Άρθρο 18 Διεύθυνση Εκδόσεων και Ψηφιακών Εφαρμογών

 

1.Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

α) Η έκδοση των απαραίτητων εντύπων, για τη βασική ενημέρωση των επισκεπτών των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων και η παραγωγή εντύπων ή ψηφιακών επιστημονικών εκδόσεων.

β) Η επιμέλεια για την επιστημονική και τεχνική αρτιότητα των εκδόσεων του Ο.Δ.Α.Π..

γ) Η προϊούσα αύξηση της χρήσης των ψηφιακών εκδόσεων και εφαρμογών, καθώς και η παραγωγή ειδικών εκπαιδευτικών εκδόσεων.

δ) Η τήρηση αρχείων φωτογραφιών, διαφανειών και σχεδίων.

ε) Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των εκδοτικών δραστηριοτήτων του Ο.Δ.Α.Π..

2.Η Διεύθυνση Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων.

β) Τμήμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Εκδόσεων και Εφαρμογών.

γ) Τμήμα Αρχαιολογικών Οδηγών και Εκδόσεων Ευρύτερου Ενδιαφέροντος

δ) Τμήμα Καλλιτεχνικής Επιμέλειας Εκδόσεων.

3.α) Το Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων είναι αρμόδιο για την παραγωγή των επιστημονικών εκδόσεων του Ο.Δ.Α.Π., καθώς και για την τήρηση σχετικών αρχείων φωτογραφιών, διαφανειών και σχεδίων, την εκπόνηση ετήσιου προγραμματισμού του εκδοτικού προγράμματος του Τμήματος, την εισήγηση στο Δ.Σ. της παραχώρησης εκδόσεων στις υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την ανταλλαγή των αρχαιολογικών εκδόσεων με εκδόσεις από βιβλιοθήκες και άλλα επιστημονικά ιδρύματα.

β) Το Τμήμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Εκδόσεων και Εφαρμογών αναπτύσσει, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών και με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες του Ο.Δ.Α.Π., ψηφιακές εκδόσεις, προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία διατίθενται στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, αλλά και μέσω του διαδικτύου. Είναι επίσης αρμόδιο για την έκδοση και την ανάπτυξη των πάσης φύσεως εφαρμογών πληροφορικής και πολυμέσων με αρχαιολογικό περιεχόμενο.

γ) Το Τμήμα Αρχαιολογικών Οδηγών και Εκδόσεων Ευρύτερου Ενδιαφέροντος είναι αρμόδιο για την παραγωγή και έκδοση (έντυπη και ηλεκτρονική) των πάσης φύσεως ενημερωτικών και πληροφοριακών οδηγών, καταλόγων, φυλλαδίων, χαρτών, αφισών, ημερολογίων κ.λπ. του Ο.Δ.Α.Π. και εκπονεί το ετήσιο εκδοτικό πρόγραμμα του Τμήματος.

δ) Το Τμήμα Καλλιτεχνικής Επιμέλειας Εκδόσεων μεριμνά για την καλλιτεχνική αρτιότητα και την άψογη τεχνική εμφάνιση των πάσης φύσεως εκδόσεων του Ο.Δ.Α.Π..