Άρθρο 31: Γραφεία Υπαρχηγού Επιχειρήσεων και Υπαρχηγού Υποστήριξης Π.Σ.

1. Το Γραφείο του Υπαρχηγού Επιχειρήσεων και το Γραφείο του Υπαρχηγού Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος εξασφαλίζουν τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των Υπαρχηγών και την επικοινωνία τους με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες.
2. Σε καθένα από τα Γραφεία αυτά προΐσταται Υπασπιστής. Ως Υπασπιστής ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού, ύστερα από πρότασή του οικείου Υπαρχηγού, κατώτερος Αξιωματικός.
3. Ο Υπασπιστής διεκπεραιώνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Υπαρχηγού, τηρεί αυτόν ενήμερο για τις γενόμενες προσκλήσεις και τον συνοδεύει, όταν διαταχθεί, στις επίσημες τελετές και λοιπές εκδηλώσεις.
4. Ο Υπασπιστής φροντίζει επίσης, για την έγκαιρη έκδοση των Ημερήσιων Διαταγών του Υπαρχηγού. Προγραμματίζει τις παρουσιάσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων και τις επισκέψεις των ιδιωτών στον Υπαρχηγό και διαβιβάζει ειδικές εντολές και οδηγίες του προς τις Υπηρεσίες.
5. Τον Υπασπιστή απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει προσωρινά ένας από τους υπηρετούντες στο Α.Π.Σ. Αξιωματικούς που ορίζεται με διαταγή του Υπαρχηγού.

  • 16 Φεβρουαρίου 2013, 00:58 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

    Σύμφωνα με τον Ν 4058 Άρ. 17§3, με την οποία αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Ν. 3511/2006 και για λόγους σύμπλευσης των δύο Νόμωνν, σε συνδυασμό με τον Ν. 4029 για την αναβάθμιση του ρόλου των Εθελοντών Πυροσβεστών, προτείνεται η αναδιατύπωση του στοιχείου 4 του άρθρου 31 ως εξής: «4. …Προγραμματίζει τις ενώπιον του Αρχηγού παρουσιάσεις του πυροσβεστικού προσωπικού (μονίμων και πενταετούς υποχρέωσης), των Εθελοντών Πυροσβεστών του Σώματος και τις επισκέψεις των ιδιωτών στον Υπαρχηγό
    και διαβιβάζει ειδικές εντολές και οδηγίες του προς τις Υπηρεσίες.