Άρθρο 19 – Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων.

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

α) Η ενιαία οικονομική διοίκηση και ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Ο.Δ.Α.Π., σύμφωνα με τους κανόνες της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και ευθύνης. Στο πλαίσιο αυτό, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης είναι ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του Ο.Δ.Α.Π. κατά την έννοια του άρθρου 25 του ν. 4270/ 2014 (Α’ 143).

β) Ο προγραμματισμός της εξόφλησης των οφειλών, νόμιμων και κανονικών δαπανών του Ο.Δ.Α.Π., η παρακολούθηση καταθέσεων, αναλήψεων, πληρωμών, μεταφορών χρημάτων, εμβασμάτων, η έκδοση ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών και η σύννομη ολοκλήρωση διαδικασιών καταλογισμών.

γ) Η παρακολούθηση της πορείας των εσόδων – εξόδων και η καταγραφή των πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων.

δ) Η καταβολή της μισθοδοσίας και λοιπών αμοιβών στο προσωπικό του Ο.Δ.Α.Π..

2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Οικονομικών Πόρων, απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Λογιστηρίου.

β) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, Πληρωμών και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας.

3. α) Αρμοδιότητα του Τμήματος Κατάρτισης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Λογιστηρίου είναι η βέλτιστη οικονομική διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων, η εποπτεία και η λογιστική αποτύπωση των οικονομικών δραστηριοτήτων του Ο.Δ.Α.Π. για τη διατήρηση και ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας στο πλαίσιο του Μ.Π.Δ.Σ., της διαφάνειας και της σταθερής και μεσοπρόθεσμης διάρκειας των δημοσιονομικών κανόνων. Έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την κατάρτιση, την τροποποίηση – αναθεώρηση του προϋπολογισμού του Ο.Δ.Α.Π., καθώς και για την κατάρτιση του ισολογισμού και απολογισμού του, είναι αρμόδιο για την πραγματοποίηση των εισπράξεων, την κατάρτιση του ταμειακού προγραμματισμού του Ο.Δ.Α.Π., την παρακολούθηση των κινήσεων και την τήρηση των διατάξεων αναφορικά με τη συμμετοχή του Ο.Δ.Α.Π. στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου και στο Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.

β) Αρμοδιότητα του Τμήματος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού. Πληρωμών και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας είναι η έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεων του Ο.Δ.Α.Π., σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, η διασφάλιση της τήρησης και της ορθής εφαρμογής των δημοσιολογιστικών κανόνων, καθώς και η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών. Μεριμνά για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, ελέγχει ως προς την νομιμότητα και κανονικότητα, εκκαθαρίζει και ενταλματοποιεί όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με όλες τις κατηγορίες εξόδων, μεριμνά για την εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και των αμοιβών του προσωπικού με κάθε σχέση εργασίας του Ο.Δ.Α.Π., καθώς και για την καταβολή των προβλεπόμενων από τον παρόντα αμοιβών σε προσωπικό του ΥΠ.ΠΟ.Α., σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Στο πλαίσιο του Τμήματος, λειτουργεί Γραφείο Πληρωμών, στο οποίο υπεύθυνος είναι υπάλληλος του Τμήματος, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης. Το Γραφείο διενεργεί τις διαδικασίες πληρωμών που σχετίζονται με όλες τις κατηγορίες εξόδων εκτός της μισθοδοσίας και γενικά των πάσης φύσεως αμοιβών του κάθε είδους προσωπικού. Εκδίδει τίτλους πληρωμής και εξοφλεί τα χρηματικά εντάλματα των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Ενημερώνει τους δικαιούχους για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.