ΜΕΡΟΣ Δ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 Άρθρο 51 Παράταση της προθεσμίας ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων λόγω ακύρωσης ή αναβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων

Το πρώτο εδάφιο και οι περ. α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4708/2020 (Α΄140) αντικαθίστανται και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 16
Ρυθμίσεις για την ακύρωση και αναβολή εκδηλώσεων.

1. Στις περιπτώσεις συμβάσεων μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που διοργανώνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και λοιπά ζωντανά θεάματα και ακροάματα και πελατών, οι οποίοι, έναντι αντιτίμου (εισιτήριο), απέκτησαν δικαίωμα παρακολούθησης των εκδηλώσεων αυτών, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 25.2.2020 έως και 31.10.2020 και ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να ακυρωθούν ή να αναβληθούν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 ισχύουν τα εξής:
α. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 ακύρωσης, ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως αντίτιμο εισιτηρίου, κατά παρέκκλιση των εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει στον πελάτη, αντί της επιστροφής χρημάτων, ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος έως τις 31.10.2021 για την παρακολούθηση εκδηλώσεων της παρ. 1.
β. Εάν, για τις εκδηλώσεις που αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να αναβληθούν, ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως αντίτιμο του εισιτηρίου, κατά παρέκκλιση των εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου και αντί της επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει στον πελάτη ισόποσο πιστωτικό σημείωμα που θα ισχύει για την παρακολούθηση, κατ’ επιλογή του πελάτη, είτε της αναβληθείσας εκδήλωσης ή άλλης εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31.10.2021. Ο διοργανωτής υποχρεούται να ενημερώνει το κοινό για τη νέα ημερομηνία της αναβληθείσας εκδήλωσης έγκαιρα με ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπό του, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία τυχόν διαθέτει, καθώς και με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο δημόσιας πρόσκλησης.
βγ. Εάν η συνολική αξία της υπηρεσίας που θα παρακολουθήσει τελικά ο πελάτης υπερβαίνει την αξία του πιστωτικού σημειώματος, η διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτη στον διοργανωτή. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος, δεν έχει χρησιμοποιηθεί αυτό από τον πελάτη, ο πελάτης δικαιούται και ο διοργανωτής υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος έως τις 30.11.2021.

2. Αστική ευθύνη των διοργανωτών της παρ. 1 έναντι οιουδήποτε προσώπου, η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, δεν προκύπτει, σε περίπτωση κατά την οποία οι ως άνω διοργανωτές εφαρμόζουν τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου. Ο ζημιωθείς φέρει το βάρος απόδειξης της ζημίας που υπέστη, της μη προσήκουσας εφαρμογής των όρων των ως άνω ειδικών πρωτοκόλλων και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ αυτών.».

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 10:15 | VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Όπως είναι γνωστό, ήδη εφαρμόζονται νέα έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας , με αποτέλεσμα τουλάχιστον μέχρι και τις 30.11.2020 την καθολική απαγόρευση διεξαγωγής παντός είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ως εκ τούτου, η αναφορά σε εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 25.2.2020 έως και 31.10.2020 πρέπει να τροποποιηθεί και το εν λόγω χρονικό διάστημα να παραταθεί αναλόγως.

  Πολλώ δε μάλλον, αν λάβουμε υπόψιν, την ρευστότητα της γενικότερης κατάστασης και την πλήρη αβεβαιότητα σχετικά με το χρόνο άρσης της απαγόρευσης διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί και η διάρκεια ισχύος του πιστωτικού σημειώματος αντίστοιχα.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  ΜΕΡΟΣ Δ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 Άρθρο 51 Παράταση της προθεσμίας ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων λόγω ακύρωσης ή αναβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων
  Το πρώτο εδάφιο και οι περ. α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4708/2020 (Α΄140) αντικαθίστανται και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 16
  Ρυθμίσεις για την ακύρωση και αναβολή εκδηλώσεων.
  1. Στις περιπτώσεις συμβάσεων μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που διοργανώνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και λοιπά ζωντανά θεάματα και ακροάματα και πελατών, οι οποίοι, έναντι αντιτίμου (εισιτήριο), απέκτησαν δικαίωμα παρακολούθησης των εκδηλώσεων αυτών, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 25.2.2020 έως και 30.11.2020 και ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να ακυρωθούν ή να αναβληθούν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 ισχύουν τα εξής:
  α. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 ακύρωσης, ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως αντίτιμο εισιτηρίου, κατά παρέκκλιση των εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει στον πελάτη, αντί της επιστροφής χρημάτων, ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος έως τις 30.11.2021 για την παρακολούθηση εκδηλώσεων της παρ. 1.
  β. Εάν, για τις εκδηλώσεις που αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να αναβληθούν, ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως αντίτιμο του εισιτηρίου, κατά παρέκκλιση των εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου και αντί της επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει στον πελάτη ισόποσο πιστωτικό σημείωμα που θα ισχύει για την παρακολούθηση, κατ’ επιλογή του πελάτη, είτε της αναβληθείσας εκδήλωσης ή άλλης εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30.11.2021. Ο διοργανωτής υποχρεούται να ενημερώνει το κοινό για τη νέα ημερομηνία της αναβληθείσας εκδήλωσης έγκαιρα με ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπό του, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία τυχόν διαθέτει, καθώς και με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο δημόσιας πρόσκλησης.
  βγ. Εάν η συνολική αξία της υπηρεσίας που θα παρακολουθήσει τελικά ο πελάτης υπερβαίνει την αξία του πιστωτικού σημειώματος, η διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτη στον διοργανωτή. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος, δεν έχει χρησιμοποιηθεί αυτό από τον πελάτη, ο πελάτης δικαιούται και ο διοργανωτής υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος έως τις 31.12.2021.
  2. Αστική ευθύνη των διοργανωτών της παρ. 1 έναντι οιουδήποτε προσώπου, η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, δεν προκύπτει, σε περίπτωση κατά την οποία οι ως άνω διοργανωτές εφαρμόζουν τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου. Ο ζημιωθείς φέρει το βάρος απόδειξης της ζημίας που υπέστη, της μη προσήκουσας εφαρμογής των όρων των ως άνω ειδικών πρωτοκόλλων και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ αυτών.».