ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 38 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Για την εφαρμογή της περ. β΄ του άρθρου 3, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. για τον καθορισμό τέλους για την άδεια παραγωγής απλών αντιγράφων από ιδιώτες.
2. Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 4, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του αρμόδιου κεντρικού συμβουλίου του ν. 3028/2002 (Α’ 153), εγκρίνεται το πρόγραμμα αξιοποίησης ακινήτων και αναψυκτηρίων, αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., συνολικά ή μερικά, καθώς και οι γενικοί και ειδικοί όροι λειτουργίας προς διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και η παραχώρηση χρήσης των ακινήτων αυτών προς τον Ο.Δ.Α.Π..
3. Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. ρυθμίζονται οι όροι εφαρμογής της διαδικασίας εφάπαξ σύναψης μισθώσεων για αναψυκτήρια στα οποία υφίσταται άμεση ανάγκη εξυπηρέτησης του κοινού.
4. Για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 4, με πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. και απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του αρμόδιου κεντρικού συμβουλίου του ν. 3028/2002, μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση για τους σκοπούς του άρθρου 4, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, υπό όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στην απόφαση αυτή. Τα τέλη που καταβάλλονται για την παραχώρηση της παρούσας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5. Για την υλοποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5, μπορεί να εκδίδεται, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Δ.Α.Π., προεδρικό διάταγμα για τη σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού, με αποκλειστικό αντικείμενο την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 4.
6. Για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 7, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία καθορίζεται το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ..
7. Για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 7, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση που καταβάλλεται στον Αντιπρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα του Δ.Σ..
8. Για την εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 7, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία καθορίζεται το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης του Αντιπροέδρου ή άλλου μέλους του Δ.Σ, εφόσον του εκχωρούνται αρμοδιότητες παρακολούθησης οργανικών μονάδων του Ο.Δ.Α.Π..
9. Κατ’ εφαρμογή της υποπερ. βα της παρ. 3 του άρθρου 8, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ο.Δ.Α.Π. με περιεχόμενο τη θέσπιση κανόνων εσωτερικής λειτουργίας των οργανικών μονάδων του Ο.Δ.Α.Π., ο Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Σ. με περιεχόμενο τη θέσπιση κανόνων λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Κανονισμοί Διαχείρισης Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών του Οργανισμού με αντικείμενο την τυποποίηση και εξειδίκευση των διατάξεων περί δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και την προσαρμογή της λειτουργίας του Ο.Δ.Α.Π. σε αυτές, οι οποίοι εγκρίνονται μετά από γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
10. Για την εφαρμογή της υποπερ. βδ του άρθρου 8, εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ή μεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογραφών.
11. Για την ίδρυση νέων πωλητηρίων, σύμφωνα με την υποπερ. εγ της παρ. 3 του άρθρου 8, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π..
12. Εφόσον αποφασιστεί η έναρξη διάθεσης τυποποιημένων – πιστοποιημένων προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας, από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π., σε εφαρμογή της υποπερ. εστ της παρ. 3 του άρθρου 8, είναι δυνατό να εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., περί καθορισμού της διαδικασίας συλλογής, επεξεργασίας και τυποποίησης των καρπών της χλωρίδας που βρίσκεται εντός αρχαιολογικών χώρων.
13. Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 11, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., που υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες παραγωγής και επιλογής ειδών τρίτων που προορίζονται για πώληση και διάθεση από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π., καθώς και οι διαδικασίες καταβολής τελών χρήσης και απόδοσης ποσοστών από τις πωλήσεις, όπου απαιτείται.
14. Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 12, καθορίζονται από το Δ.Σ. οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η δωρεάν ή με έκπτωση διάθεση των ειδών που παράγει ο Ο.Δ.Α.Π. και το ποσοστό της, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις διακανονισμού οφειλών.
15. Για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 12, με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. και γνώμη του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, όπως εκάστοτε ορίζει η αρχαιολογική νομοθεσία, καθορίζεται η τιμή και ο τύπος (μεμονωμένα, ενιαία κ.α.) των εισιτηρίων εισόδου σε αρχαιολογικά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, οι κατηγορίες των προσώπων που απαλλάσσονται εν όλω ή εν μέρει της πληρωμής εισιτηρίου και οι ημέρες της ελεύθερης επίσκεψης του κοινού.
16. Για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 12, με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., και γνώμη του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, όπως εκάστοτε ορίζει η αρχαιολογική νομοθεσία, καθορίζεται το αντίτιμο των τελικών χρηστών από την παροχή υπηρεσιών στο κοινό σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία με φυσική παρουσία ή μέσω διαδικτύου.
17. Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 12, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., καθορίζεται το ύψος των τελών των περ. θ έως ια του άρθρου 11.
18. Για την εφαρμογή παρ. 7 του άρθρου 12, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζεται το ποσοστό εσόδων άλλων εποπτευόμενων φορέων που αποδίδεται στον Ο.Δ.Α.Π..
19. Για την εφαρμογή της περ. κ΄ του άρθρου 13, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης στα μέλη των κεντρικών συμβουλίων του ν. 3028/2002 (Α΄153), για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των οργάνων.
20. Για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 14, σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., καθορίζεται η διαδικασία οριστικοποίησης και απόδοσης του ποσού που αποδίδεται από τον Ο.Δ.Α.Π. στον Κρατικό Προϋπολογισμό και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
21. Στην περίπτωση οικονομικού έτους κατά το οποίο τα έσοδα από τη λειτουργία του Ο.Δ.Α.Π. δεν επαρκούν για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών αναγκών του, λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 14, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., με την οποία μπορεί το ποσοστό της παρ. 1 του άρθρου 14 να μειωθεί για το συγκεκριμένο έτος, ανάλογα με το ύψος του παρουσιαζόμενου ελλείμματος.
22. Σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 27, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., μπορούν να συστήνονται μέχρι πέντε (5) Περιφερειακές Υπηρεσίες σε επίπεδο Γραφείου για την εποπτεία σημείων έκδοσης εισιτηρίων, πωλητηρίων ή εργαστηρίων εκμαγείων.
23. Για την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 36, και έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών τοποθέτησης προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων, μπορεί να εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., με την οποία μεταβιβάζονται στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο μέλος του Δ.Σ., αρμοδιότητες παρακολούθησης των δραστηριοτήτων συγκεκριμένων οργανικών μονάδων του Ο.Δ.Α.Π., επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος.