Άρθρο 09: Διάρθρωση

1. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Επιχειρήσεων.
β. Τμήμα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης.
γ. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.
δ. Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας.
ε. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού.
2. Το Τμήμα Επιχειρήσεων ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες:
α. συντάσσει το πλαίσιο των αρχών Σχεδιασμού και διεξαγωγής των επιχειρήσεων,
β. καθορίζει τους κανόνες εμπλοκής των υπηρεσιών ελέγχου και επιτήρησης των συνόρων,
γ. παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των διενεργούμενων επιχειρήσεων, αξιολογεί την αποτελεσματικότητα τους και την ανάγκη τροποποίησής τους και προσδιορίζει το κόστος των μελλοντικών δράσεων,
δ. παρακολουθεί τις ροές των μεταναστών μετά την είσοδό τους στη χώρα και, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθορίζει σε επιτελικό επίπεδο τους χώρους υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησής τους,
ε. προωθεί και υποστηρίζει τα αιτήματα των συναρμόδιων αρχών για επιχειρησιακή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, για την προαγωγή των εθνικών συμφερόντων,
στ. πραγματοποιεί επισκέψεις στους τόπους και υπηρεσίες διεξαγωγής των επιχειρήσεων,
ζ. παρακολουθεί και συμμετέχει σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς συνεδριάσεις για τα θέματα της αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. και
η. διαχειρίζεται το Κέντρο Επιχειρήσεων του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. και τοποθετεί σε αυτό το κατάλληλο προσωπικό.
3. Το Τμήμα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες:
α. συγκεντρώνει, αναλύει και ερμηνεύει πληροφορίες για θέματα αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.,
β. εκτιμά το επίπεδο των κινδύνων στα σύνορα (χερσαία και θαλάσσια),
γ. αναλύει τις αιτίες της παράνομης μετανάστευσης και καταρτίζει ειδικές εκθέσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις μεταβολές και τις μεθόδους της παράνομης μετανάστευσης, ιδίως όταν αυτή φέρει το χαρακτήρα οργανωμένου εγκλήματος,
δ. μεριμνά για την εφαρμογή από όλους τους φορείς ενός κοινού ολοκληρωμένου μοντέλου Ανάλυσης Κινδύνων, παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του και προβαίνει στις αναγκαίες επικαιροποιήσεις,
ε. συλλέγει και αναλύει πληροφορίες που αναφέρονται στις τάσεις της διασυνοριακής εγκληματικότητας, και διαβιβάζει τα σχετικά πορίσματα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς,
στ. καταγράφει στοιχεία για την πληρότητα και τη χωρητικότητα των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, των Κέντρων φιλοξενίας και των χώρων κράτησης και γενικά των ροών των μεταναστών σε κάθε φάση της διαδικασίας χορήγησης Ασύλου, φιλοξενίας, κράτησης και επιστροφής και
ζ. παρακολουθεί τη διαδικασία επιστροφής των μεταναστών.
4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες:
α. συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών και τους άλλους συναρμόδιους φορείς για θέματα της αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.,
β. παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ. εισηγείται σε θέματα διαχείρισης της μετανάστευσης και συμβάλλει στην εφαρμογή ενιαίας στρατηγικής διαπραγμάτευσης,
δ. μεριμνά, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας στις συνεδριάσεις που αφορούν θέματα της αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. σε σχέση με τα σύνορα, τη μετανάστευση και το άσυλο και
ε. παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες των συναρμόδιων αρχών για τη σύναψη συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας και συμφωνιών επανεισδοχής με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών, και μεριμνά για την εφαρμογή τους.
5. Το Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες:
α. διαμορφώνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης σε όλους τους αρμόδιους φορείς,
β. αξιολογεί, στο πλαίσιο διμερών συνεργασιών, τις ανάγκες για παροχή τεχνογνωσίας,
γ. παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, υποβάλει προτάσεις και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες και
δ. συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, με σκοπό την υποβολή αλληλοσυμπληρούμενων και ολοκληρωμένων εθνικά προτάσεων, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.
6. Το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες:
α. εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος και παρακολουθεί την εφαρμογή του,
β. εξασφαλίζει τη διαρκή συμβατότητα της εθνικής στρατηγικής με τις σύγχρονες απαιτήσεις αντιμετώπισης των θεμάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.,
γ. συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις και ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης,
δ. διατυπώνει και υποβάλει προτάσεις για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής,
ε. διεκπεραιώνει ζητήματα επικοινωνίας, ενημέρωσης του κοινού και δημοσίων σχέσεων και
στ. προετοιμάζει και εισηγείται το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή της ως άνω πολιτικής.

 • 12 Φεβρουαρίου 2013, 14:17 | ΙΣ

  Το «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος» το οποίο εκπονεί το κέντρο είναι άλλο από το «εθνικό σχέδιο δράσης για τη μετανάστευση και το άσυλο»; αυτά τα δύο πώς εντάσσονται στον ετήσιο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου ή πώς σχετίζονται με αυτόν;

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 10:42 | Κονταξάκης Χρήστος

  Επειδή το θέμα αφορά στην προστασία του πολίτη, θα προτείνω μια σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό, κάθε φορά που ακούω στα ΜΜΕ, για ληστεία σε τράπεζα, καταστήματα, ή άλλους χώρους όπου ο κόσμος κινδυνεύει, από τους ένοπλους ληστές.
  Αυτοί οι αδίστακτοι «άνθρωποι», δεν υπολογίζουν πλέον την ανθρώπινη ζωή και πυροβολούν όποιον βρουν μπροστά τους, προκειμένου να διαφύγουν με την λεία τους, χωρίς να συλληφθούν.
  Αν όμως ήξεραν, ότι υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να τους συλλάβει η αστυνομία, σε περίπτωση που θα έφτανε εγκαίρως στον τόπο του εγκλήματος, αυτό θα έπαιζε ρόλο ανασταλτικού παράγοντος και θα είχαμε πολύ λιγότερες ληστείες.
  Ποιος είναι όμως αυτός ο εύκολος τρόπος σύλληψης των δραστών, από την αστυνομία, όταν προσπαθούν να διαφύγουν είτε πεζοί, είτε με κάποιο μέσο μεταφοράς μοτοσικλέτα, ή αυτοκίνητο;
  Είναι απλά η χρήση ενός όπλου, που χρησιμοποιείται ήδη(νομίζω) στις ΗΠΑ και το οποίο χρησιμοποιεί βλήματα, που δεν είναι άλλο από μια μικρή υπνωτική ένεση και ακινητοποιεί τον εγκληματία, ναρκώνοντάς τον για μερικά δευτερόλεπτα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
  Πόσες φορές έχουμε δει περιπτώσεις, όπου ο ληστής φεύγει ανενόχλητος μπροστά στους αστυνομικούς, διότι οι αστυνομικοί φοβούνται να χρησιμοποιήσουν το συμβατικό όπλο που διαθέτουν και να κατηγορηθούν για οπλοχρησία κ.λ.π…. .
  Αυτό βέβαια το γνωρίζουν καλά οι ληστές και συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητοι και κυρίως ασύλληπτοι, στις περισσότερες των περιπτώσεων.

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 20:09 | ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ

  ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘ΄ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ. ΔΥΝΑΝΤΑΙ Π.Χ. ΑΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΛΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΛΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ;ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΑΝ ΠΡΟΙΣΤΑΝΤΑΙ Π.Υ.. ΜΕ ΠΟΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΘΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ;ΔΕΝ ΕΛΛΟΧΕΥΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ;
  Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.Χ. ΚΕΠΕΙΧ/ΛΣ;
  Π.Χ. ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΠΟΙΟΣ Η ΠΟΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ;
  ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ; ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΘΩΣ Η ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν. 4058 ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ.
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΕΣΥΔΕΠ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.. ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΑΥΤΟ;
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΟΡΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ). ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ;