Άρθρο 33  Κλάδοι και ειδικότητες Προϊσταμένων

 

 

 1. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Αρχαιολόγων, επιλέγεται σύμφωνα με την τακτική διαδικασία κρίσεων και αξιολόγησης, τους όρους τις προϋποθέσεις και τα προσόντα, που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
 2. α) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής, προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης.

β) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παραγωγής Ακριβών Αντιγράφων και Μοντελοθήκης – Γλυπτοθήκης προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Γλυπτών και, ελλείψει υπαλλήλων της κατηγορίας αυτής, από την κατηγορία ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.

 

γ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Πολιτιστικών Εφαρμογών προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης και, ελλείψει υπαλλήλων της κατηγορίας αυτής, από την κατηγορία ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών.

 

δ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αποθήκευσης και Διακίνησης Προϊόντων και Βιβλίων προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και, ελλείψει υπαλλήλων της κατηγορίας αυτή, από την κατηγορία ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

 

ε) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πωλήσεων, Λειτουργίας Πωλητηρίων και Προβολής προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης.

 

στ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παρακαταθηκών προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης και, ελλείψει υπαλλήλων των κατηγοριών αυτών, από την κατηγορία ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

 

 1. α) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκδόσεων και Ψηφιακών Εφαρμογών προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Αρχαιολόγων.

 

β) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικών Εκδόσεων προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Αρχαιολόγων.

 

γ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ανάπτυξης Ψηφιακών Εκδόσεων και Εφαρμογών προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης ή ΠΕ Πληροφορικής ή, ελλείψει υπαλλήλων των κατηγοριών αυτών, από την κατηγορία ΤΕ Πληροφορικής.

 

δ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Οδηγών και Εκδόσεων Ευρύτερου Ενδιαφέροντος προέρχεται από τον κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων ή ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης.

 

ε) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Καλλιτεχνικής Επιμέλειας Εκδόσεων προέρχεται από την κατηγορία ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών.

 

 1. α) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Οικονομικών Πόρων προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Οικονομικού.

 

β) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κατάρτισης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Λογιστηρίου προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Οικονομικού.

 

γ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, Πληρωμών και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Οικονομικού και, ελλείψει υπαλλήλων της κατηγορίας αυτής, από την κατηγορία TΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

 

 1. α) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών, Έργων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών, με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα.

 

β) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

 

γ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Έργων προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών, με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα.

 

δ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αποτυπώσεων και Κτηματολογίου προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών, με ειδικότητα Αγρονόμου – Τοπογράφου και, ελλείψει υπαλλήλων με τα προαναφερόμενα προσόντα, από την κατηγορία ΤΕ Τοπογράφων.

 

 1. α) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

β) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

 

γ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

 

δ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Υλικού προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και, ελλείψει υπαλλήλων της κατηγορίας αυτής, από την κατηγορία ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

 

ε) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Πληροφορικής.

 

 1. Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Οικονομικών Πόρων προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Οικονομικού.

 

 1. Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Ο.Δ.Α.Π. προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και, ελλείψει υπαλλήλων της κατηγορίας αυτής, από την κατηγορία TΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

 

 1. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος της Αυτοτελούς Νομικής Υπηρεσίας πρέπει να έχει την ιδιότητα του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.

 

 1. Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεωρήσεων και Εσωτερικών Ελέγχων προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

 

 1. Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Δ.Α.Π. προέρχονται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και, ελλείψει υπαλλήλων της κατηγορίας αυτής, από την κατηγορία TΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
 • 13 Νοεμβρίου 2020, 13:13 | ΚΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Σχετικά με τις θέσεις προϊσταμένων, απ΄ όσο φαίνεται στο παρόν, διατηρείται μία αναχρονιστική προσέγγιση διάκρισης ανάμεσα σε υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ, η οποία δεν συνάδει με το γεγονός πως και οι δύο κατηγορίες υπάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πόσο δε μάλλον μετά και την ανωτατοποίηση των σχολών ΤΕΙ, με τελευταία και την εξέλιξη πχ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ). Επιπλέον, σε έναν σύγχρονο οργανισμό που οδηγείται προς ψήφιση στη Βουλή εν έτει 2020, δεν υπάρχει αναφορά σε προσόντα όπως κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 13:52 | ΚΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Σχετικά με το 5α) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών, Έργων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας και δεδομένου ότι προΐσταται και του Τμήματος Αποτυπώσεων και Κτηματολογίου, όπου συντάσσονται τοπογραφικές μελέτες, θα πρέπει να υπάρχει και πρόβλεψη να προέρχεται και από τον κλάδο των Τοπογράφων Μηχανικών.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 13:55 | ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΧΑΛΑ

  Για την πλήρωση της θέσης του προϊστάμενου της Διεύθυνσης Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας θα έπρεπε να αναφέρονται όλες οι ειδικότητες ΠΕ Μηχανικών οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση των θέσεων της διεύθυνσης γενικά. Και σίγουρα να αναφέρεται η ειδικότητα του Τοπογράφου Μηχανικού ΠΕ εφόσον αποτελεί προαπαιτούμενο για την κάλυψη της θέσης του προϊστάμενου στο Τμήμα Αποτυπώσεων και Κτηματολογίου.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 12:55 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΝΟΥΣ

  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ
  ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΠ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ
  ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
  ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟΣΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠ, ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 12:44 | Κλωνιζάκη Σταυρούλα

  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών, Έργων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας θα πρέπει να προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών, δηλαδή να συμπεριλαμβάνεται και η ειδικότητα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, όπως συμπεριλαβανόταν στον ν. 736/77. Σημειώνεται ότι η Δ/νση περιλαμβάνει και το τοπογραφικό τμήμα, Τμήμα Αποτυπώσεων και Κτηματολογίου. Η πρακτική αυτή άλλωστε εφαρμόζεται και στον οργανισμό του ΥΠΠΟΑ: Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης Μελετών και Έργων Αναστήλωσης, Τμήμα Μελετών και Εργων των εκάστοτε Εφορειών αλλά και σχεδόν σε όλες τις τεχνικές υπηρεσίες των άλλων υπουργείων.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 09:25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

  Οι ενστάσεις – παρατηρήσεις μου επί του νομοσχεδίου έγκεινται ιδιαιτέρως επί του άρθρου 33 ‘’Κλάδοι και ειδικότητες Προϊσταμένων’’ , καθόσον προβλέπονται Προϊστάμενοι Διεύθυνσης αλλά και ειδικότερα Προϊστάμενοι των περισσοτέρων Τμημάτων, ειδικότητες Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης και ελλείψει αυτών, Τεχνολογικής κατεύθυνσης ή και ουδόλως ΤΕ διαφόρων ειδικοτήτων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, στο άρθρο 5α: ‘’ Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών, Έργων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών, με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα’’ ή στο άρθρο 5γ: ‘’Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Έργων προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών, με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα.’’ Η άποψη μου είναι ότι η επιλογή υπαλλήλων Τεχνολογικής κατεύθυνσης οδηγεί στην άρση της όποιας διάκρισης διατηρείται στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, στις προκηρύξεις θέσεων στον δημόσιο τομέα και στα επαγγελματικά δικαιώματα, τη στιγμή που η Τριτοβάθμια Ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από τους δύο πυλώνες τα Πανεπιστημιακά και τα Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων του νέου Οργανισμού του ΤΑΠ, κατά βάση από τη δεξαμενή της Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης, είναι μια παρωχημένη λογική, που αναφερόταν στον απαρχαιωμένο Οργανισμό του ΤΑΠ του 1977 και δεν προάγει καθόλου τους στόχους και τις προοπτικές του Νέου Οργανογράμματος που είναι η διαχείριση των Αρχαιολογικών πόρων από σταθερές πηγές εσόδων αλλά και από παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

 • 12 Νοεμβρίου 2020, 13:38 | ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΟΡΔΑΤΖΗ

  Ο νόμος 3528/2007 που αναφέρετε για επιλογή Προϊσταμένων και συγκεκριμένα το άρθρο 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αντικαταστάθηκε (Ν4369/2016 άρθρο 29: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων − Διαδικασία
  και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων) ως εξής:

  «Άρθρο 84
  Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
  Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE, εφόσον:
  α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
  β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
  γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν ή
  δ) κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.
  2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE εφόσον:
  α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
  β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου
  σπουδών, κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτόν ή
  γ) κατέχουν το βαθμό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή
  δ) κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.
  3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου
  οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ εφόσον:
  α) κατέχουν το βαθμό Α΄ ή
  β) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.

  Εκ των ανωτέρω δεν θα πρέπει να αναγράφεται η έκφραση «ελλείψει υπαλλήλων της κατηγορίας αυτής»

  Επομένως και σε συνδυασμό με το σχόλιο στο άρθρο 28 εκτιμώ ότι πρέπει να συμπληρωθεί στις κατωτέρω θέσεις: «κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ»
  -Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
  – Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής,
  – Προϊστάμενος του Τμήματος Πωλήσεων, Λειτουργίας Πωλητηρίων και Προβολής
  – Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Οικονομικών Πόρων
  – Προϊστάμενος του Τμήματος Κατάρτισης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Λογιστηρίου
  – Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών, Έργων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας.
  Στη συγκεκριμένη θέση πρέπει να προστεθεί και η ειδικότητα του Τοπογράφου.

  – Προϊστάμενος του Τμήματος Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
  – Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Έργων
  – Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας
  – Προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού
  – Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών
  – Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
  – Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Οικονομικών Πόρων
  – Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεωρήσεων και Εσωτερικών Ελέγχων

 • 11 Νοεμβρίου 2020, 17:30 | Παναγιώτης

  Σχετικά με τον προτεινόμενο νέο οργανισμό του ΤΑΠΑ (που μετονομάζεται σε ΟΔΑΠ):

  Α. Πρώτη παρατήρηση.
  Στο Άρθρο 33&5α (Κλάδοι και ειδικότητες Προϊσταμένων) αναφέρεται: «Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών, Έργων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών, με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα».
  Στον υφιστάμενο οργανισμό (Ν. 736/77) προβλέπονται 3 ειδικότητες Μηχανικών, Τοπογράφοι-Αρχιτέκτονες-Πολιτικοί, που μπορούν να προΐστανται της προαναφερόμενης Διεύθυνσης. Αφότου ίσχυσε ο Ν. 736/77, προϊστάμενος της εν λόγω Διεύθυνσης, για 25 και πλέον έτη, ήταν Τοπογράφος Μηχανικός, αφού δεν υπήρχαν άλλης ειδικότητας Μηχανικοί. Οι σύγχρονες δημοκρατικές αντιλήψεις δεν επιτρέπουν τους αποκλεισμούς, αλλά αντιθέτως πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα εξέλιξης κάθε υπαλλήλου, εν προκειμένω Μηχανικού, εφόσον το γνωστικό του αντικείμενο συνάδει με το αντικείμενο της Διεύθυνσης. Άλλωστε, αυτό το πνεύμα επικρατεί σε άλλο εδάφιο: στο Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (Άρθρο 33 &5β) της Διεύθυνσης του νέου οργανισμού προΐσταται ΠΕ Μηχανικός, δηλαδή Μηχανικός κάθε ειδικότητας.
  Σημειώνεται ότι στον οργανισμό του ΥΠΠΟΑ δίδεται η δυνατότητα εξέλιξης κάθε Μηχανικού εφόσον το γνωστικό του αντικείμενο συνάδει με το αντικείμενο της Υπηρεσίας του. Για παράδειγμα, στη Διεύθυνση «Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων» έχουν υπηρετήσει ως προϊστάμενοι Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων (Μηχανολόγος, Πολιτικός, Αρχιτέκτων).
  Στον προτεινόμενο οργανισμό μπορεί να γίνει Γενικός Διευθυντής κάθε Μηχανικός ΠΕ, ενώ στη Διεύθυνση «Μελετών, Έργων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας» μόνο Αρχιτέκτων ή Πολιτικός! Έτσι, στην πράξη Γενικοί Διευθυντές θα γίνονται μόνο Αρχιτέκτονες ή Πολιτικοί Μηχανικοί, αφού οι λοιποί Μηχανικοί δεν θα έχουν προηγουμένως χρηματίσει Διευθυντές.

  Β. Δεύτερη παρατήρηση.
  Στον νέο οργανισμό προβλέπονται 14 ΠΕ Μηχανικοί, ως εξής: Πολιτικοί Μηχανικοί 5, Αρχιτέκτονες 4, Μηχανολόγος 1, Ηλεκτρολόγος 1, Τοπογράφοι 3.
  1. Οι Τοπογράφοι να αυξηθούν σε 4, ώστε να είναι δυνατή η σύσταση 2 συνεργείων υπαίθρου.
  2. Οι Ηλεκτρολόγοι και οι Μηχανολόγοι να αυξηθούν σε 2, για να μπορεί να ανταποκριθεί η Διεύθυνση στην εξέλιξη της τεχνολογίας, τις αυξημένες ανάγκες και την αναβάθμιση των συστημάτων των αρχαιολογικών χώρων και της προστασίας τους. Κάθε ειδικότητα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 Μηχανικούς, ώστε να υπάρχει πάντα διαθέσιμος Μηχανικός της ειδικότητας αυτής.
  3.Να μειωθούν οι Πολιτικοί Μηχανικοί από 5 σε 2. Η ειδικότητα είναι συναφής με την αυτήν των Αρχιτεκτόνων, που είναι απαραίτητοι για τον ευπρεπισμό των αρχαιολογικών χώρων και την ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
  Στον προτεινόμενο νέο οργανισμό οι επιχειρησιακοί στόχοι της εν λόγω Διεύθυνσης είναι: «αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και των προς απαλλοτρίωση ή απαλλοτριωμένων ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς, η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση έργων για την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων και του περιβάλλοντα χώρου αυτών, καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ο.Δ.Α.Π., η αξιοποίηση των ακινήτων που ανήκουν στον Ο.Δ.Α.Π. ή τα οποία διαχειρίζεται, καθώς και η τήρηση του μητρώου αυτών».
  Προκειμένου, λοιπόν, να ανταποκριθεί η Διεύθυνση στους προαναφερόμενους στόχους, που κυρίως είναι αντικείμενο κατά σειρά Τοπογράφου, Αρχιτέκτονα, Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου, Πολιτικού Μηχανικού, προτείνεται η ακόλουθη κατανομή των 14 Μηχανικών: Τοπογράφοι 4, Αρχιτέκτονες 4, Ηλεκτρολόγοι 2, Μηχανολόγοι 2, Πολιτικοί Μηχανικοί 2.

 • 11 Νοεμβρίου 2020, 13:33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΩΝ ΤΑΠ

  Επί του σχεδίου νόμου «Eκσυγχρονισμός, αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά» στον Δήμο Λέσβου και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», το οποίο βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης, πέραν των παρατηρήσεων που έχουν ήδη διατυπωθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης άτυπης εσωτερικής διαβούλευσης, υποβάλλουμε και τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
  Στο σχέδιο προβλέπεται ότι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Οικονομικών Πόρων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων προέρχονται από την κατηγορία ΠΕ Οικονομικού. Θεωρούμε ότι η πρόβλεψη αυτή είναι περιοριστική καθώς όπως έχει δείξει η διοικητική πρακτική, υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Λογιστικού, λόγων τυπικών προσόντων, αλλά και προηγούμενης εμπειρίας, μπορούν κάλλιστα να αναλάβουν τα συγκεκριμένα καθήκοντα. Για το λόγο αυτό εκτιμούμε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί να προέρχονται οι εν λόγω Προϊστάμενοι από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Λογιστικού.

 • Σύμφωνα με τον Ν.4369/2016 προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας:
  α)Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης.
  β)Επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος επίσης στο άρθρο 31 παράγραφος 5 του ιδίου νόμου αναφέρεται ότι: «Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέματα του παρόντος νόμου ή αντίκειται στις διατάξεις του καταργείται».
  Παρακαλώ όπως ληφθεί υπόψη.

 • 10 Νοεμβρίου 2020, 15:35 | Κ Σ

  Διαπιστώσαμε στο εν λόγω νομοσχέδιο στο «ΜΕΡΟΣ Α΄, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Άρθρο 32 «Προσόντα διορισμού» και Άρθρο 33 «Κλάδοι Προϊσταμένων», ότι καταστρατηγείται ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικα 3528/2007 άρθρο 84 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων» έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 45 παρ. 1 του Ν. 4674/2020) όσο και ο Ν.4369/2016, «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», ο οποίος προβλέπει κατά περίπτωση για τις θέσεις προϊσταμένων υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.

  Επιπροσθέτως, ο Ν.4369/2016 προβλέπει ξεκάθαρα, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά μέσα από τη μοριοδότηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, να αναδεικνύονται οι πλέον ικανοί υπάλληλοι για την στελέχωση των θέσεων ευθύνης. Στο παρόν νομοσχέδιο χρησιμοποιείται μόνο ο όρος ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ καταστρατηγώντας όλες τις κείμενες διατάξεις.