Άρθρο 7 Ορισμός και τρόπος λειτουργίας Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.

 

1. Το Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. είναι επταμελές και τα μέλη του διορίζονται με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί για μία (1) φορά, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Αν για οποιονδήποτε λόγο μέλος του Δ.Σ. εκλείπει, το νέο μέλος διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του.

2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. επιλέγονται με βάση το Κεφάλαιο Β΄ του ν. 4735/2020 (Α΄197). Τρεις (3) εκ των λοιπών θέσεων μελών καλύπτονται από πρόσωπα που πρέπει να διαθέτουν επιστημονική ή καλλιτεχνική γνώση ή επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Ο.Δ.Α.Π.. Ένα (1) μέλος προέρχεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο αυτού. Ένα (1) μέλος, υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΥΠ.ΠΟ.Α.. Η μη έγκαιρη υπόδειξη των μελών από τα αρμόδια όργανα δεν κωλύει τη νόμιμη συγκρότηση του Δ.Σ..

3. Ο Γραμματέας του Δ.Σ. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του Ο.Δ.Α.Π., ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ..

4. Το Δ.Σ. συνεδριάζει ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που κοινοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τακτικά δύο (2) φορές το μήνα και εκτάκτως όποτε παρίσταται ανάγκη, κατά την κρίση του Προέδρου του. Η σύγκληση του Δ.Σ. είναι υποχρεωτική εφόσον τη ζητήσουν με αίτησή τους, στον Πρόεδρο του Δ.Σ., τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του ή ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης. Στην τελευταία περίπτωση, ο Πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά τα μέλη του Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την έγγραφη γνωστοποίηση του αιτήματος, το οποίο αναφέρει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του, εκ των οποίων υποχρεωτικά ένα πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου όταν τον αναπληρώνει. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν συμφωνούν για τη συζήτησή τους όλα τα παρόντα μέλη.

6. Στο Δ.Σ. παρίσταται με την ιδιότητα του εισηγητή, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.Δ.Α.Π. Κατ’ εξαίρεση, ορισμένα θέματα μπορεί να τα εισηγείται ο Πρόεδρος ή οι Προϊστάμενοι των αυτοτελών μονάδων που υπάγονται σε αυτόν. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, μπορεί να ανατίθενται χρέη ειδικού εισηγητή κατά περίπτωση και σε Προϊστάμενους διευθύνσεων ή τμημάτων του Ο.Δ.Α.Π. για θέματα της αρμοδιότητάς τους. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να παρίσταται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., ο προϊστάμενος του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Δ.Α.Π. ή τρίτο πρόσωπο, όταν συντρέχει ειδικός λόγος.

7. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα. Ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών εκδίδονται από τον γραμματέα.

8. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 210 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

9. Στον Αντιπρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα του Δ.Σ. καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

10. Αν ο Αντιπρόεδρος αναπληρώσει τον Πρόεδρο, του καταβάλλεται αναλογικά η αμοιβή της παρ. 8 για όσο διάστημα διαρκεί η αναπλήρωση και δεν εισπράττει αποζημίωση σύμφωνα με την παρ. 9 για το ίδιο διάστημα.

11. Όταν στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή σε άλλο μέλος του Δ.Σ., εκχωρούνται αρμοδιότητες παρακολούθησης οργανικών μονάδων του Ο.Δ.Α.Π., χορηγείται σ’ αυτόν μηνιαία αποζημίωση η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 210 του ν. 4635/2019 (Α’ 167). Στην περίπτωση αυτή, στον Αντιπρόεδρο ή στο μέλος του Δ.Σ. δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1, για όσο διάστημα ασκεί τις αρμοδιότητες.

12. Για κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία του Δ.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α΄45), και του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ..