Άρθρο 50 Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ Περιφερειών και Πολιτιστικών Φορέων

 

Οι περιφέρειες μπορούν να χρηματοδοτούν την κατασκευή, εν όλω ή εν μέρει, την ανακαίνιση ή την επισκευή πολιτιστικών υποδομών, που έχουν χαρακτηριστεί νεότερα μνημεία δυνάμει του άρθρου 6 του ν. 3028/2002 (Α΄153) και ανήκουν, κατά κυριότητα ή κατά χρήση, σε πολιτιστικούς ή άλλους συλλόγους και σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι ανωτέρω φορείς μπορούν να είναι συμβαλλόμενοι στις προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).