Άρθρο 3 Παραγωγή και διάθεση ακριβών αντιγράφων

 

Ο Ο.Δ.Α.Π. είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος για τη δημιουργία εκμαγείων και ακριβών αντιγράφων κατά την έννοια της περ. γ΄ της παρ. 4Δ του άρθρου 46 του ν. 3028/ 2002 (Α΄ 153), καθώς και για τη χορήγηση σε τρίτους άδειας παραγωγής απλών αντιγράφων. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής, ο Ο.Δ.Α.Π. διενεργεί ελέγχους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους καλλιτέχνες για τους όρους της αδειοδότησης. Ειδικότερα:
α) Τα ακριβή αντίγραφα παράγονται στα εργαστήρια του Ο.Δ.Α.Π., με ίδια μέσα ή με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο, και διατίθενται από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π. προς πώληση. Τα ακριβή αντίγραφα μπορούν να διατίθενται προς πώληση και από ιδιώτες εμπόρους, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., ο οποίος προμηθεύει τα αντίγραφα αυτά, έναντι τιμήματος που καθορίζεται από το Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
β) Η άδεια παραγωγής απλών αντιγράφων χορηγείται από τον Ο.Δ.Α.Π., ύστερα από γνώμη της αρμόδιας κατά τόπο ή καθ΄ ύλην αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α., έναντι πληρωμής τέλους, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.. Τα αντίγραφα αυτά που διατίθενται στο κοινό, απαγορεύεται να φέρουν τη σφραγίδα του Ο.Δ.Α.Π. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και λήψης απόφασης για την έγκρισή τους, καθορίζεται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ο.Δ.Α.Π..