Άρθρο 22 Αυτοτελές Τμήμα Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων

 

Συστήνεται αυτοτελές Τμήμα Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων που υπάγεται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης. Αρμοδιότητα του Τμήματος είναι η παρακολούθηση της πορείας των εσόδων του Ο.Δ.Α.Π. από κάθε πηγή, η μελέτη των τάσεων της πορείας αυτής ανά πηγή εσόδων, η μέριμνα για την αποτελεσματική λειτουργία όλων των μηχανισμών είσπραξης των εσόδων και η υποβολή προτάσεων για την αύξηση των εσόδων. Το Τμήμα μεριμνά για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος των ηλεκτρονικών εισιτηρίων, καθώς και των συστημάτων είσπραξης και τη σταδιακή επέκταση της χρήσης του. Είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και διεκπεραίωση της διαδικασίας της καταβολής τελών δημοσίευσης και χρήσης φωτογραφιών, οπτικοακουστικών έργων, αντιγράφων, ψηφιακών μέσων και εκδηλώσεων.