Άρθρο 31 Δικηγόροι με έμμισθη εντολή

Οι οργανικές θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή ανέρχονται σε τέσσερις (4), εκ των οποίων οι δύο (2) καλύπτονται από δικηγόρους παρ΄ Αρείω Πάγω. Από την έναρξη ισχύος του νόμου, δικηγόροι με έμμισθη εντολή του Τ.Α.Π., μεταφέρονται αυτοδίκαια στις θέσεις που προβλέπονται στο παρόν.