Άρθρο 11 Πόροι

1. Ο Ο.Δ.Α.Π. είναι αρμόδιος για την είσπραξη, διαχείριση και διάθεση των πάσης φύσεως πόρων που προέρχονται από τη λειτουργία αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, μουσείων, πωλητηρίων και άλλων πολιτιστικών εγκαταστάσεων και υποδομών, από την παροχή ψηφιακών και άλλων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, καθώς και από την αξιοποίηση της περιουσίας που ανήκει στον ίδιο ή το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Πόροι του Ο.Δ.Α.Π. είναι:
α) Τα έσοδα από τα εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, συλλογές, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, καθώς και τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στο κοινό τους, με φυσική παρουσία ή μέσω του διαδικτύου, με δυνατότητα συνεργασίας και με εξωτερικούς παρόχους έναντι αμοιβής με ποσοστό επί των συναλλαγών.
β) Τα έσοδα από την πώληση, παροχή άδειας χρήσης, διανομή, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση, ακριβών και οιουδήποτε άλλου είδους αντιγράφων, κεραμικών ειδών, απομιμημάτων και συναφών ειδών, δημοσιευμάτων και εκδόσεων, οπτικοακουστικών έργων, έργων τέχνης, κοσμημάτων, παιχνιδιών και εν γένει εμπνευσμένων εφαρμογών με απεικονίσεις ή θέματα αρχαιολογικού περιεχομένου, που εκδίδονται ή παράγονται από τον Ο.Δ.Α.Π. ή κατ’ εντολή του, ή πωλούνται από τον Ο.Δ.Α.Π. επί παρακαταθήκη, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στα πωλητήρια μουσείων της αλλοδαπής, όπου εκτίθενται αρχαιότητες προερχόμενες από τον ελληνικό χώρο ή στο πλαίσιο περιοδικής έκθεσης που διοργανώνεται ή συνδιοργανώνεται από το ΥΠ.ΠΟ.Α., καθώς και τα έσοδα από τη διαχείριση δικαιωμάτων έκδοσης και μετάφρασης των εκδόσεων του Ο.Δ.Α.Π. στο εξωτερικό.
γ) Τα έσοδα από την πώληση, μίσθωση, παροχή άδειας χρήσης κάθε είδους ψηφιακών ή μη εφαρμογών και συναφών ειδών ή υπηρεσιών, αντικειμένων και λοιπών καταναλωτικών ειδών που σχετίζονται με τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία, τα μουσεία ή τα εκθέματά τους ή τις περιοδικές εκθέσεις και τυποποιημένων – πιστοποιημένων προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας, που παράγονται από τον Ο.Δ.Α.Π. ή κατ’ εντολή αυτού ή πωλούνται από τον Ο.Δ.Α.Π. επί παρακαταθήκη, με δυνατότητα συνεργασίας και με εξωτερικούς παρόχους έναντι αμοιβής με ποσοστό επί των συναλλαγών.
δ) Τα έσοδα από έργα ή προγράμματα που διενεργούνται δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων με άλλους δημόσιους φορείς ή δυνάμει συνεργασιών με ημεδαπούς ή διεθνείς οργανισμούς, μουσεία, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς ή τρίτους.
ε) Οι επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις από την εγγραφή έργων, μελετών και δράσεων του Ο.Δ.Α.Π. στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, από τη συμμετοχή σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ευρωπαϊκών επενδυτικών φορέων και κάθε άλλος πόρος προερχόμενος από διεθνείς οργανισμούς και αναπτυξιακά ή διαρθρωτικά ταμεία.
στ) Τα έσοδα από την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων, την αξιοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και δυνατοτήτων σύγχρονης τεχνολογίας με αμοιβή για τους τελικούς χρήστες, την εκμετάλλευση διαφόρων μορφών προϊόντων πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας, και τη συμμετοχή σε εκθέσεις με είδη που διαχειρίζεται ο Ο.Δ.Α.Π..
ζ) Τα κέρδη ή τα μερίσματα από τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο Ν.Π.Ι.Δ. ειδικού σκοπού του άρθρου 5.
η) Τα έσοδα από την εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσης, εκμετάλλευση με ίδια μέσα ή από τρίτους ή με οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των ακινήτων ή ακαλύπτων χώρων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται εντός αρχαιολογικών χώρων και μουσείων και παντός ακινήτου και χώρου του Ελληνικού Δημοσίου που ανήκει κατά κυριότητα ή διαχείριση στο ΥΠ.ΠΟ.Α. ή στον Ο.Δ.Α.Π., καθώς και από μισθώματα που καταβάλλονται από υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή του Ο.Δ.Α.Π. που κατοικούν σε ακίνητα του ΥΠ.ΠΟ.Α., που τελούν σε διαχείριση του Ο.Δ.Α.Π., το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π..
θ) Τα έσοδα από την επιβολή τέλους για την παραγωγή και χρήση απεικονίσεων και αντιγράφων, εξαιρουμένων των ακριβών αντιγράφων, οιασδήποτε ύλης μνημείων, εκθεμάτων μουσείων και συλλογών και ιστορικών διατηρητέων μνημείων, τέλους κινηματογραφήσεως ή φωτογράφησης εντός των μουσείων, των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και των αρχαιοτήτων και τέλους δημοσίευσης φωτογραφιών και χρήσης οπτικοακουστικού υλικού αρχαιολογικού περιεχομένου για εμπορική εκμετάλλευση, σε έντυπα και στο διαδίκτυο.
ι) Τα έσοδα από την επιβολή τέλους για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εντός αρχαίων θεάτρων, μουσείων, ιστορικών τόπων ή άλλων αρχαιολογικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων οργανωμένων ομάδων, εκτός του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας.
ια) Τα έσοδα από εκθέσεις, αρχαιολογικά σεμινάρια, επιστημονικά συνέδρια και πάσης φύσεως πολιτιστικές εκδηλώσεις εντός αρχαιολογικών χώρων και μουσείων που διοργανώνει ο Ο.Δ.Α.Π., το ΥΠ.ΠΟ.Α ή τρίτοι, από την πιστοποίηση ιδιωτών κατασκευαστών απλών αντιγράφων εκθεμάτων μουσείων, από τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεδρίων, εργαστηριακών επισκέψεων, ξεναγήσεων, και από την ίδρυση και λειτουργία προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα.
ιβ) Χορηγίες και δωρεές ή κληροδοτήματα καταλειπόμενα στον Ο.Δ.Α.Π..
ιγ) Χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 12 και το άρθρο 72 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153)
ιδ) Ποσοστό από τα έσοδα του Μουσείου Ακρόπολης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3711/2008 (Α΄224), και ποσοστό από τα έσοδα εποπτευόμενων ΝΠΔΔ του ΥΠ.ΠΟ.Α., το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12.
ιε) Έκτακτη επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ.Α για συγκεκριμένο σκοπό ή στην περίπτωση που τα έσοδα από τη λειτουργία του Ο.Δ.Α.Π. δεν επαρκούν για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών αναγκών του, λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων.
ιστ) Κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
3. Οι όροι και η διαδικασία παραγωγής και επιλογής ειδών παραγωγής τρίτων που προορίζονται για πώληση και διάθεση από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π. και τα θέματα που αφορούν στον τρόπο καταβολής τελών χρήσης και απόδοσης ποσοστών από τις πωλήσεις, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 3028/2002, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., η οποία υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.