Άρθρο 20 Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι η αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και των προς απαλλοτρίωση ή απαλλοτριωμένων ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς, η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση έργων για την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων και του περιβάλλοντα χώρου αυτών, καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ο.Δ.Α.Π., η αξιοποίηση των ακινήτων που ανήκουν στον Ο.Δ.Α.Π. ή τα οποία διαχειρίζεται, καθώς και η τήρηση του μητρώου αυτών. Λειτουργεί ως Προϊσταμένη Αρχή στις διαδικασίες προκήρυξης και υλοποίησης σύμβασης ανάθεσης δημόσιων τεχνικών έργων ή εκπόνησης τεχνικών μελετών ή σύμβασης παροχής τεχνικών και άλλων συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

2. Η Διεύθυνση Μελετών, Έργων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας.

β) Τμήμα Μελετών και Έργων.

γ) Τμήμα Αποτυπώσεων και Κτηματολογίου.

3.α) Το Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της χρήσης και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ο.Δ.Α.Π., καθώς και για τη λειτουργία των αναψυκτηρίων που διαχειρίζεται ο Ο.Δ.Α.Π.. Εκπονεί, εισηγείται την έγκριση και παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων αξιοποίησης των ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα ή διαχείριση στον Ο.Δ.Α.Π., των αναψυκτηρίων τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή διαχείριση στο ΥΠ.ΠΟ.Α., καθώς επίσης των προγραμμάτων αξιοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής τοπικής γαστρονομίας. Στις περιπτώσεις που υφίσταται άμεση ανάγκη για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, σε αναψυκτήρια τα οποία δεν λειτουργούν, εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ., για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό, με συνολική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες και για τον τρόπο υλοποίησης της διαδικασίας αυτής. Μεριμνά για την υλοποίηση των διαδικασιών αξιοποίησης των κτιρίων και για την παρακολούθηση της ορθής χρήσης τους από τους χρήστες. Εποπτεύει την τήρηση των όρων των σχετικών συμφωνητικών και συμβάσεων και εισηγείται για την επιβολή ρητρών, ποινών και κυρώσεων, όπου απαιτείται. Εισηγείται στο Δ.Σ. για τη διατύπωση πρότασης – εισήγησης, για την έκδοση απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης κινητών ή ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στον Ο.Δ.Α.Π., καθώς και τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες της παραχώρησης.

β) Το Τμήμα Μελετών και Έργων είναι αρμόδιο για την εκπόνηση μελετών και για την εκτέλεση έργων, εργασιών κατασκευής, συντήρησης και ευπρεπισμού χώρων εξυπηρέτησης επισκεπτών και κτιρίων διαχείρισης Ο.Δ.Α.Π., έργων εξυπηρέτησης επισκεπτών σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, έργων σήμανσης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων σε συνεργασία με το ΥΠ.ΠΟ.Α., καθώς και για παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την ανάδειξη και προβολή αυτών. Καταρτίζει και εισηγείται το ετήσιο πρόγραμμα εκπόνησης τεχνικών μελετών και έργων στο Δ.Σ.. Λειτουργεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, στη φάση της υλοποίησης σύμβασης ανάθεσης για την εκτέλεση έργων ή την εκπόνηση τεχνικών μελετών ή για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

γ) Το Τμήμα Αποτυπώσεων και Κτηματολογίου είναι αρμόδιο για την τοπογραφική αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, καθώς και των ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Δ.Α.Π., τη σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων των προς απαλλοτρίωση ακινήτων, καθώς και για την ανάπτυξη και τήρηση των σχετικών γεωχωρικών δεδομένων. Λειτουργεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία στη φάση της υλοποίησης σύμβασης ανάθεσης για την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών ή για την παροχή λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 13:53 | Παναγιώτης

  Σχετικά με τον προτεινόμενο νέο οργανισμό του ΤΑΠ (που μετονομάζεται σε ΟΔΑΠ):
  Α. Πρώτη παρατήρηση.
  Στο άρθρο 33&5α (Κλάδοι και ειδικότηtες Προϊσταμένων) αναφέρεται: «Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Μελετών, έργων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών, με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα.»
  Στον υφιστάμενο οργανισμό (ν. 736/77) προβλέπονται 3 ειδικότητες μηχανικών, Τοπογράφοι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί, που μπορούν να προϊστανται της Προαναφερόμενης Δ/νσης. Αφότου ίσχυσε ο ν. 736/77, Προϊστάμενος της εν λόγω διεύθυνσης, για 25 και πλέον έτη, ήταν τοπογράφος μηχανικός, αφού δεν υπήρχαν άλλης ειδικότητας μηχανικοί.
  Οι σύγχρονες δημοκρατικές αντιλήψεις δεν επιτρέπουν τους αποκλεισμούς, αλλά αντιθέτως πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα εξέλιξης κάθε υπαλλήλου, εν προκειμένου μηχανικού, εφόσον το γνωστικό του αντικείμενο συνάδει με το αντικείμενο της Δ/νσης.
  Άλλωστε αυτό το πνεύμα επικρατεί σε άλλο εδάφιο: στο Τμήμα Αξοιποίησης Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 33&5β) της Δ/νσης του νέου οργανισμού προϊσταται ΠΕ Μηχανικός, δηλαδή Μηχανικός κάθε ειδικότητας.
  Σημειώνεται ότι στον οργανισμό του ΥΠΠΟΑ δίνεται η δυνατότητα εξέλιξης κάθε μηχανικού εφόσον το γνωστικό αντικείμενό του συνάδει με το αντικείμενο της Υπηρεσίας του. Για παράδειγμα, στη Διεύθυνση «Μελετών και Εκτέλεσης έργων Μουσείων και πολιτιστικών Κτιρίων» έχουν υπηρετήσει ως προϊστάμενοι Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων (Μηχανολόγος, Πολιτικός, Αρχιτέκτων).
  Στον προτεινόμενο οργανισμό μπορεί να γίνει Γενικός Δ/ντης κάθε Μηχανικός ΠΕ, ενώ στη Δ/νση «Μελετών, έργων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας» μόνο Αρχιτέκτων ή Πολιτικός! έτσι, στην πράξη Γενικοί Διευθυντές θα γίνονται μόνο αρχιτέκτονες ή πολιτικοί μηχανικοί, αφού οι λοιποί μηχανικοί δεν θα έχουν προηγουμένως χρηματίσει Διευθυντές.

  Β. Δεύτερη παρατήρηση
  Στον νέο οργανισμό προβλέπονται 14 ΠΕ Μηχανικοί, ως εξής: Πολιτικοί Μηχανικοί 5, Αρχιτέκτονες 4, Μηχανολόγος 1, Ηλεκτρολόγος 1, Τοπογράφοι 3.
  1. Οι τοπογράφοι να αυξηθούν σε 4, ώστε να είναι δυνατή η σύσταση 2 συνεργείων υπαίθρου.
  2. Οι ηλεκτρολόγοι και οι μηχανολόγοι να αυξηθούν σε 2, για να μπορεί να ανταποκριθεί η Διεύθυνση στην εξέλιξη της τεχνολογίας, τις αυξημένες ανάγκες και την αναβάθμιση των συστημάτων των αρχαιολογικών χώρων και της προστασίας τους. Κάθε ειδικότητα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 μηχανικούς, ώστε να υπάρχει πάντα διαθέσιμος μηχανικός της ειδικότητας αυτής.
  3. Να μειωθούν οι Πολιτικοί μηχανικοί από 5 σε 2. Η ειδικότητα είναι συναφής με αυτήν των αρχιτεκτόνων, που είναι απαραίτητοι για τον ευπρεπισμό των αρχαιολογικών χώρων και την ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
  Στον προτεινόμενο νέο οργανισμό οι επιχειρησιακοί στόχοι της εν λόγω διεύθυνσης είναι: αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και των προς απαλλοτρίωση ή απαλλοτριωμένων ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς, η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση έργων για την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων και του περιβάλλοντα χώρου αυτών, καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ο.Δ.Α.Π., η αξιοποίηση των ακινήτων που ανήκουν στον Ο.Δ.Α.Π. ή τα οποία διαχειρίζεται, καθώς και η τήρηση του μητρώου αυτών.
  Προκειμένου λοιπόν να ανταποκριθεί η διεύθυνση αυτή στους προαναφερόμενους στόχους, που είναι κυρίως αντικείμενο κατά σειρά τοπογράφου, αρχιτέκτονα, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου, πολιτικού μηχανικού, προτείνεται η ακόλουθη κατανομή των 14 μηχανικών: τοπογράφοι 4, αρχιτέκτονες 4, ηλεκτρολόγοι 2, μηχανολόγοι 2, πολιτικοί μηχανικοί 2.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 13:09 | ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΧΑΛΑ

  Η περιγραφή των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αποτυπώσεων και Κτηματολογίου είναι ασαφής και γενικόλογη. Δεν απεικονίζεται το πραγματικό αντικείμενο του Τμήματος ούτε το εύρος των απαιτούμενων εργασιών.
  Η σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων, όπως απλά αναφέρεται, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και ουσιαστικά πρόκειται για σύνταξη μελετών κτηματογραφησης οι οποίες περιλαμβάνουν τοπογραφική αποτύπωση, εφαρμογή ορίων ομόρων δημοσίων ακινήτων, εφαρμογή ρυμοτομίας, εφαρμογή τίτλων ιδιοκτησίας, εφαρμογή ορίων απαλλοτριώσεων οδών, εφαρμογή οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, εφαρμογή διανομών και αναδασμών, εφαρμογή ορίων οικισμών κλπ, ανάλογα με την περιοχή μελέτης.
  Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο Τμήμα είναι αρμόδιο για τις κτηματογραφήσεις σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Είναι εύλογο λοιπόν θεωρώ το ερώτημα που προκύπτει εάν δηλαδή οι πέντε θέσεις Τοπογραφων ΠΕ και ΤΕ που προβλέπονται αρκούν για να καλύψουν επαρκώς τις λειτουργικές ανάγκες.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 13:27 | Πλιάκος Απόστολος

  Στον υφιστάμενο οργανισμό (ν. 736/77), η Διεύθυνση Αποτυπώσεων και Συντηρήσεως Κτιρίων έχει ως αντικείμενο την αποτύπωση των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και των απαλλοτριούμενων ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς, καθώς και τη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση των εργασιών συντήρησης των κτιρίων των υπαγόντων στην αρμοδιότητα της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως.
  Στην Δ/νση υπάγονταν 2 τμήματα: Το Τμήμα Αποτυπώσεων και Κτηματολογίου και το Τμήμα Μελετών και Συντηρήσεως Κτιρίων.
  Το Τμήμα Αποτυπώσεων και Κτηματολογίου έχει ως έργο την αποτύπωση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, των οικοδομημάτων και τόπων κηρυσσόμενων ιστορικών ή ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και των παραδοσιακών οικισμών, καθώς και τη σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων των προς απαλοτρίωση αρχαιολογικών ακινήτων και την εκπόνηση κτηματολογίου των ακινήτων της Υπηρεσίας και την κατάρτιση αρχείου των αρχαιολογικών μνημείων δια τοπογραφήσεως, απεικονίσεως, φωτογραφήσεως και βιβλιοθηκής ενημερώσεως αυτών.
  Το Τμήμα Μελετών και Συντηρήσεως Κτιρίων έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση Μελετών και επίβλεψη ή και εκτέλεση των εργασιών επισκευής, συντηρήσεως και αποκατάστασης των κτιρίων του Δημοσίου των τελούντων υπό τη διαχείριση της Γενικής Δ/νσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως και των κατά τόπους αρχαιολογικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων των κτιρίων αυτών, καθώς και των κτιρίων και εγκαταστάσεων των Μουσείων της χώρας και των γραφείων των αρχαιολογικών υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και επίβλεψη ή και εκτέλεση πάσης εργασίας προς περίφραξη, συντήρηση και ευπρεπισμό των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της χώρας και των περιβαλλόντων τα μνημεία και μουσεία χώρων.
  Στον οργανισμό αυτό προβλέπονταν ως ΠΕ μηχανικοί: 5 αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί, 2 πολιτικοί μηχανικοί και 2 αρχιτέκτονες, και διάφορες άλλες ειδικότητες Τεχνικών Υπαλλήλων
  Παρατηρείτε ότι στον οργανισμό αυτό (και για 43 χρόνια μέχρι και σήμερα διατηρήθηκε με ελάχιστες μετατροπές αυτούσιος) είχε κεντρικό ρόλο Το Τμήμα Αποτυπώσεων και Κτηματολογίου, με αντικείμενο που δεν επικαλύπτεται από άλλες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.
  Γι αυτό άλλωστε και το προσωπικό που προβλέπονταν στην Δ/νση Αποτυπώσεων και Συντηρήσεως Κτιρίων ήταν ανάλογο: 5 αγρονόμοι Τοπογράφοι ΠΕ έναντι 2 πολιτικών μηχανικών και 2 αρχιτεκτόνων.
  Στον νέο οργανισμό το αντικείμενο της νέας Δ/νσης Μελετών, Έργων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας είναι (άρθρο 20): “Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι η αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και των προς απαλλοτρίωση ή απαλλοτριωμένων ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς, η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση έργων για την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων και του περιβάλλοντα χώρου αυτών, καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ο.Δ.Α.Π., η αξιοποίηση των ακινήτων που ανήκουν στον Ο.Δ.Α.Π. ή τα οποία διαχειρίζεται, καθώς και η τήρηση του μητρώου αυτών. Λειτουργεί ως Προϊσταμένη Αρχή στις διαδικασίες προκήρυξης και υλοποίησης σύμβασης ανάθεσης δημόσιων τεχνικών έργων ή εκπόνησης τεχνικών μελετών ή σύμβασης παροχής τεχνικών και άλλων συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.”
  Το Τμήμα Αποτυπώσεων και Κτηματολογίου είναι “αρμόδιο για την τοπογραφική αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, καθώς και των ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Δ.Α.Π., τη σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων των προς απαλλοτρίωση ακινήτων, καθώς και για την ανάπτυξη και τήρηση των σχετικών γεωχωρικών δεδομένων. Λειτουργεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία στη φάση της υλοποίησης σύμβασης ανάθεσης για την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών ή για την παροχή λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.”
  Το Τμήμα Μελετών και Έργων είναι “αρμόδιο για την εκπόνηση μελετών και για την εκτέλεση έργων, εργασιών κατασκευής, συντήρησης και ευπρεπισμού χώρων εξυπηρέτησης επισκεπτών και κτιρίων διαχείρισης Ο.Δ.Α.Π., έργων εξυπηρέτησης επισκεπτών σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, έργων σήμανσης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων σε συνεργασία με το ΥΠ.ΠΟ.Α., καθώς και για παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την ανάδειξη και προβολή αυτών. Καταρτίζει και εισηγείται το ετήσιο πρόγραμμα εκπόνησης τεχνικών μελετών και έργων στο Δ.Σ.. Λειτουργεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, στη φάση της υλοποίησης σύμβασης ανάθεσης για την εκτέλεση έργων ή την εκπόνηση τεχνικών μελετών ή για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.”
  Παρατηρούμε ότι η βασική αλλαγή που επιχειρείται είναι το νέο Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας που θα στελεχώνεται από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, με κυρίαρχο όμως θέμα την ακίνητη περιουσία, η οποία είναι κατεξοχήν αντικείμενο των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.
  Επίσης τα άλλα δύο τμήματα της νέας Δ/νσης κρατάνε τις αρμοδιότητες της παλαιάς, με τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό. Ωστόσο τα βασικά αντικείμενα είναι τα ίδια: στο Τμήμα Αποτυπώσεων και Κτηματολογίου οι τοπογραφικές αποτυπώσεις για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (δημόσια, προς απαλλοτρίωση), και στο Τμήμα Μελετών και Έργων η εκπόνηση μελετών και η επίβλεψη και η εκτέλεση έργων.
  Στο νέο οργανισμό προβλέπονται συνολικά στον Κλάδο ΠΕ Μηχανικών 14 μηχανικοί
  διαφόρων ειδικοτήτων Συγκεκριμένα: 5 Πολιτικοί μηχανικοί, 4 Αρχιτέκτονες, 1 Μηχανολόγος, 1 Ηλεκτρολόγος και 3 Αγρονόμοι – Τοπογράφοι.
  Με βάση τα παραπάνω, από τη σύγκριση αρμοδιοτήτων, αντικειμένου και προσωπικού που προβλέπεται μεταξύ του παλαιού και του νέου οργανισμού για την τεχνική Δ/νση (ΔΑΣΚ και νέας) υπάρχει μια σαφής ανισορροπία και υποβάθμιση στις ειδικότητες των μηχανικών πλην των πολιτικών μηχανικών. Ωστόσο, στο Τμήμα Αποτυπώσεων δύναται να απασχολούνται μόνο αγρονόμοι – τοπογράφοι μηχανικοί βάσει εξειδικευμένου αντικειμένου (άλλωστε δύναται να προΐσταται μόνο αγρονόμος τοπογράφος και στον παλιό και στον νέο οργανισμό). Επίσης στο νέο Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας είναι δυνατό να απασχολείται και αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, όπως επίσης και να προΐσταται.
  Για να εξισορροπηθεί το χάσμα που δημιουργείται απαιτείται τροποποίηση των ειδικοτήτων ώστε να προβλέπονται 5 αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί, όπως ακριβώς και στον παλιό οργανισμό με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των πολιτικών μηχανικών ή των αρχιτεκτόνων.
  Αυτό κρίνεται απαραίτητο αφενός για να δύναται να υπάρχει επαρκής στελέχωση των συνεργείων υπαίθρου του τμήματος (όπου είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός σε κάθε συνεργείο), πιθανή αξιοποίηση της ειδικότητας αυτής και στο Τμήμα Αξιοποίησης Περιουσίας, καθώς και πρόβλεψη για τις θέσεις ευθύνης (προβλέπεται στο Τμήμα Αποτυπώσεων, στο Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας και στη Γενική Δ/νση του νέου οργανισμού).
  Παράλληλα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μόνο ένας μηχανολόγος και ένας ηλεκτρολόγος στο νέο Τμήμα Μελετών και Έργων. Κάθε μελέτη και έργο έχει ηλεκτρολογικά – μηχανολογικά, ενώ με το ένα άτομο της ειδικότητας αυτής δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης σε περίπτωση ασθένειας, άδειας, αδυναμίας, απασχόλησης σε θέση ευθύνης κλπ.
  Επίσης απαιτείται τροποποίηση της δυνατότητας να προΐσταται στη νέα Δ/νση μόνο πολιτικός μηχανικός και αρχιτέκτονας έτσι ώστε να δύναται να καλύπτεται η θέση ευθύνης από όλους τους κλάδους μηχανικών της νέας Δ/νσης. Δεν είναι λογικό στο Τμήμα Αποτυπώσεων, στο Τμήμα Αξιοποίησης Περιουσίας και στη Γενική Δ/νση να δύναται να προΐσταται αγρονόμος τοπογράφος και όχι στην νέα Δ/νση. Έτσι δεν υπάρχει κίνητρο εξέλιξης και αποκτά και σαφές μειονέκτημα στην μοριοδότηση για τη Γενική Διεύθυνση.
  Επίσης, στο αντικείμενο του Τμήματος Αποτυπώσεων απαιτείται να τροποποιηθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις πλήρεις διαδικασίες που εφαρμόζονται σήμερα βάσει των σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών, της τέχνης και της επιστήμης της ειδικότητας του αγρονόμου – τοπογράφου μηχανικού. Ο όρος “σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων” δεν είναι αρκετός για να συμπεριλάβει την εκπόνηση, έλεγχο και έγκριση μιας πλήρης μελέτης κτηματογράφησης ή κτηματογραφικής μελέτης. Επιπλέον, σε ότι αφορά τα γεωχωρικά δεδομένα θα πρέπει να προστεθούν εκτός της τήρησης και ανάπτυξης οι όροι διαχείριση, παραγωγή και επεξεργασία. Μάλιστα το Τμήμα σήμερα είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη σύνταξη των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων απαλλοτρίωσης και οφείλει να επικαιροποιεί και να τα διορθώνει σύμφωνα με τον ν. 2882/01 (άρθρο 16), κατά συνέπεια να ενημερώνεται για την εξέλιξη της κάθε απαλλοτρίωσης και να τηρεί το ανάλογο αρχείο σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ
  Τέλος απαιτείται παράλληλα και τροποποίηση του τίτλου – ονόματος της νέας Δ/νσης από Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας στο πιο κατάλληλο και αντίστοιχο με το κυρίαρχο αντικείμενο, δηλαδή να μετανομαστεί σε Διεύθυνση Αποτυπώσεων, Μελετών, Έργων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας. Το Τμήμα Αποτυπώσεων και Κτηματολογίου δε να μετανομαστεί σε Τμήμα Αποτυπώσεων, Κτηματολογίου και Γεωχωρικών Δεδομένων έτσι ώστε να καλύπτει και τις νέες αρμοδιότητες ανάπτυξης και τήρησης γεωχωρικών δεδομένων που αναλαμβάνει.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 12:34 | ΚΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Το Τμήμα Αποτυπώσεων και Κτηματολογίου, από τη στιγμή που θα αποτελεί Διευθύνουσα Υπηρεσία που θα μπορεί να αναθέτει την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών, θα έπρεπε να είναι αρμόδιο και για τη σύνταξη τοπογραφικών μελετών, και όχι μόνον για την τοπογραφική αποτύπωση.
  Επιπλέον δεν απεικονίζεται το ζητούμενο εύρος των απαιτούμενων ενεργειών στα πλαίσια της σύνταξης των κτηματολογικών διαγραμμάτων απαλλοτρίωσης για αρχαιολογικούς σκοπούς όπως: αποτύπωση ή και οριοθέτηση ομόρων ακινήτων ιδιοκτησίας ΥΠΠΟΑ, εφαρμογή ρυμοτομίας, δημοσίων εκτάσεων και τίτλων ιδιοκτησίας.
  Τα ανωτέρω έχουν και άμεση συνάρτηση με τη στελέχωση του τμήματος, δεδομένου ότι η σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων απαλλοτρίωσης για αρχαιολογικούς σκοπούς αφορά στην ελληνική επικράτεια. Πώς θα ανταπεξέλθουν 5 τοπογράφοι σε τέτοιο όγκο εργασίας?

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 11:51 | Κλωνιζάκη Σταυρούλα

  Η διατύπωση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αποτυπώσεων και Κτηματολογίου παρ.2γ) είναι γενική και δεν απεικονίζει τον όγκο των απαιτούμενων διοικητικών και τεχνικών εργασιών, ειδικά σε ότι αφορά τα κτηματολογικά διαγράμματα απαλλοτρίωσης.Συγκεκριμένα δεν αναφέρεται η κτηματογράφηση (τοπογραφική αποτύπωση και καταγραφή επικειμένων) των ακινήτων προς απαλλοτρίωση, η αποτύπωση και οριοθέτηση των ομόρων ακινήτων ιδιοκτησίας ΥΠΠΟΑ οι οποίες απαιτούνται για τη σύνταξη των κτηματολογικών διαγραμμάτων απαλλοτρίωσης.Σημειώνεται ότι ως υπηρεσία αρμόδια για τη σύνταξη των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων απαλλοτρίωσης οφείλει να επικαιροποιεί και να τους διορθώνει σύμφωνα με τον ν. 2882/01 (άρθρο 16), κατά συνέπεια να ενημερώνεται για την εξέλιξη της κάθε απαλλοτρίωσης και να τηρεί το ανάλογο αρχείο σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ. Είναι σαφές ότι η κτηματογράφηση,εφαρμογή υφιστάμενης ρυμοτομίας, κάθε συντελεσμένης απαλλοτρίωσης και άλλων ορίων (ρεμάτων, αιγιαλού- παραλίας κλπ), εφαρμογή σε κάποιες περιπτώσεις τίτλων ιδιοκτησίας, όπως απαιτείται και ζητείται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ δεν δύναται να περιλαμβάνεται στον απλό όρο «σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων». Προτείνεται η διατύπωση εκπόνηση,έλεγχος και έγκριση κτηματογραφικών μελετών» , όπως άλλωστε διατυπώνεται σε αντίστοιχο τοπογραφικό τμήμα άλλου Υπουργείου, το Τμήμα Τοπογραφήσεων και Τοπογραφικών Εφαρμογών της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Δεν γίνεται δε καμία αναφορά για τις απαιτούμενες τοπογραφικές εργασίες και μέλετες (διαγράμματα εφαρμογής και διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών) που απαιτούνται για την καταχώριση των ακινήτων προς απαλλοτρίωση και των ακινήτων του ΥΠΠΟΑ στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Σε ότι αφορά τα γεωχωρικά δεδομένα θα πρέπει να προστεθούν εκτός της τήρησης και ανάπτυξης οι όροι διαχείριση, παραγωγή και επεξεργασία.
  Επιπλέον με βάση τα ανωτέρω είναι σαφές ότι δεν θα πρέπει να καταργηθούν οι 2 επιπλέον οργανικές θέσεις Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών οι οποίες παρέμεναν κενές.

 • 11 Νοεμβρίου 2020, 13:37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΩΝ ΤΑΠ

  Επί του σχεδίου νόμου «Eκσυγχρονισμός, αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά» στον Δήμο Λέσβου και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», το οποίο βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης, πέραν των παρατηρήσεων που έχουν ήδη διατυπωθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης άτυπης εσωτερικής διαβούλευσης, υποβάλλουμε και τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
  Στο σχέδιο προβλέπεται ότι το Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας, υπάγεται στη Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας. Η παρακολούθηση της χρήσης και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ο.Δ.Α.Π., καθώς η λειτουργία των αναψυκτηρίων που διαχειρίζεται ο Ο.Δ.Α.Π., μέσω της εφαρμογής των προγραμμάτων αξιοποίησης των ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα ή διαχείριση στον Ο.Δ.Α.Π., δεν είναι ένα θέμα τεχνικό. Είναι ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών πόρων του ΟΔΑΠ. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπαχθεί ως Τμήμα στη Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων ή εναλλακτικά η συγκεκριμένη αρμοδιότητα να υπαχθεί στο Αυτοτελές Τμήμα Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων.