Άρθρο 42 Όργανα διοίκησης

 

Όργανα διοίκησης του Μουσείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Διευθυντής.