Άρθρο 13 Δαπάνες

1. Ο Ο.Δ.Α.Π. προβαίνει σε δαπάνες για την εκπλήρωση των σκοπών του, ιδίως για:
α) Την πληρωμή μισθών, επιδομάτων και αποζημιώσεων, αμοιβών ή αντιμισθιών και κάθε είδους αποδοχών, στο προσωπικό του.
β) Την πληρωμή επιδόματος προς υπαλλήλους του Ο.Δ.Α.Π. ή του ΥΠ.ΠΟ.Α., που ασκούν χρέη διαχειριστή εσόδων ή επόπτη ή προϊσταμένου περιφερειακού γραφείου, ύψους εκατό (100) ευρώ μηνιαίως.
γ) Την καταβολή αποζημιώσεων σε υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων και ΠΕ Μηχανικών του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με το ν.δ. 1521/1942 (Α΄186), για την απασχόλησή τους στο πλαίσιο της επιστημονικής επεξεργασίας θεμάτων των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., κατόπιν έγκρισης από το αρμόδιο συλλογικό όργανο που συστήνει το Υπουργείο, στην οποία τεκμηριώνεται το εύλογο της δαπάνης.
δ) Την καταβολή αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις ή απευθείας εξαγορές ακινήτων υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, για αρχαιολογικούς σκοπούς, καθώς και την καταβολή αποζημίωσης στέρησης χρήσης στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), και την κάλυψη εξόδων κατεδάφισης των κτισμάτων που ευρίσκονται σ’ αυτά.
ε) Την αγορά ή τη μίσθωση ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ο.Δ.Α.Π..
στ) Τη λειτουργία των γραφείων, εργαστηρίων, εκθετηρίων, πωλητηρίων και λοιπών υπηρεσιών του Ο.Δ.Α.Π., την αναβάθμιση των υποδομών και της προμήθειας του εξοπλισμού τους, εκτός των δαπανών καθαριότητας, ύδρευσης, ρευματοδότησης και δαπανών για εργασίες συντήρησης μικρής κλίμακας των πωλητηρίων που λειτουργούν εντός αρχαιολογικών χώρων ή μουσείων, για τις οποίες μεριμνούν οι αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων ή οι Διευθύνσεις των μουσείων.
ζ) Την αγορά, μίσθωση και συντήρηση οχημάτων, όπως αυτοκινήτων, δικύκλων του Ο.Δ.Α.Π., των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των δημόσιων μουσείων.
η) Την αγορά πρώτων υλών και εξοπλισμού απαραιτήτων για τη λειτουργία των εργαστηρίων, των δημοσιευμάτων και την προμήθεια ή κατ’ εντολή παραγωγή αναμνηστικών, χρηστικών και πολιτιστικών αντικειμένων και πάσης φύσεως πωλητέων ειδών για διάθεση από τα πωλητήρια, καθώς και τυποποιημένων αγροδιατροφικών προϊόντων που προέρχονται από την πρωτογενή παραγωγή της περιοχής όπου λειτουργούν τα πωλητήρια.
θ) Τη λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων μηχανοργάνωσης, διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και είσπραξης εσόδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων, έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων, ελέγχου πρόσβασης επισκεπτών, διαχείρισης συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών, για την ασφάλεια και την ηλεκτρονική παρακολούθηση σε χώρους εκδοτηρίων, πωλητηρίων και εισόδου επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, για την αναβάθμιση και συντήρησή τους και για κάθε ανάλογο ψηφιακό σύστημα διεκπεραίωσης λειτουργιών.
ι) Τη διενέργεια χρηματαποστολών από τα σημεία εισπράξεων προς τραπεζικά καταστήματα, καθώς και μεταφορών εισιτηρίων, εντύπου υλικού, απαραίτητων ειδών, υλικών και εξοπλισμού, για την αποτελεσματική λειτουργία των εκδοτηρίων και των πωλητηρίων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
ια) Τη συμμετοχή σε πολιτιστικές δράσεις και εκθέσεις του εξωτερικού, την αποστολή και παράδοση εκδόσεων και πωλητέων ειδών σε Ελλάδα και εξωτερικό και τη διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων.
ιβ) Την προβολή της γενικότερης πολιτιστικής πολιτικής, των πωλούμενων ειδών και του έργου του και του έργου της αρχαιολογικής υπηρεσίας, με κάθε μέσο και για δημοσιεύσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
ιγ) Την κατασκευή έργων για πρόληψη ζημιών, την προφύλαξη αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, τη δημιουργία και συντήρηση κήπων και αλσών, τη διαμόρφωση και βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου των μνημείων, καθώς και τις παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των επισκεπτών.
ιδ) Την ανέγερση, επισκευή και συντήρηση φυλακίων, εκδοτηρίων εισιτηρίων, πωλητηρίων, αναψυκτηρίων και λοιπών κτιρίων εξυπηρέτησης επισκεπτών, σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, καθώς και την πραγματοποίηση παρεμβάσεων στα σημεία εισόδου και εξόδου επισκεπτών.
ιε) Την έκδοση και διάθεση στο κοινό αρχαιολογικών και αρχαιογνωστικών δημοσιευμάτων, τη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικών βάσεων παροχής πρόσβασης και χρήσης αρχαιολογικών κειμένων και φωτογραφιών , συνδρομές σε εταιρείες παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο και επιστημονικές βάσεις δεδομένων, την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του Ο.Δ.Α.Π., καθώς και συνδρομές σε διεθνείς ενώσεις και οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει ο Ο.Δ.Α.Π..
ιστ) Την καταβολή εργολαβικού ανταλλάγματος ή αμοιβών σε τρίτους για εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών ή παροχή υπηρεσιών ή απόκτηση πνευματικών έργων και ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και την προμήθεια πάσης φύσεως υλικών, αντικειμένων, αγαθών προς διάθεση από τα σημεία πώλησης ή εν γένει προς εκμετάλλευση από τον Ο.Δ.Α.Π., που γίνονται στο πλαίσιο των σκοπών του άρθρου 2.
ιζ) Την κάλυψη δαπάνης για αμοιβές, επιδόματα ή αποζημιώσεις που καταβάλλονται για την πέραν του πενθημέρου απασχόληση, την υπερωριακή απασχόληση καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, την εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και πέραν των μηνιαίων τακτικών αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στο άρθρο 13 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) του φυλακτικού προσωπικού και του προσωπικού καθαριότητας του ΥΠ.ΠΟ.Α. που υπηρετεί σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, εξαιρουμένης της αποζημίωσης του προσωπικού που απασχολείται σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία κατά τη διάρκεια πολιτιστικών εκδηλώσεων και επισκέψεων οργανωμένων ομάδων, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά από τη λήξη του ημερήσιου ωραρίου λειτουργίας τους. Οι πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Ο.Δ.Α.Π., μετά από τεκμηριωμένο και κοστολογημένο αίτημα του ΥΠ.ΠΟ.Α., στο οποίο προσδιορίζονται κατ΄ έτος οι ακριβείς κατηγορίες των αμοιβών και ο προϋπολογισμός τους. Οι αμοιβές καταβάλλονται στους δικαιούχους που έχουν πραγματοποιήσει υπερωριακή απασχόληση κατ’ εντολή του ΥΠ.ΠΟ.Α, κατόπιν βεβαίωσης για την παροχή της αντίστοιχης απασχόλησης, που χορηγείται από τους Προϊσταμένους των κατά τόπο ή καθ΄ ύλην αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών.
ιη) Την προμήθεια ιματισμού και ειδών ατομικής προστασίας, για την ομοιόμορφη ενδυμασία του προσωπικού των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων.
ιθ) Την ασφάλιση και την ειδική πρόσθετη αμοιβή στο καταδυόμενο προσωπικό του ΥΠ.ΠΟ.Α. όπως προβλέπεται στο άρθρο 51 του ν. 4278/2014 (Α΄ 157).
κ) Τη χορήγηση αποζημίωσης στα μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων του ν. 3028/2002 (A΄153), για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των οργάνων. Το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.
κα) Τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α., μέσω της αγοράς επιστημονικών εντύπων, της διάθεσης των επιστημονικών εκδόσεων του Ο.Δ.Α.Π. στα μέλη της αρχαιολογικής υπηρεσίας, και τη διασφάλιση της πρόσβασης σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων.
κβ) Τη συνδιοργάνωση ή χρηματοδότηση πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, εκθέσεων και εκδηλώσεων του Ο.Δ.Α.Π., της αρχαιολογικής υπηρεσίας και λοιπών φορέων, με στόχο την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη σύνδεσή της με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.
κγ) Κάθε άλλη δαπάνη που προβλέπεται από διάταξη νόμου και εξυπηρετεί ή προάγει άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς του Ο.Δ.Α.Π..