Άρθρο 14 Απόδοση ποσοστού των ετήσιων διαθεσίμων στο ΥΠ.ΠΟ.Α.

1. Ο Ο.Δ.Α.Π. αποδίδει, κατ’ έτος, ποσοστό 40% των ταμειακών διαθεσίμων του, ως δημόσιο έσοδο, στον κρατικό προϋπολογισμό, το οποίο και διατίθεται αποκλειστικά για την πληρωμή δαπανών και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και για την ενίσχυση των δράσεων συνεργασίας με τους φορείς του σύγχρονου πολιτισμού.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία οριστικοποίησης και απόδοσης του ως άνω ποσού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
2. Το ποσό των ετήσιων διαθεσίμων, επί του οποίου υπολογίζεται το προς απόδοση στο ΥΠ.ΠΟ.Α. ως άνω ποσό, προκύπτει μετά από την αφαίρεση των ακόλουθων κονδυλίων:
α) των απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, οι οποίες, ενώ αναλήφθηκαν από τον Ο.Δ.Α.Π., δεν αποπληρώθηκαν εντός του συγκεκριμένου οικονομικού έτους και μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος.
β) πόρων του Ο.Δ.Α.Π. που προέρχονται από επιχορηγήσεις, χορηγίες, συμμετοχή του Ο.Δ.Α.Π. σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ε.Ε. η διεθνούς οργανισμού, και χρηματοδοτήσεων τρίτων για συγκεκριμένους σκοπούς, οι οποίοι δεν αναλώθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου οικονομικού έτους και μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος,
3. Το ποσό, που αποδίδει ο Ο.Δ.Α.Π. στο ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με την παρ. 1, περιλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό που καταρτίζει το Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. και εκτιμάται με βάση τα διαθέσιμα και τα λοιπά οικονομικά δεδομένα που αναμένονται στο τέλος του έτους, σύμφωνα με την πορεία της εκτέλεσης του τρέχοντος προϋπολογισμού. Ποσό που αντιστοιχεί έως το 70% του προϋπολογισθέντος προς απόδοση ποσού, αποδίδεται στο ΥΠ.ΠΟ.Α. έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους. Το ακριβές ποσοστό ορίζεται, κατόπιν της υποβολής σχετικού αιτήματος από το ΥΠ.ΠΟ.Α. και απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., που βασίζεται στα ταμειακά διαθέσιμα και τα λοιπά οικονομικά δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο τέλος του προηγούμενου έτους. Το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται στο ΥΠ.ΠΟ.Α. εντός μηνός από την έγκριση του απολογισμού του έτους, όταν οριστικοποιούνται τα τελικά οικονομικά μεγέθη του Ο.Δ.Α.Π. και όχι αργότερα από τον Ιούλιο κάθε έτους.
4. Εάν τα έσοδα από τη λειτουργία του Ο.Δ.Α.Π. δεν επαρκούν για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών αναγκών του, λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., το ποσοστό της παρ. 1 μπορεί να μειωθεί για το συγκεκριμένο έτος, ανάλογα με το ύψος του παρουσιαζόμενου ελλείμματος.