Άρθρο 53: Ανασυγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας στην οποία μετέχουν οι Υπουργοί:
α. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως Πρόεδρος,
β. Οικονομικών,
γ. Εθνικής Άμυνας,
δ. Εσωτερικών,
ε. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων,
στ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ζ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής,
η. Υγείας,
θ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ι. Ναυτιλίας και Αιγαίου και
ια. Κατά περίπτωση, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ή ο Υφυπουργός Επικρατείας ή ο Υπουργός Επικρατείας.
Στις συνεδριάσεις της λαμβάνουν μέρος, κατά περίπτωση και αρμοδιότητα, και άλλοι Υπουργοί, εφόσον, κατά την κρίση του Προέδρου, θεωρείται αναγκαία η παρουσία τους».