Άρθρο 54 Ρύθμιση για τη μόνιμη στέγαση της μουσειακής συλλογής της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ε.Κ.Ι.Μ.) στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Στο άρθρο 73 του ν. 3028/2002 (Α’ 153) προστίθεται παρ. 8α ως εξής:

«8α. Η ιδιωτική μουσειακή συλλογή της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ε.Κ.Ι.Μ.) συνιστά ενιαίο, αδιάσπαστο, αμετάβλητο ιστορικό σύνολο, που ανήκει κατά κυριότητα και νομή στο ελληνικό Δημόσιο. Η ιδιωτική μουσειακή συλλογή του προηγούμενου εδαφίου στεγάζεται, ως μόνιμη παρακαταθήκη, στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης».