Άρθρο 9 Αρμοδιότητες Πρόεδρου Δ.Σ.

 

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι αρμόδιος για :
α) τον έλεγχο της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ο.Δ.Α.Π. και την ενημέρωση του Δ.Σ. και τη μέριμνα της εκπόνησης από το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης και της έγκρισης από το Δ.Σ. του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και των Κανονισμών Διαχείρισης Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών,
β) τον καθορισμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., τη σύγκληση του Δ.Σ. σε συνεδρίαση και την άσκηση καθηκόντων Προεδρεύοντος στις συνεδριάσεις αυτές, την εποπτεία της διαδικασίας εκτέλεσης των αποφάσεων του συλλογικού οργάνου και την ενημέρωση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τα ζητήματα του Ο.Δ.Α.Π.,
γ) την εποπτεία των Αυτοτελών Μονάδων του Ο.Δ.Α.Π., που υπάγονται απευθείας σε αυτόν, την αξιολόγηση των προϊσταμένων τους ως πρώτος αξιολογητής και του προσωπικού τους ως δεύτερος αξιολογητής και την έγκριση των υπηρεσιακών μετακινήσεων και αδειών του προσωπικού αυτών των Μονάδων και της ανάλογης δαπάνης, όπου απαιτείται,
δ) την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ο.Δ.Α.Π., εκτελώντας αποφάσεις του Δ.Σ., όταν αυτό ενεργεί ως διατάκτης του προϋπολογισμού,
ε) την υπογραφή των αποφάσεων σχετικά με την πρόσληψη ή τον διορισμό του προσωπικού του Ο.Δ.Α.Π.,
στ) την έκδοση, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας, πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ή και καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4,
ζ) την εκπροσώπηση του Ο.Δ.Α.Π. σε όλες τις σχέσεις του, ενώπιον δικαστηρίων και κάθε αρχής και την εισήγηση στο Δ.Σ. για την ανάθεση της εκπροσώπησής του σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, σε δικηγόρο ή, για συγκεκριμένα θέματα, σε υπάλληλο του Ο.Δ.Α.Π.,
η) την αξιολόγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης και την έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησής του, καθώς και για την κάλυψη της δαπάνης,
θ) την άσκηση καθηκόντων πειθαρχικού προϊσταμένου όλων των υπαλλήλων του Ο.Δ.Α.Π., κατ΄ εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 117 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και την επιβολή προστίμου έως και τις αποδοχές ενός μήνα, που προβλέπεται στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 118 του ίδιου Κώδικα,
ι) τον ορισμό των υπηρεσιακών εκπροσώπων του Ο.Δ.Α.Π. σε επιτροπές, ομάδες εργασίας και συλλογικά όργανα, που συγκροτούνται από άλλους φορείς,
ια) σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, την έγκριση τροποποιήσεων στο τεχνικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα τακτικών ελέγχων, το πρόγραμμα προμηθειών – υπηρεσιών και το εκδοτικό πρόγραμμα. Στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. από την έγκριση της τροποποίησης των προγραμμάτων, ο Πρόεδρος ενημερώνει το Δ.Σ. και ζητά την έγκρισή του. Σε περίπτωση μη αποδοχής από το Δ.Σ., η έγκριση της τροποποίησης δεν ισχύει. Οι διαδικασίες που αφορούν στην τροποποίηση, όπως ανάρτηση πρόσκλησης, δημοσίευση προκήρυξης, διενέργεια διαδικασιών επιλογής αναδόχου, εκτός από την έκδοση απόφασης ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης, μπορούν να υλοποιούνται πριν από την αποδοχή της έγκρισης από το Δ.Σ..

2. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στα καθήκοντά του, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ..

3. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του Δ.Σ., καθώς και για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος προβολής, επικοινωνίας και δημοσιότητας του Ο.Δ.Α.Π., σε συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, συστήνονται δύο (2) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων και δύο (2) θέσεις συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.. Η υπηρεσία του προσωπικού αυτού λήγει αυτοδικαίως με την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Προέδρου του Δ.Σ., οπότε το προσωπικό αυτό αποχωρεί χωρίς άλλη διαδικασία. Οι αποδοχές των ανωτέρω καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).