Άρθρο 41 Πόροι

 

1. Οι πόροι του Μουσείου είναι:
α) επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα δυνάμει απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
β) ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς,
γ) χρηματοδοτήσεις από τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εθνικά, διεθνή ή ευρωπαϊκά,
δ) επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς,
ε) έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και καταπιστεύματα,
στ) έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως,
ζ) έσοδα από την πώληση εισιτηρίων,
η) έσοδα από τις πωλήσεις εκδόσεων του Μουσείου, καθώς και από τη λειτουργία πωλητηρίου και αναψυκτηρίου στα ακίνητα όπου στεγάζεται,
θ) έσοδα από πωλήσεις και ανταλλαγές έργων,
ι) έσοδα από τη διοργάνωση πάσης φύσεως πολιτιστικών εκδηλώσεων στους χώρους όπου στεγάζεται το Μουσείο ή σε άλλους χώρους και γενικά από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή, που συναρτάται με την εξυπηρέτηση των σκοπών του Μουσείου.

2. Τα οικονομικά διαθέσιμα του Μουσείου κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος.