Άρθρο 15 Υποχρεώσεις – Απαλλαγές – Ατέλειες – Προνόμια

1. Ο Ο.Δ.Α.Π. έχει υποχρέωση να τηρεί τις οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται για τα Ν.Π.Δ.Δ.. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές – ελεγκτές.
2. Ο ετήσιος απολογισμός του Ο.Δ.Α.Π., όπως έχει εγκριθεί από το Δ.Σ., υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο το αργότερο σε δύο (2) μήνες από την έγκρισή του.
3.Ο Ο.Δ.Α.Π. απολαμβάνει τα ουσιαστικά και δικονομικά προνόμια και τις φορολογικές, δασμολογικές και λοιπές απαλλαγές του Ελληνικού Δημοσίου, με εξαίρεση τον φόρο προστιθέμενης αξίας, για όσα είδη του υπάγονται σε αυτόν κατά την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, στον Ο.Δ.Α.Π., εφαρμόζονται όλες οι ουσιαστικές και διαδικαστικές διατάξεις του Κώδικα Δικών του Δημοσίου (δ. της 26 Ιουν./10 Ιουλ.1944, Α΄139).