Άρθρο 11 Προσαυξήσεις

1. Η σταθμισμένη βαθμολογία υποψηφίων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ προσαυξάνεται ως ακολούθως:
α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους/τις κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους/τις κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που θα αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη.
γ. Κατά μία (1) μονάδα για τους/τις κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).
Βαθμολογείται μέχρι ένα (1) διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένας (1) τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ο υψηλότερος εξ αυτών τίτλος σπουδών λαμβάνοντας το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών. Οι προσαυξήσεις των περ. α΄ και β΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν λαμβάνονται υπόψη αν δεν είναι αναγνωρισμένοι.
δ. Κατά είκοσι (20) μονάδες για τους/τις μόνιμους/ες κάτοικους των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Πέλλας, Δράμας, Σερρών, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Κιλκίς, Θεσπρωτίας ή των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων και Αντικυθήρων, ή των παραμεθόριων περιοχών της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, καθώς των Δήμων της περιφερειακής ενότητας Φωκίδας όπως οι περιοχές αυτές έχουν καθορισθεί με υπουργική απόφαση, οι οποίοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7, οι οποίες προκηρύσσονται στην αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή.
ε. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους/τις μόνιμους/ες κάτοικους δήμων με πληθυσμό μέχρι και δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, εφόσον επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του δήμου του οποίου είναι μόνιμοι κάτοικοι και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί δεκαετία τουλάχιστον. Οι υποψήφιοι/ες που διαθέτουν την ιδιότητα μονίμου κατοίκου δήμου με πληθυσμό μέχρι και δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους σε νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή της περ. δ΄, λαμβάνουν αθροιστικά τις προσαυξήσεις των περ. δ΄ και ε΄. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως μόνιμη κατοικία νοείται η φορολογική κατοικία του υποψηφίου. Ο τρόπος απόδειξης της φορολογικής κατοικίας, συμπεριλαμβανομένου και του κατ’ ελάχιστον απαιτούμενου χρόνου συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης στο πρόσωπο του/της υποψήφιου/ας, ορίζονται με την προκήρυξη.
στ. Κατά πέντε (5) μονάδες για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων.
ζ. Κατά τρεις (3) μονάδες για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων.
η. Κατά δύο (2) μονάδες για όσους/ες έχουν τέκνο, αδελφό/ή ή σύζυγο, καθώς και για τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Κατ` εξαίρεση, όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).
θ. Κατά μία (1) μονάδα για παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς και για το σύνολο των ομογενών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τον ν. 2790/2000 (Α` 24), εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές τουλάχιστον επί μια δεκαετία.
ι. Κατά μισή (0,5) μονάδα για Έλληνες/νίδες υπηκόους, που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της Θράκης ή άλλου δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης.
2. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επί του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί, από τον οικείο οριστικό πίνακα κατάταξης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των κάτωθι :
α) δέκα τοις εκατό (10%) για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων,
β) πέντε τοις εκατό (5%) για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων,
γ) τρία τοις εκατό (3%) για συγγενείς ΑΜΕΑ,
δ) δύο τοις εκατό (2%) για παλιννοστούντες Πόντιους ομογενείς,
ε) πέντε τοις χιλίοις (5‰) για Έλληνες/νίδες υπηκόους που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.
στ) τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για όσους/ες έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (Α’ 115) και τα τέκνα τους. Επίσης τα μέλη των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του π.δ. 379/1983 (Α’ 136), καθώς και τα τέκνα, ο/η επιζών/ούσα σύζυγος και ο/η επιζών/ούσα γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.
ζ) τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για αναπήρους και τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσους/ες κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στης Ενοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και τους αναπήρους πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, τους αναπήρους ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους, τα τέκνα και τον/τη επιζώντα/ούσα σύζυγο των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.
3. Η βαθμολογία υποψηφίων της κατηγορίας ΔΕ προσαυξάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. δ εως ι της παρ. 1.
4. Η βαθμολογία των υποψηφίων Ε.Ε.Π. προσαυξάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. α εως γ της παρ. 1.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 13:06 | Βασιλική

  Πιστεύω πως στις περιπτώσεις που το πρώτο μεταπτυχιακό είναι απαραίτητο για την αίτηση σε θέση (πχ το Μεταπτυχιακό Ιατρικής Φυσικής για ΠΕ Ακτινοφυσικών) θα πρέπει να μοριοδοτείται ως μεταπτυχιακό η ύπαρξη ενός δεύτερου.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 12:40 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΥΣΟΥ

  Σε ό,τι αφορά στην αισθητά χαμηλή μοριοδότηση των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων, θεωρώ ότι είναι ολοκληρωτικά άδικο τέτοιου είδους προσόντα που πέρα από κόπο αντανακλούν υψηλό επίπεδο γνώσεων, να αποτελούν απλά μια προσαύξηση στην επίδοση σε έναν διαγωνισμό που όσο και να προσπαθήσετε να είναι αντικειμενικός, θα ενέχει πάντα το στοιχείο της καλής ή κακής συγκυρίας για τον υποψήφιο.
  Η προύπηρεσία, επίσης ? Πώς μπορούμε ξαφνικά να αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι η πείρα, η εξάσκηση και η τριβή σε ένα αντικείμενο συμβάλλουν στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων? Γιατί ξαφνικά αγνοείται ένα τόσο σημαντικό κριτήριο?
  Επίσης, σε μια κοινωνία όπου πλέον η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί κυρίαρχο συστατικό της, πώς είναι δυνατόν οι ξένες γλώσσες να μην αποτελούν όχι απλά προσόν αλλά απαραίτητη γνώση ? Πώς είναι δυνατόν, επίσης, στην εποχή όπου καθημερινά όλο και περισσότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, να μη γίνεται πουθενά λόγος για τη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών?
  Τέλος, τα κοινωνικά κριτήρια σε θέσεις όπου δεν απαιτούνται εξιδεικευμένες γνώσεις, εύλογα αποτελούν ένα ορθό κριτήριο προτεραιότητας. Σε θέσεις, όμως, όπου οι γνώσεις αποτελούν απαραίτητο προσόν, όπως στις ΤΕ και ΠΕ, ποιός ο λόγος να εμπλέκονται κοινωνικά κριτήρια με ακαδημαϊκά προσόντα?

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 12:14 | Mike

  Ειναι απαραδεκτο αυτο που παει να γινει, καταργουν τα πτυχια μας. Αν θελαν να κανουν ενα τεστ δεξιοτητων που να δινει καποια μορια οκ. Αλλα εδω μιλαμε οτι βγαζουν τα πτυχια μας παντελως αχρηστα. Δεν μπορω να καταλαβω τι εχουν στο μυαλο τους. Θελουν απλα να δουλεψουν τα φροντιστηρια ή σκοπευουν να δωσουν τα θεματα σε δικα τους παιδια;

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 10:34 | Μάνος Ζ.

  Απαράδεκτη η μείωση του ποσοστού των πολυτέκνων, θα έπρεπε να επιστρέψει στο 20%, όπως ήταν και παλαιότερα. Το δημογραφικό πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο της χώρας, μέτρα αναστροφής της κατάστασης δεν λαμβάνονται. Να υλοποιηθούν οι προεκλογικές υποσχέσεις.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 09:06 | Κώστας

  Υποτίθεται ότι πάτε να δημιουργήσετε ένα σύστημα για να πάρετε τους πιο ικανούς, άξιους και κατάλληλους για μια θέση, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, αλλά δυστυχώς αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στον παρόν νομοσχέδιο. Προτείνω λοιπόν:
  1)ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΗΣ της εργασιακής εμπειρίας (ιδιωτικού και δημοσίου φορέα) στο αντικείμενο της θέσης. Ένας που δουλεύει στο δημόσιο/ιδιωτικό φορέα για 10-15 χρόνια δεν θεωρείται κατάλληλος για τη θέση; Όχι όμως αυθαίρετα ημίμετρα, όπως προσμέτρηση μόνο των 7 χρόνων, άλλα όλης της συναφούς ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗΣ ΜΕ ΕΝΣΗΜΑ προϋπηρεσίας.
  2)Να θεωρόύνται ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας (βάσει κρητηρίων ΑΣΕΠ) και το ECDL και ας μην βαθμολογούνται. Τα δεύτερα πτυχία και οι δεύτερες (τρίτες-τέταρτες)ξένες γλώσσες πολύ σωστά και δεν προσμετρούνται στο νέο σύστημα, καθώς η γνώση π.χ. της ισπανικής γλώσσας δεν σε κάνει και καλύτερο υπάλληλο!!
  3)Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ θα πρέπει να προσμετράται, καθώς αυτό αποτελεί και μία απόδειξη της ικανότητας του υποψηφίου. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι εξισώνεται αυτός που τελείωσε με 5 με αυτόν που αρίστευσε; Σχετικά με το βαθμού πτυχίου από ξένα πανεπιστήμια, σίγουρα θα υπάρχει και κάποιος άλλος τρόπος για να σταθμιστούν δίκαια και αυτοί, αλλά οχι σε βάρος των άλλων.
  4)Τα ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ και τα ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ θα πρέπει να βαθμολογούνται πολύ περισσότερο. Δεν είναι δυνατόν ένα διδακτορικό να λαμβάνει πολύ λιγότερα μόρια από την εντοπιότητα!! Δηλαδή μεταξύ ενός που έχει μεταπτυχικαό και διδακτορικό και γράψει το ίδιο με έναν απλά πτυχιούχο κάτοικο παραμεθορίου, να διοριστεί ο κάτοικος; Δεν είναι αδικία αυτό;
  5)Η ανάπτυξη θέματος στις εξετάσεις ενέχει υποκειμενικότητα και άρα όχι το προσδοκούμενο αποτέλεσμα. Μπορεί και με το σύστημα των πολαπλών απαντήσεων να επιτευχθεί η γνώση του αντικειμένου και δεν χρειάζεται να υπάρχει και ανάπτυξη κειμένου. Επίσης, δεν γίνεται ένας φορέας να θέλει και ένας άλλος φορέας να μην θέλει να κάνει. Όλοι θα πρέπει να ακολουθούν το ίδιο.

  Με εκτίμηση,

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 20:18 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Με το Ν. 2190/1994, οι πολύτεκνοι είχαν ποσοστό 20% των θέσεων, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ μείωσε σε 15% όταν ανέλαβε την εξουσία (παρά τα μεγαλόστομα περί αποκατάστασης λόγια) στα τέλη του 2016.Τώρα
  με το προτεινόμενο νομοσχέδιο τίθεται ελάχιστο ποσοστό 10%.γιατί τέτοια μεταχείριση εναντίον των πολυτέκνων που προσφέρουν στη διατήρηση και συνέχιση του Εθνους κύριοι κυβερνώντες όταν άλλα λέγατε και άλλα πράξατε!!

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 14:53 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  Μία λύση σχετικά με την προσμέτρηση ακαδημαϊκών ή κοινωνικών κριτηρίων θα ήταν η εξής. Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 4 του Άρθρου 16 του παρόντος νομοσχεδίου, να δίνεται η δυνατότητα επιλογής από τους ίδιους τους υποψήφιους για το ποια κατηγορία κριτηρίων-προσόντων επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν, επιλόγοντας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ.

  Συγκεκριμένα, στην αίτηση συμμετοχής να δίνεται η επιλογή για χρήση:
  1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
  2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΡΗΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ.

  Παράδειγμα: Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας με μεταπτυχιακό τίτλο.

  1. Όπως προτείνειται από το παρόν νομοσχέδιο: Τέκνο πολύτεκνης οικονέγειας 5 μονάδες + κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου 2 μονάδες = 7 μονάδες προσαύξησης συνολικά

  2. Προτεινόμενη ρύθμιση του γράφοντα: Επιλογή του υποψηφίου μεταξύ ακαδημαϊκού κριτηρίου (2 μονάδες) ή κοινωνικού κριτηρίου (5 μονάδες).

  Με αυτόν τον τρόπο δεν αλλοιώνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων, προμοδοτώντας δυσανάλογα ορισμένες μόνο ομάδες υποψηφίων, όπως προτείνεται στο παρόν νομοσχέδιο.

  Βέβαια, εξακολουθεί να υφίσταται η εξής αδικία. Οι πολύτεκνοι (ή τρίτεκνοι κτλ.) μπορεί να κατέχουν ακαδημαϊκούς τίτλους, όμως όλοι όσοι κατέχουν ακαδημαϊκούς τίτλους ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ πολύτεκνοι (ή τρίτεκνοι κτλ.)

 • Η μείωση του ποσοστού προσλήψεων των πολυτέκνων από 15% σε 10% είναι απαράδεκτη. Όταν το δημογραφικό πρόβλημα θα οδηγήσει σε μια γερασμένη χώρα μέχρι το 2035 με οικονομικές και εθνικές επιπτώσεις, και όταν το ένα μετά το άλλο τα κίνητρα που δίνονται σε οικογένειες να αποκτήσουν πολλά παιδιά αφαιρούνται. Όταν με την κατάργηση προνομίων της πολύτεκνης οικογένειας, ακόμα και σαν αυτό που δεν έχει δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δεν τηρούνται τα άρθρα 20+21 του συντάγματος που απαιτούν τη στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας και τη χάραξη σοβαρής δημογραφικής πολιτικής, αυτές οι υποχωρήσεις έχουν αντισυνταγματική απόχρωση.

  Η δημογραφική πολιτική πληρώνεται είτε με χρήματα είτε με πολιτικό κόστος. Αν δεν πληρώσουμε, ο λογαριασμός θα έρθει πολύ μεγαλύτερος, και μάλιστα στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 10:25 | ΓΕΩΕΓΙΟΣ ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ

  5 μοναδεσ σε μονιμουσ κατοικουσ δημων μεχρι 10000 κατοικουσ ειναι ανευ ουσιασ διοτι σε αυτουσ τουσ δημουσ δεν υπαρχουν αυτοτελεισ υπηρεσιεσ πρεπει τ0 0ριο να παει τουλαχιστον 18000

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 01:58 | Μιχαήλ Βολκιδης

  Να λαμβανονται υπόψη μόνο αντικείμενα κριτήρια. Συνεντεύξεις ,τεστ , μπάρμπας στην Κορώνη κλπ να μην υπολογίζονται.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 23:45 | Κυριαζόπουλος Τάσος

  1.H γνώση ξένων γλωσσών θα πρέπει να είναι είτε απόλυτα αναγκαίο προσόν είτε να προσαυξάνει αρκετά την βαθμολογία των υποψηφίων. Εν έτει 2020 δεν νοείται ειδικά στην κατηγορία ΠΕ να προσλαμβάνονται άτομα που να μην έχουν αποδεδειγμένα τουλάχιστον πολύ καλή γνώση μιας έστω ξένης γλώσσας.

  2.Η προϋπηρεσία – εργασιακή εμπειρία ενός υποψηφίου δεν μπορεί να αποδειχθεί μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή όποιου άλλου τύπου εξέτασης. Θα πρέπει να πιστοποιείται από τον εκάστοτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης και βέβαια σε κάποιο βαθμό να διαμορφώνει την τελική βαθμολογία των αιτούντων διορισμού.

  3.Πολύ σωστά δεν λαμβάνονται υπόψιν δεύτερα ή τρίτα πτυχία κάποιων υποψηφίων για διορισμό στο δημόσιο. Πρόκειται για ένα τυπικό προσόν που η πλειοψηφία αυτών που το κατέχουν το απέκτησαν με σπουδές «επιφανειακές» παράλληλα με οικογενειακές–επαγγελματικές υποχρεώσεις με κύριο σκοπό να τους βοηθήσει να διοριστούν και πολύ σπάνια για να εμβαθύνουν γνωστικά σε κάποια επιστήμη.

  4.Η μοριοδότηση των μεταπτυχιακών αλλά και των διδακτορικών θα μπορούσε να είναι λίγο μεγαλύτερη αλλά μέχρι ενός σημείου και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει συνάφεια μεταξύ περιεχομένου σπουδών και θέσης. Είναι πλέον πασίγνωστο ότι η ανάγκη του Έλληνα για εξασφάλιση ενός μεταπτυχιακού τίτλου έχει δημιουργήσει μια τεράστια «βιομηχανία» παραγωγής τέτοιων «προσόντων». Εκατοντάδες πανεπιστημιακά τμήματα ανά την επικράτεια και όχι μόνο με την καταβολή του ανάλογου αντίτιμου και την τυπική παρακολούθηση μιας σειράς μαθημάτων που σε πολλές περιπτώσεις κάθε άλλο από μεταπτυχιακού επιπέδου μπορούν να χαρακτηριστούν προσφέρουν νομοτελειακά μετά από 3-4 εξάμηνα το περίφημο-πολυπόθητο master.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 22:55 | Μιχαλης

  Από τη μία λέτε τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και κάποια άλλα να παίρνουν 20 μονάδες και από την άλλη λέει προτάσσονται των υπολοίπων υποψηφίων ή κάτι πήγε μόνιμοι κάτοικοι και δημότες των παραμεθόριων περιοχών της χώρας σε άλλο άρθρο τελικά τι ισχύει μήπως είναι για το γραπτό διαγωνισμό παίρνεις 20 μονάδες ενώ στο σειρά προτεραιότητας προτάσεις εσύ για να δείτε το άρθρο καλά και πρέπει να ξεκαθαριστεί ακριβώς όχι του ανατολικού Αιγαίου να λέει ακριβώς στις περιοχές γιατί την προηγούμενη άρθρο λέει ακριβώς ποιες είναι οι παραμεθόριες περιοχές να μην γίνεται αμφισβήτηση

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 22:44 | Βαλαντης

  Επιτρέπεται να προηγούνται και να βαθμολογούνται με περισσότερα μόρια οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι της σήμερα μείναν ημέρα ο ένας κάνει 12 παιδιά και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα λόγω της κατάστασης και εσείς θέλετε να βάλετε ακόμα πολύτεκνες και τρίτεκνες μέσα στο παιχνίδι δηλαδή κάποιος που δεν έχει πτυχία παραπάνω αλλά είναι πολύτεκνος κατευθείαν καταλαμβάνει θέση επειδή έτυχε ο πατέρας του να κάνει τέσσερα παιδιά και ο άλλος που του βγήκε ο πάτος να πάρει πτυχίο 2 3 ξένη γλώσσα για οτιδήποτε βγαίνει απέξω και μιλάω για όλες τις κατηγορίες . Επίσης πόσοι και πόσοι έκαναν παιδιά και μοριοδοτούνται οι κατηγορίες που θέλετε να της δώσετε μόρια για να μπούνε γιατί οι υπόλοιποι άνθρωποι τι είναι επειδή είναι σου λέει δεν έχω τίποτα δεν έχω δουλειά σου κάνω 2-3 παιδιά για να πάρω μόρια να πάω στο δημόσιο και μιλάω για τις κατηγορίες γιατί να μην έχει και μία βαθμολογία κανονική αφού απολυτήριο παίρνει και βαθμολογία παίρνει γιατί να μην προσμετράται χρόνιος ανεργίας

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 21:56 | Κατερίνα

  1. Απαλοιφή των κοινωνικών κριτηρίων.
  2. Συνέντευξη.
  3. Απαραίτητη η γνώση υπολογιστή.
  4. Μοριοδοτηση του διδακτορικού μόνον για θέσεις έρευνας..

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 21:22 | Κατερίνα

  1. Απαλοιφή των κοινωνικών κριτηρίων.
  2. Συνέντευξη.
  3. Απαραίτητη η γνώση υπολογιστή.
  4. Μοριοδοτηση του διδακτορικού μόνον για θέσεις έρευνας.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 19:25 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  Είναι ιδιαίτερα προκλητική η αναφορά στο ν. 1285/1982 στις περ. στ) και ζ) της παρ. 2 καθώς ο συγκεκριμένος νόμος ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΡΙΝ 38 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ (!!!) και ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον ν. 2643/1998 (ΦΕΚ Α’ 220/28.9.1998)¨Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις¨ που ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΡΙΝ 22 ΧΡΟΝΙΑ (!!!).

  Εν έτει 2020 μιλάμε ακόμα για προσλήψεις τραυματιών και αναπήρων πολέμου ενώ ο τελευταίος πόλεμος τελείωσε το 1949-1950, δηλαδή ΠΡΙΝ 70 ΧΡΟΝΙΑ (!!!). Ακόμα και αν υπάρχουν εν ζωή τραυματίες και ανάπηροι πολέμου, θα πρέπει να γίνει διασταύρωση των στοιχείων τους με το μητρώο του Ταμείου Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

  Επειδή στο παρόν νομοσχέδιο υπάρχουν διάσπαρτες αναφορές στους ν. 1285/1982 και 2643/1998, θα πρέπει και οι δύο νόμοι ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ. Πλέον είναι παρωχημένοι ως και απαρχαιωμένοι και απευθύνονται σε άλλες, πολύ μακρινές εποχές που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα του 2020.

  Οποιαδήποτε αναφορά στους ν. 1285/1982 και 2643/1998 θα πρέπει να καταργηθεί από το παρόν νομοσχέδιο.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 19:17 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  1. ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΕΝΤΕΛΩΣ για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ καθώς δίνουν δυσανάλογο βαθμολογικό προβάδισμα σε ορισμένες κατηγορίες υποψηφίων έναντι άλλων. Έτσι αλλοιώνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων υπέρ των κοινωνικών ομάδων που λαμβάνουν αφειδώς προσαυξήσεις που δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα της σημερινής αγοράς εργασίας.

  2. Για τις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ και ΤΕ θα πρέπει να προσμετρώνται ΜΟΝΟ τα ακαδημαϊκά κριτήρια δηλαδή οι περιπτώσεις 1α. (διδακτορικό), 1β. (μεταπτυχιακό) και 1γ. (ενιαίο μεταπτυχιακό).

  3. Η εργασιακή εμπειρία ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να προσμετράται καθώς είναι δύσκολο να αποδειχθεί στην πράξη και να αντιστοιχιστεί με τα καθήκοντα στο Δημόσιο Τομέα. Επίσης ακυρώνει την αρχή της ίσης μεταχείρησης μεταξύ των υποψηφίων, καθώς οι νέοι που εισέρχονται στην αγορά εργασίας θα βρίσκονται συνεχώς σε δυσχερή θέση, μην μπορώντας να ανταγωνιστούν άλλους υποψηφίους.

  4.Γνώση ξένων γλωσσών και Η/Υ πρέπει να θεωρούνται από το παρόν νομοσχέδιο ως ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ για την συμμετοχή στο διαγωνισμό (όπως ο τίτλος σπουδών) και να ΜΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ. Δεν νοείται εν έτη 2020 να μοριοδοτείται η γνώση ξένων γλωσσών και Η/Υ. Αυτά πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα σήμερα.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 19:36 | χρηστος

  Η μοριοδοτηση μαστερ και διδακτορικων ειναι αστεια χαμηλη. Επρεπε να δινουν 10 και 30 μορια αντιστοιχα. Επισης ειναι παραλογο να μην χρειαζεται να ξερει ενας δημοσιος υπαλληλος αριστα αγγλικα. Δεν ζουμε στο 1950! Τελος πρεπει να σταματησει το καρκινωμα της συνεντευξης στο δημοσιο. Ποιος θα μας διασφαλισει οτι υποψηφιοι με τοσα πτυχια δεν θα κριθουν ακαταλληλοι απλα και μονο για να διοριστουν οσοι εχουν βυσμα;

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 18:22 | Γεώργιος Καραχάλιος

  Το νομοσχέδιο για το νέο ΑΣΕΠ οδηγείται σε λανθασμένη κατεύθυνση με τη γέννησή του.

  Θα έπρεπε για τις θέσεις που προκηρύσσονται και υπάρχει όμοιος τίτλος σπουδών, όπως λ.χ. νοσηλευτές, να μην διενεργούνται εξετάσεις κανενός τύπου, με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται το πτυχίο που ο καθείς απέκτησε με κόπο, χρόνο και πιθανόν χρήμα, διάρκειας 2-4 ή και παραπάνω ετών, και τη θέση του λαμβάνει ένα test δεξιοτήτων ανάπτυξης και πολλαπλών επιλογών, που σε καμία μα καμία περίπτωση δε δύναται να εξισωθούν.

  Test δεξιοτήτων θα μπορούσε να διενεργείται ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις όπου οι προκηρυχθείσες θέσεις δεν αντιστοιχούνται σε κάποιον τίτλο σπουδών – πτυχίο.

  Επίσης, δεν είναι δυνατόν να απουσιάζει η εργασιακή εμπειρία σε όμοια θέση, η οποία υπερκαλύπτει όσα test δεξιοτήτων και όσες άλλες προσαυξήσεις μοριοδότησης και να κατέχει ο υποψήφιος.

  Δυστυχώς το μοτο ¨ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση» στην πράξη δε θα έχει ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα αν προχωρήσει αυτό το νομοσχέδιο – έκτρωμα που παρουσιάστηκε…

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 17:03 | Δαμιανός

  Καινοτόμο και ρηξικέλευθο νομοθέτημα που κινείται σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση.

  Το γεγονός ότι δε μοριοδοτείται η εργασιακή εμπειρία λύνει επιτέλους το αδιέξοδο του “για να δουλεύσεις πρέπει να έχεις εμπειρία, όμως για να έχεις εμπειρία πρέπει να δουλεύσεις”.

  Η ισχυρή μοριοδότηση στους πολύτεκνους είναι αναγκαία δεδομένης της καταστροφικής μείωσης του ελληνικού πληθυσμού, σταθερά και κάθε έτος από το 2010, λόγω υπογεννητικότητας.

  Η ισχυρή μοριοδότηση της εν λόγω εντοπιότητας είναι επίσης αναγκαία. Λειτουργεί ως ανάχωμα για την αντιμετώπιση της σταθερής πληθυσμιακής αποψίλωσης της επαρχίας.
  Ας μην ξεχνάμε τις βλαβερές συνέπειες αφ’ενός της μόνιμης εσωτερικής μετανάστευσης στις μεγαλοπούλεις, και αφ’ετέρου της αυξανόμενης εξωτερικής μετανάστευσης σε πλουσιότερες χώρες.

  Προτάσεις βελτίωσης:
  α) Ανάβαση μεταπτυχιακών τίτλων στις 2.5 μονάδες ανεξαρτήτως αυτοτελούς ή
  ενιαίας φύσεως.
  β) Όσον αφορά τις ξένες γλώσσες, μοριοδότηση 1 μονάδας για άριστη γνώση, μοριοδότηση 0.7 της μονάδας για πολύ καλή γνώση, και μοριοδότηση 0.4 της μονάδας για καλή γνώση.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 12:18 | γιωργος

  ε) πέντε τοις χιλίοις (5‰) για Έλληνες/νίδες υπηκόους που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.
  στ) τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για όσους/ες έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (Α’ 115) και τα τέκνα τους.
  Επίσης τα μέλη των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη
  τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του π.δ. 379/1983 (Α’ 136),
  καθώς και τα τέκνα, ο/η επιζών/ούσα σύζυγος και ο/η επιζών/ούσα γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες,
  εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.
  ζ) τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για αναπήρους και τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων,
  όσους/ες κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στης Ενοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας
  και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και τους αναπήρους πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, τους αναπήρους ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους, τα τέκνα και τον/τη επιζώντα/ούσα σύζυγο των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.

  τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για όσους/ες έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (Α’ 115) και τα τέκνα τους. Επίσης τα μέλη των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982,
  ο νομος λεει Νόμος 1285 ΦΕΚ Α΄115/20.9.1982

  Για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης του Ελληνικού Λαού εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941 – 1944 .. μιλαει
  για
  Άρθρο 3
  Χρόνος διεξαγωγής της Αντίστασης.
  1. Χρόνος διεξαγωγής των αντιστασιακών ενεργειών είναι η περίοδος, που αρχίζει από το τέλος των επιχειρήσεων του πολέμου 1940-41 και λήγει
  την ημερομηνία απελευθέρωσης κάθε περιοχής του Εθνικού χώρου.

  2. Ειδικότερα για την Πρωτεύουσα ορίζεται ημερομηνία λήξης η 18η Οκτωβρίου 1944,
  για την Κρήτη ημερομηνία έναρξης η 20ή Μαΐου 1941 και λήξης η 28η Μαΐου 1945 και για τα Δωδεκάνησα ημερομηνία λήξης η 8η Μαΐου 1945.

  Δικαιούχοι αποκατάστασης.
  1. Δικαιούχοι αποκατάστασης θεωρούνται:
  α. Οι γονείς και οι σύζυγοι των νεκρών στις μάχες με τα στρατεύματα κατοχής και των θυμάτων αντιποίνων από τους κατακτητές.
  β. Οι τραυματίες και οι ανάπηροι στις μάχες με τα στρατεύματα κατοχής.
  γ. Οι όμηροι.
  δ. `Όσοι φυλακίσθηκαν και κλείσθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  ε. Οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και μόνιμοι οπλίτες όλων των `Όπλων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι υπάλληλοι του Δημοσίου, άμισθοι ή έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τραπεζών, κληρικοί και Ναυτικοί που απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση καθώς και όσοι σκοτώθηκαν ή εκτελέστηκαν κατά την άσκηση του καθήκοντος. Επίσης οι μαθητές και οι τελειόφοιτοι των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που λόγω της συμμετοχής τους στην Αντίσταση, δεν τους επιτράπηκε να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να ενταχθούν στο στράτευμα, όπως οι υπόλοιποι της τάξης τους.
  Οι εκπαιδευτικοί που λόγω αντιστασιακής δράσης δεν τους επιτράπηκε ο διορισμός.

  τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για όσους/ες έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (Α’ 115) και τα τέκνα του.
  1941-1944 Δηλαδη ποσο χρονων ειναι αυτοι που ελαβαν μερος την αντισταση 80 ? και διορισζονται?
  αν το 1944 ειχαν τεκνα ποσο χροων ειναι τα τεκνα τους 2020 – 1944 = 76 . εμεις ξερουμε οτι διοριζονται μεχρι 65 χρονων αντε 66 ..

  δηλαδη διοριζονται συνταξιούχοι , πεθαμενοι ?

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 12:24 | Μάρκος

  Μόλις κλείσατε όλα τα ΙΕΚ. Πόσοι εκπαιδευτικοί ακόμα θα βρεθούν στην ανεργία;

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 10:04 | ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΕΝΤΟΥΛΗΣ

  Το πιο ορθό κατά τη γνώμη μου είναι
  να υπάρχει μέριμνα μόνο για ΑμΕα όχι
  για πολύτεκνους και τρίτεκνους δηλαδή
  ένα ζευγάρι που δεν αξιώθηκε από το θεό
  να κάνει παιδιά πρέπει να υστερεί ;;
  Επιπλέον θεωρώ ότι είναι όλα στη
  σωστή κατεύθυνση με τους γραπτούς αλλά
  θα έπρεπε 30% στο σύνολο των 100 μορίων
  να μετρούν τα ακαδημαϊκά προσόντα
  διδακτορικό , μεταπτυχιακό , ξένες γλωσσσες, σεμινάρια στο αντικειμςο,
  εμπειρία συναφή αλλά με σαφή αντικειμενικά κριτήρια και όχι το
  απαράδεκτο προσόν βαθμού πτυχίου που
  ορθά καταργήσατε

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 10:30 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  1. Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να προσμετράται καθώς είναι δύσκολο να αποδειχθεί στην πράξη και να αντιστοιχιστεί με τα καθήκοντα στο Δημόσιο Τομέα. Επίσης ακυρώνει την αρχή της ίσης μεταχείρησης μεταξύ των υποψηφίων, καθώς οι νέοι που εισέρχονται στην αγορά εργασίας θα βρίσκονται συνεχώς σε δυσχερή θέση, μην μπορώντας να ανταγωνιστούν άλλους υποψηφίους μεγαλύτερης ηλικίας.

  2.Γνώση ξένων γλωσσών και Η/Υ πρέπει να θεωρούνται από το παρόν νομοσχέδιο ως ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
  (όπως ο τίτλος σπουδών) και να ΜΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ. Δεν νοείται εν έτη 2020 να μοριοδοτείται η γνώση ξένων γλωσσών και Η/Υ. Αυτά πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα σήμερα.

  3. Για τις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ και ΤΕ θα πρέπει να προσμετρώνται ΜΟΝΟ τα ακαδημαϊκά κριτήρια δηλαδή οι περιπτώσεις 1α. (διδακτορικό), 1β. (μεταπτυχιακό) και 1γ. (ενιαίο μεταπτυχιακό).

  4. ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ θα πρέπει να ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΕΝΤΕΛΩΣ για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ καθώς δίνουν δυσανάλογο βαθμολογικό προβάδισμα σε ορισμένες κατηγορίες υποψηφίων έναντι άλλων. Έτσι αλλοιώνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων υπέρ των κοινωνικών ομάδων που λαμβάνουν αφειδώς προσαυξήσεις που δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα της σημερινής αγοράς εργασίας.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 10:44 | Μαρια Ι.

  Ειναι παντελως αδικο ολο αυτο για οσους ματωσαν να παρουν πτυχια. Τα μισα μορια επρεπε να ειναι απο εξεταση και τα αλλα μισα απο πτυχια. Επισης δεν ειναι δυνατον σε σοβαρες θεσεις που απαιτουν πτυχιο ΑΕΙ να μου δινεις στον πολυτεκνο οσα μορια θα παρει να καποιος με διδακτορικο. Ειναι παραλογα πραγματα αυτα.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 09:45 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΟΛΗΣ

  Εντοπιοτητα 20 μοναδες.Διδακτορικο 5 μοναδες μεταπτυχιακο 2 γνωση ξενης γλωσσας μηδεν.Και αναρωτιεσται γιατι οι υψηλων ακαδημαικων προσοντων ελληνες φευγουν στο εξωτερικο.Αυτοι που φτιαχνουν αυτους τους νομους φανταζομαι…

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 08:56 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ

  Είναι εντελώς άτοπο να μην προσμετράται η επαγγελματική εμπειρία καθόλου , αλλά και οι ξένες γλώσσες , όπως και η ελάχιστη προσαύξηση για τους τίτλους σπουδών ,είμαστε στο έτος 2020 και για να αναβαθμιστεί το δημόσιο πρέπει να διορίζονται άτομα με υψηλά ακαδημαικά προσόντα αλλά και επαγγελματική εμπειρία . Το να διορίζεται κάποιος στο δημόσιο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής δεν είναι αναβάθμιση του δημοσίου αλλά υποβάθμιση .

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 07:55 | χρυσοβαλαντης

  α) δέκα τοις εκατό (10%) για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων,
  β) πέντε τοις εκατό (5%) για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων,
  γ) τρία τοις εκατό (3%) για συγγενείς ΑΜΕΑ,
  δ) δύο τοις εκατό (2%) για παλιννοστούντες Πόντιους ομογενείς,
  ε) πέντε τοις χιλίοις (5‰) για Έλληνες/νίδες υπηκόους που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.
  στ) τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για όσους/ες έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (Α’ 115) και τα τέκνα τους. Επίσης τα μέλη των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του π.δ. 379/1983 (Α’ 136), καθώς και τα τέκνα, ο/η επιζών/ούσα σύζυγος και ο/η επιζών/ούσα γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.

  αθροιζοντας τα ποσοστα βλεπουμε οτι το 21 % ειναι απο ¨ειδικες κατηγορίες» το σωστο ητνα μονο αναπηροι ΑΜΕΑ και τυφλοι σε ειδικεσ θέσεις»
  και μονο

  δεν μπορω να καταλάβω οι πολυτεκνοι και οι τριτεκνοι υπερτερούν τον τίτλων σπουδών? δηλαδή ο πολύτεκνος είναι πιο δίκαιο να διορίζεται απο αυτον που εχει πτυχιο ή δευτερο τίτλο ή/ και μεταπτυχιακο, ξενη γλώσσα? ξερουμε περιπτωσεις που μονο με την πολυτεκνία διοριστηκαν , χωρις αγγλικα, υπολογιστες.
  επισης ο νομος ελεγε μόνο ενας κάνει την χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας .. υπραχουν ατομα που σε οικογενεια με 4 παιδια, εκαναν και τα 4 χρηση της ιδιοτητας .» τέκνο πολυτεκνης οικογενειας» χωρις διαστάυρωση. αξιοκρατία ετσι? πιος θα βαλει ελεγχο στον περιοσμό ? μεσω του μητρώου ανθρώπινου δυναμικού?

  επισης την σημερον ημεραν οι πιο πολλες οικογενεις εχουν 1 – 2 παιδια διοτι 10 χρονια μνημονιων δεν μπορουν να λύσουν τυο δημογραφικο . αυτοι δεν θα εχουν ισες ευκαιρίες με τους άλλους?
  ενα τεκνο πολυτεκνης οικογενειας συνεχιζει να ειναι τεκνο πολύτεκνης οικογενειας ακομα και να παει 50 χρονών ? ή ακομα και να κανει δικη του οικογένεια? ποτε χάνετε η ιδιοτητα » τεκνο πολυτεκνης οικογενειας?»

  οταν καποιο απο τα 4 παιδια του πολυτεκνου παντρευτεί ή παει πανω απο 24 χρονων γιαιτί συνεχιζει να θεωρείται πολύτεκνος?
  πανω απο τα 24 ( όριο σπουδών) χανετε η ιδιοτητα του τριτεκνου. οι πολυτεκνοι τι χανουν ?

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 07:25 | Παναγιώτης

  Δύο παρατηρήσεις: α) πρέπει να μετράνε όλοι οι τίτλοι σπουδών που έχει κάποιος και, εάν είναι διπλοί και πάνω (πχ δύο ή τρία πτυχία, μεταπτυχιακά,διδακτορικά) αυτά να προσμετρούνται στο μισό του πρώτου αντίστοιχου τίτλου. Όλοι αυτοί οι τίτλοι είναι επιπλέον επιμόρφωση και είναι άδικο να πάνε χαμένοι.
  β) Τα μόρια προσαύξησης και τα ποσοστά των πολυτέκνων και τριτέκνων είναι πολύ
  -απροσδόκητα- χαμηλά και πρέπει να μην είναι κατώτερα των παλαιοτέρων, όπως είχε κιόλας υποσχεθεί προεκλογικά ο κ. υπουργός.
  Ευχαριστώ

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 00:51 | Γρηγορης

  Ειναι απαραδεκτο να υπαρχουν κοινωνικα κριτηρια για θεσεις ΠΕ. Τα κριτηρια οφειλουν να ειναι μοναχα ακαδημαικα. Επισης οι προσαυξησεις ειναι γελοιες. 2 μορια για ενα μεταπτυχιακο και 5 για διδακτορικο; Εχετε καθολου ιδεα ποσα χρονια και κοπο καναν οι υποψηφιοι να τα παρουν; Επρεπε να ειναι 10 μορια για μεταπτυχιακο και 30 για διδακτορικο. Επισης ειναι αδιανοητο να προσληφθει ΔΥ που να μην ξερει πολυ καλα αγγλικα. Εχουμε 2020!

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 23:30 | Δημητρα

  Δεν υπάρχει πουθενά η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας. Κατά πόσο είναι νόμιμο να μη προσμετράται ο κόπος των ανθρώπων και η πιο αξιόπιστη απόδειξη της εργασιακής τους εμπειρίας. Δε μπορεί να σταθεί το επιχείρημα ότι θα υπάρχει χρονοτριβή στις προσλήψεις. Αφού πλέον όλα είναι καταχωρημένα ηλεκτρονικά. Θα υπάρξουν πολλές νομικές κινητοποιήσεις που θα καθυστερήσουν ακόμα περισσότερο την όλη διαδικασία.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 22:41 | Milkyway

  Θα ήταν καλύτερο να σταθμίζονται όλα. Η λήψη ενός πτυχίου δεν γίνεται εν μία νυκτί. Συνεπώς είναι άδικο να ακυρώνονται με αυτόν το τρόπο. Θα μπορούσε να ίσχυε:

  60% εξετάσεις
  15% διδακτορικό
  10% μεταπτυχιακό Α
  5% μεταπτυχιακό Β
  5% 2ος τίτλος σπουδών
  5% Ξένη γλώσσα

  Έτσι, συνυπολογίζονται ΟΛΑ. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε από την μία άκρη στην άλλη.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 20:05 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Εφόσον θα γίνονται εξετάσεις είναι λογικό να μην μετρούν τόσο πολύ τα διδακτορικά, τα μεταπτυχιακά και εννοείται καθόλου ο βαθμός του πτυχίου, η εμπειρία, τα δεύτερα πτυχία και οι ξένες γλώσσες.
  Αλλιώς για ποιο λόγο να υπάρξουν οι εξετάσεις; Ας το άφηναν όπως ήταν!!
  Πάντως το σωστό θα ήταν να έπαιρναν λιγότερα μόρια οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 18:08 | Δημητριος

  Η αποδεδειγμένη γνώση και η πραγματική εμπειρια αντικαθίστανται απο ξεπερασμένα εδω και δεκαετίες 2000 και έπειτα τεστ τύπου πρωην Τράπεζας Κύπρου ,Μαρφίν, Λαικής ,ΕλληνικηςΤράπεζας (back to the future)κοκ που δήθεν ετσι επέλεγαν τα καλύτερα στελέχη νέους κατα προτίμηση πάντα σε ηλικία.Το αποτέλεσμα ολοι το ξέρετε.Ολες εξαφανίστηκαν.Τυχαίο;

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 17:57 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΑΧΟΥ

  Το νέο σύστημα προσλήψεων απαξιώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ‘επένδυση’ που έχει γίνει από το επιστημονικό δυναμικό της χώρας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Επένδυση που αποτιμάται και σε χρήματα και σε προσπάθεια. Θα πρέπει να προσμετράται και ο 2ος μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος σπουδών, όπως επίσης και η εργασιακή εμπειρία, η οποία αποτελεί μία ένδειξη της καταλληλότητας του υποψηφίου. Οι ξένες γλώσσες? Άλλη μία επένδυση η οποία ίσως δε θεωρείται χρήσιμη ώστε να προσμετρηθεί;
  Θετικό στοιχείο αποτελεί ότι πλέον δεν προσμετράται ο βαθμός πτυχίου, έτσι εξαλείφεται αυτή η αδικία που υπήρχε στις βαθμολογίες διαφορετικών πανεπιστημίων.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 17:52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΚΗΣ

  Ημερίδα για την «Οικογενειακή και δημογραφική Πολιτική στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής>> παρουσία του κ.θεωδορικάκου.Αφού παραδέχθηκε ότι σήμερα η Ελλάδα αιμορραγεί,ότι οι νέες οικογένειες μετά βίας κάνουν δύο παιδιά, πολλά εκ των οποίων φεύγουν στο εξωτερικό γιατί η Ελλάδα δεν τους προσφέρει όσα ονειρεύονται κ.λ.π ευχολόγια, δήλωσε εκτός των άλλων ότι επιδίωξη μας είναι , που όμως σχετίζεται με την πορεία των δημοσιονομικών, να επαναφέρουμε τα ποσά που ο ΣΥΡΙΖΑ περιέκοψε πέρυσι για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες (ποσοστό επι των προσλήψεων από 20% στο 15% που τώρα εσείς που νοιάζεστε περισσότερο για το Δημογραφικό να το πάτε στο 10%!!!Είπατε συγκεκριμένα: Toν επιδιωκόμενο στόχο, με τη μορφή κινήτρου, για την επαναφορά του 20% στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, κάτι που σας αφαιρέθηκε και το δικαιούσθε.
  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ κ.υπουργέ και πρέπει να μάθετε οτι στη ζωη σας πρεπει να ειστε αξιόπιστος στα λόγια σας!!

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 16:06 | ΦΩΤΕΙΝΗ

  Για να επιτελέσει ο επικαιροποιημένος νόμος του ΑΣΕΠ το σκοπό του, οφείλει να αφουγκραστεί τους φιλομαθείς υποψήφιους δημόσιους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ και να τους δώσει την ευκαιρία να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για το κοινό συμφέρον της Χώρας. Συνεπώς, ΝΑΙ στην πριμοδότηση Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας, ΝΑΙ στην Εμπειρία, ΝΑΙ σε δεύτερα διπλώματα Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τουλάχιστον για το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων εργασίας. Διαφορετικά δε, η δια βίου μάθηση και συνάμα η εκμάθηση έστω μιας ξένης γλώσσας σε άριστο επίπεδο θα εκλείψουν.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 16:41 | ΦΩΤΕΙΝΗ

  Για να επιτελέσει ο επικαιροποιημένος νόμος του ΑΣΕΠ το σκοπό του, οφείλει να αφουγκραστεί τους φιλομαθείς υποψήφιους δημόσιους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ και να τους δώσει την ευκαιρία να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για το κοινό συμφέρον της Χώρας. Συνεπώς, ΝΑΙ στην πριμοδότηση Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας, ΝΑΙ στην Εμπειρία, ΝΑΙ σε δεύτερα διπλώματα Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τουλάχιστον για το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων εργασίας. Διαφορετικά δε, η δια βίου μάθηση και συνάμα η εκμάθηση έστω μιας ξένης γλώσσας σε άριστο επίπεδο θα εκλείψει.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 15:41 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  Με μια προσεκτική ανάγνωση διαπιστώνει κανείς πως τα ακαδημαϊκά προσόντα ως επίκτητα χαρακτηριστικά εξισώνονται με τα εκ γενετής κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως η πολυτεκνία ή η αναπηρία. Το γεγονός αυτό δίνει δυσανάλογο βαθμολογικό προβάδισμα σε ορισμένες κατηγορίες υποψηφίων έναντι άλλων που μόχθησαν για να αποκτήσουν ακαδημαϊκούς τίτλους στην πορεία της καριέρας τους.

  Δεν νοείται εν έτη 2020 να εξισώνεται ένα διδακτορικό δίπλωμα (5 μονάδες) με το κριτήριο της μόνιμης κατοικίας σε ορισμένες περιοχές (5 μονάδες) και ένα μεταπτυχιακό (2 μονάδες) με το κριτήριο της αναπηρίας συγγενικού προσώπου (2 μονάδες). Επομένως:

  Στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ και ΤΕ θα πρέπει να εφαρμόζονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ακαδημαϊκα κριτήρια και οι προσαυξήσεις τους.

  Στις κατηγορίες προσωπικού ΔΕ και ΥΕ θα πρέπει να εφαρμόζονται ταυτόχρονα κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (όπου δύναται) και οι προσαυξήσεις τους.

  Για τις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ και ΤΕ θα πρέπει να απαλοιφούν οποιαδήποτε κοινωνικά κριτήρια ώστε να μην αλλοιώνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 13:34 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Δεν υπάρχει μοριοδότηση για τη γνώση ξένων γλωσσών. Με τη λογική αυτή υπάρχει περίπτωση να διοριστεί κάποιος ΠΕ εν έτη 2025 και ο οποίος θα υπηρετήσει μέχρι το 2060 στην υπηρεσία του και να μην ξέρει ξένες γλώσσες.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 11:17 | Δάφνη

  Είναι κάτι καλό αυτό που προσπαθείτε να γίνει. Δυστυχώς σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες δε γνωρίζουν βασικά πράγματα οι υπάλληλοι. Θα έπρεπε να ελέγχονται και κάποιες ψηφιακές δεξιότητες (στην πράξη όχι με «αγορασμένα» ECDL) πλέον απαραίτητες παντού. Για να υπάρχει όμως αξιοκρατία προς τα 2 φύλα πρέπει να μειωθεί η μοριοδότηση των τέκνων ή να αυξηθεί η μοριοδότηση των ακαδημαϊκών προσόντων. Στην Ελλάδα του 2020 γυναίκα κάτω των 30 με μεταπτυχιακό και παιδί (πόσο μάλλον παιδιά) είναι εκτός πραγματικότητας. Συνεπώς η παρούσα μοριοδότηση θα έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνουν μεγαλύτερη μοριοδότηση άνδρες με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα (+ μοριοδότηση τέκνων εφόσον έχουν) και γυναίκες με ακαδημαϊκά προσόντα (25-35 ετών) να μην έχουν καμία ελπίδα αφού θα ανταγωνίζονται γυναίκες χωρίς ακαδημαϊκά προσόντα αλλά με πολλά παιδιά (με μεγαλύτερη μοριοδότηση).

  Πληροφορικός & Σύμβουλος Σταδιοδρομίας 28 ετών.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 10:39 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΙΝΙΩΤΗΣ

  Η πριμοδότηση των διδακτορικών τίτλων είναι άσκοπη. Οι διδακτορικοί τίτλοι σπουδών αφορούν άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για την έρευνα ή/και την διδασκαλία. Δεν προσφέρουν κάτι στο εργασιακό περιβάλλον καθώς αποτελούν μόνον έναν ερευνητικό τίτλο.
  Αν υπάρχει επιμονή στην πριμοδότηση θα πρέπει τότε να πριμοδοτούνται μόνον οι σχετικοί με το αντικείμενο της θέσης εργασίας τίτλοι.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 09:23 | Σάκης

  Δεν νοείται σ’ενα σύγχρονο και αντικειμενικο σύστημα αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού να μην υπολογίζεται και μοριοδοτειται η εμπειρία. Η επιλογή του κατάλληλου προσώπου για τη κάλυψη της κατάλληλης θέσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρίνεται μόνο από την γραπτή εξέταση μια μέρας γιατί το πιθανώς επιπλαστο αποτέλεσμα που θα προκύψει θα δημιουργήσει αδικία. Δικαιοτερο σύστημα είναι εμπειρία και απόδοση στη γραπτή δοκιμασία να υπολογίζεται μεταξύ των άλλων σωρευτικα.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 09:59 | Σάκης

  Ενώ προβλέπεται προσαύξηση για τους κατοχους διδακτορικού, μεταπτυχιακού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, θα έπρεπε να προβλέπεται ανάλογη προσαύξηση και για τους κατόχους Δεύτερου τίτλου σπουδών στη κατηγορία ΔΕ

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 08:53 | Διαμαντής

  Για ποιον λόγο θα μοριοδοτείται μόνο 1 μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και όχι δύο όπως ισχύει σήμερα;

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 01:44 | Μιχαήλ Βολκίδης

  Δεν βλέπω κάπου να αναφέρετε η εργασιακή εμπειρία. Υπάρχει πιο αντικειμενικό κριτήριο από την πραγματική ενασχόληση με το αντικείμενο της εν δυνάμει πρόσληψης? Δεν θα έπρεπε να λαμβάνει τουλάχιστον 33 εάν το ανώτατο είναι το 100 ή το 1/3 κατ’ ελάχιστο με οποιοδήπτε διαφορετικό ανώτατο όριο.

 • 16 Νοεμβρίου 2020, 23:30 | Παρασκευή

  Στο άρθρο αυτό γίνεται εξίσωση του διδακτορικού διπλώματος με την πολυτεκνία. Η τριτεκνία καταδεικνύεται πιο σημαντική από ένα μεταπτυχιακό. Πλήρης απαξίωση της εκπαίδευσης της μικροπολιτικής. Και μέσα σε όλο αυτό δεν υπάρχουν πουθενά οι μονογονεϊκές οικογένειες. Ειλικρινά πολύ αξιοκρατικό.

 • 16 Νοεμβρίου 2020, 23:44 | Απόστολος

  Ισχυρή πριμοδότηση του 2ου ή 3ου πτυχίου ΑΕΙ.

 • 16 Νοεμβρίου 2020, 23:00 | CT

  Διδακτορικό το οποίο μπορεί να είναι υπόθεση ετών για να αποκτηθεί θα παίρνει προσαύξηση 5 μονάδων.. όσο δηλαδή 4-5 πχ τυχαίες απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής… Χμμμ… Αξιοκρατικό;

 • 16 Νοεμβρίου 2020, 22:06 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στην περίπτωση β. η προσαύξηση για μεταπτυχιακό τίτλο θα πρέπει να αυξηθεί από τις δύο (2) στις τρεις (3) μονάδες, ώστε να αποτυπώνεται καλύτερα η βαρύτητα κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου.

  Στην περίπτωση δ. η προσαύξηση θα πρέπει να μειωθεί στις δέκα (10) ή δεκαπέντε (15) μονάδες, ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός για τις προσφερόμενες θέσεις. Με τις είκοσι (20) μονάδες δίνεται δυσανάλογο βαθμολογικό προβάδισμα σε συγκεκριμένες ομάδες.