ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 16 Διάρθρωση υπηρεσιών

Η Γενική Διεύθυνση του Ο.Δ.Α.Π. συγκροτείται από τις ακόλουθες πέντε (5) Διευθύνσεις και δύο (2) Αυτοτελή Τμήματα:

Α) Διεύθυνση Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής.

Β) Διεύθυνση Εκδόσεων και Ψηφιακών Εφαρμογών.

Γ) Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων.

Δ) Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας.

Ε) Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας.

ΣΤ) Αυτοτελές Τμήμα Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων.

Ζ) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Ο.Δ.Α.Π..