής του Ο.Δ.Α.Π., η εποπτεία των υπηρεσιών του, καθώς και η υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ..

3. Της Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος, ο οποίος έχει ιδίως τα κάτωθι καθήκοντα:

α) Προΐσταται των Διευθύνσεων και του προσωπικού του Ο.Δ.Α.Π., χορηγεί τις άδειες του προσωπικού, εξειδικεύει και οργανώνει ανά Διεύθυνση την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος, του προϋπολογισμού, του τεχνικού προγράμματος έργων και μελετών, του προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών και του εκδοτικού προγράμματος, συντάσσει μηνιαίες εκθέσεις προόδου της υλοποίησης και ενημερώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ..

β) Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον καθορισμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ., εισηγείται επ’ αυτών με τη συνεργασία των καθ΄ ύλην αρμόδιων οργανικών μονάδων, καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση το πολυετές, το μεσοπρόθεσμο και το ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα, τον προϋπολογισμό και τις τροποποιήσεις του, τον απολογισμό, τον ισολογισμό, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, το τεχνικό πρόγραμμα έργων και μελετών, το πρόγραμμα προμηθειών – υπηρεσιών, το εκδοτικό πρόγραμμα, καθώς και τα θέματα ίδρυσης και εν γένει λειτουργίας των πωλητηρίων.

γ) Ασκεί καθήκοντα διατάκτη για τον προϋπολογισμό του Ο.Δ.Α.Π., κατά την έννοια των άρθρων 65 έως 68 του ν. 4270/2014 (Α΄143), για κάθε είδους δαπάνες με προϋπολογισμό χαμηλότερο από το όριο εφαρμογής της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, υπογράφει τις αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ο.Δ.Α.Π. και έχει τις αρμοδιότητες αποφασίζοντος οργάνου αναθέτουσας αρχής για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, με προϋπολογισμό χαμηλότερο από το όριο εφαρμογής της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας του ν. 4412/2016 (Α΄147).

δ) Εποπτεύει, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Οικονομικών Πόρων, την είσπραξη κάθε είδους εσόδων και απαιτήσεων του Ο.Δ.Α.Π. και μεριμνά για το άνοιγμα, κλείσιμο και την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε πιστωτικό/χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

ε) Συγκροτεί τις μόνιμες ή έκτακτες επιτροπές, ομάδες εργασίας και συλλογικά όργανα που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία του Ο.Δ.Α.Π..

στ) Υπογράφει αποφάσεις σχετικά με κάθε θέμα που αφορά στη μισθολογική και υπηρεσιακή κατάταξη του πάσης φύσεως προσωπικού του Ο.Δ.Α.Π. και ορίζει τον υπεύθυνο του Γραφείου Πληρωμών.

ζ) Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος όλων των υπαλλήλων του Ο.Δ.Α.Π., κατ’ εφαρμογή της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 117 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και ασκεί την αρμοδιότητα επιβολής προστίμου έως και τα δύο τρίτα των μηνιαίων αποδοχών που προβλέπεται στην περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 118 του ίδιου Κώδικα.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 10:11 | VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Στην παράγραφο δ του παρόντος άρθρου, γίνεται αναφορά σε «κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε πιστωτικό/χρηματοπιστωτικό ίδρυμα». Η εν λόγω αναφορά είναι ανακριβής και ατελής καθώς κάνει αναφορά αποκλειστικά στα πιστωτικά ιδρύματα και παραλείπει εντελώς τη δυνατότητα δήλωσης IBANs που αντιστοιχούν σε λογαριασμούς πληρωμών άλλων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. Ιδρύματα Πληρωμών και Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος). Επίσης, είναι αντίθετη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις υπηρεσίες πληρωμών (ενδεικτικά, PSD2 όπως ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία με το Ν. 4537/2018 -σε αντικατάσταση της προηγούμενης ευρωπαϊκής οδηγίας PSD1 και του Ν 3862/2010 αντίστοιχα-) και τη διαμόρφωση ενός ενιαίου χώρου πληρωμών, η οποία εισήγαγε:

  – την έννοια του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (και όχι πια «τράπεζας/πιστωτικού ιδρύματος»). Η έννοια αυτή περιλαμβάνει όχι μόνο πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.
  – την έννοια του λογαριασμού πληρωμών (και όχι πια «τραπεζικού λογαριασμού») που δύναται να τηρείται από οποιοδήποτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

  Εφόσον τα πιστωτικά ιδρύματα είναι μόνο μία υποκατηγορία των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, η αποκλειστική αναφορά σε πιστωτικά/χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εν προκειμένω εισάγει δυσμενή, αδικαιολόγητη και αντίθετη προς το ευρωπαϊκό δίκαιο διάκριση εις βάρος των λοιπών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος κ.ά.), οι οποίοι διαθέτουν αντίστοιχα στους πελάτες τους τη δυνατότητα τήρησης λογαριασμών πληρωμών.

  Διευκρινίζεται πως σε ότι αφορά τις Υπηρεσίες Πληρωμών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4537/2018, όπου σήμερα στην κείμενη νομοθεσία υφίσταται η διατύπωση περί «τραπεζικού λογαριασμού» ή «λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα», νοείται «λογαριασμός πληρωμών» που τηρείται από οποιοδήποτε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (κατά τα οριζόμενα στο Ν 4537/2018 ) και όπου «Τράπεζα /Πιστωτικό Ίδρυμα», νοείται «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών» κατά τα οριζόμενα στον ίδιο νόμο.