Άρθρο 29 Κατανομή οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε διακόσιες πενήντα τρεις (253) και κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Κλάδος ΠΕ Οικονομικού: 7
2. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: 32.
3. Κλάδος ΠΕ Αρχαιολόγων: 12.
Ειδικότητες:
Προϊστορικών – Κλασσικών: 7.
Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών: 5.
4. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών: 14.
Ειδικότητες:
Πολιτικών Μηχανικών: 5
Αρχιτεκτόνων: 4.
Μηχανολόγων: 1.
Ηλεκτρολόγων : 1
Αγρονόμων – Τοπογράφων: 3.
5. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής: 8
6. Κλάδος ΠΕ Γλυπτών: 8.
7. Κλάδος ΠΕ Ζωγράφων: 8
Ειδικότητες:
Ζωγράφοι: 6.
Αγιογράφοι: 2.
8. Κλάδος ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης: 9
Ειδικότητες:
Πολιτιστικής Διαχείρισης: 3
Πολιτιστικής Πληροφορικής και Τεχνολογίας: 3
Μουσειολόγων: 1
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων: 2.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Κλάδος ΤΕ Μηχανικών: 4
Ειδικότητες:
Δομικών Έργων: 1
Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών: 1
Τεχνολόγοι – Τοπογράφοι: 2
2. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού: 9
3. ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών: 7
Ειδικότητες:
Γραφιστών: 5.
Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών: 2
4. ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: 10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού: 15
2. ΔΕ Οδηγών: 2.
3. ΔΕ Τεχνιτών Εκμαγείων: 30.
4. ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: 2.
5. ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης: 32
Ειδικότητες:
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων: 31
ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων: 1.
6.ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας: 23.
7. ΔΕ Τεχνικού: 2
Ειδικότητες:
ΔΕ Ηλεκτρολoγικού: 2
ΔΕ Κατασκευών: 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. ΥΕ Κλητήρων: 2.
2. ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας: 2.
3. ΥΕ Εργατών: 12.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 13:59 | ΚΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Όσον αφορά στη στελέχωση του Τμήματος Αποτυπώσεων και Κτηματολογίου του άρθρου 20 της διαβούλευσης, σύμφωνα με τον Ν.736/1977 (οργανισμό του ΤΑΠ) προβλέπονταν για τα αντικείμενα αρμοδιότητας του τμήματος: 5 θέσεις Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΕ) + 3 θέσεις εργοδηγών εμπειροτεχνών Τοπογράφων προϊστάμενων συνεργείων + 3 θέσεις παρατηρητών Τοπογραφικού συνεργείου, εν συνόλω 11 θέσεις.
  Μετέπειτα, με την παρ. 8α του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003) συστάθηκαν επιπλέον 3 θέσεις ΤΕ8 Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών.
  Συνολικά δηλαδή, με βάση τα ανωτέρω, θα έπρεπε το τμήμα να στελεχώνεται από 14 υπαλλήλους.
  Στην παρούσα διαβούλευση προβλέπονται για το αντικείμενο του τμήματος 3 θέσεις μονίμων Αγρονόμων – Τοπογράφων και 2 θέσεις μονίμων Τεχνολόγων – Τοπογράφων, εν συνόλω 5 θέσεις.
  Δεδομένου του φάσματος της χωρικής αρμοδιότητας του Τμήματος, που αφορά σε όλη ελληνική επικράτεια, η στελέχωση με 5 θέσεις φαντάζει ελλιπής.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 13:35 | Κλωνιζάκη Σταυρούλα

  Με βάση και το σχόλιο μου στο άρθρο 20, θα πρέπει να μην καταργηθούν οι 2 επιπλέον κενές οργανικές θέσεις Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ.Δηλαδή θα πρέπει στο σύνολο να είναι 5 Τοπογράφοι Μηχανικοί ΠΕ.Επιπλέον δεν αρκεί μόνο ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ένας μηχανολόγος για το Τμήμα Μελετών και αυτό προκύπτει και από τα αιτήματα πρόσληψης υπαλλήλων ΙΔΟΧ.

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 12:11 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΝΟΥΣ

  ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  ΚΑΙ 4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 12:33 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΝΟΥΣ

  ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ
  Ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ
  Π.Χ. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΥΧΟΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ

 • Εμπλουτισμός θέσεων κατηγορίας ΤΕ διαφόρων ειδικοτήτων.

 • Εμπλουτισμός θέσεων κατηγορίας ΤΕ διαφόρων ιδιοκτήτων.

 • Μετά την αποχώρηση του προσωπικού των προαναφερθέντων κλάδων στο συγκεκριμένο άρθρο, να μετατραπούν σε εκτός από κατηγορίας ΠΕ και θέσεις κατηγορίας ΤΕ.

 • 2 Νοεμβρίου 2020, 22:01 | Δήμητρα Κρίγκα

  Θεωρώ αυτή την πρωτοβουλία της ανοικτής διαβούλευσης μια ιδιαίτερα καλή κίνηση από την πλευρά του κράτους. Οι μόνιμες θέσεις αρχαιολόγων είναι ένα ζητούμενο χρόνων στο ΥΠΠΟΑ, που όμως πάντοτε όταν προκηρύσσονται είναι αντικειμενικά λίγες, σε σχέση με τις ανάγκες ανά την Ελληνική επικράτεια.
  Ειδικά στο ΤΑΠΑ, έναν ιδιαίτερα χρήσιμο για την ελληνική οικονομία φορέα, καθώς είναι ο φορέας που συγκεντρώνει τα έσοδα των εισιτηρίων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων της Ελλάδος, αλλά και ο επίσημος φορέας των πωλητέων αντιγράφων αρχαίων αντικειμένων και έργων τέχνης, τόσο σε έλληνες όσο και σε ξένους αγοραστές. Γνωρίζουμε όλοι ότι το «σουβενίρ» αποτελεί πάντα ένα ιδιαίτερο συνοδευτικό των ταξιδιών, οπότε ένα «σουβενίρ» αισθητικά ωραίο και προερχόμενο από τον επίσημο φορέα θα κάνει χαρούμενους τους αγοραστές του και πιθανόν θα αποτελέσει ένα είδος «σιωπηλού πρεσβευτή» της Ελλάδας και του πολιτισμού της.
  Οι αρχαιολόγοι ως επιστημονικός τομέας πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμοι στο ΤΑΠΑ για τις ικανότητες τους (λόγω κατάρτισης) για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως για να διακρίνουν τα πιο σημαντικά από τα ήδη γνωστά αρχαία αντικείμενα, αλλά και από τα πιο πρόσφατα και άγνωστα ευρήματα αρχαιολογικών ανασκαφών, ώστε να αυξηθεί η ποικιλία των πωλητέων αντικειμένων.
  Εκτός των πωλητέων, γνωρίζω ότι το ΤΑΠΑ αποτελεί τον μοναδικό κρατικό φορέα για την έκδοση των αρχαιολογικών έργων (ανασκαφών, μελετών, διδακτορικών διατριβών) και των Καταλόγων των Εκθέσεων των Μουσείων του ΥΠΠΟΑ. Στον τομέα αυτόν, των εκδόσεων, απασχολούνται σήμερα ελάχιστοι αρχαιολόγοι. Ο τομέας αυτός χρειάζεται επίσης ενίσχυση, καθώς απαιτεί υψηλή εξειδίκευση.
  Σε όλους τους επιστημονικούς τομείς είναι απαραίτητη η εξειδίκευση. Οι αρχαιολόγοι ίσως είναι από τους λίγους επιστημονικούς κλάδους που επιδιώκουν την εξειδίκευση είτε μέσω ανώτερων (διδακτορικών και μεταδιδακτορικών) σπουδών, είτε μέσω δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια (ελληνικά και διεθνή).
  Καθώς το υπάρχον σύστημα επιλογής προσωπικού στηρίζεται στην εξειδίκευση (καθώς αυτή δίνει μόρια), είναι ευκαιρία να αποκτήσουν μόνιμη εργασία περισσότεροι άτομα, ιδίως στην αρχαιολογία, όπου η μόνιμη εργασία αποτελεί εξαίρεση και όχι κανόνα και όπου η ανεργία είναι σε υψηλά ποσοστά.
  Συνεπώς θεωρώ χρήσιμο τον αριθμό των 12 θέσεων αρχαιολόγων και θα μπορούσαν ίσως να είναι και περισσότερες. Κρίνω όμως, ότι δεν είναι και τόσο δίκαιο να προαπαιτείται η επαγγελματική εμπειρία της επιμέλειας κειμένου (όπως συνέβη στην τελευταία προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 3 θέσεις αρχαιολόγων στο ΤΑΠΑ (16Κ/2017), καθώς είναι δύσκολο να έχει ο αρχαιολόγος τεκμηριωμένη προϋπηρεσία στην επιμέλεια κειμένου και ταυτόχρονα να ανήκει σε ειδική κατηγορία (κοινωνικά κριτήρια), ώστε να επιδιώξει τις συγκεκριμένες θέσεις. Προτείνω δηλ. να μην αποτελούν ξεχωριστό είδος θέσεων, οι θέσεις αρχαιολόγων στο ΤΑΠΑ και να μπορούν να τις δηλώσουν όλοι οι υποψήφιοι ενός πιθανού μελλοντικού διαγωνισμού.