Άρθρο 26: Ζητήματα εναρμόνισης διατάξεων του π.δ. 305/1992 και ρυθμίσεις θεμάτων κρίσεως-προαγωγών

1. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 305/1992 (Α΄ 152), με την εξαίρεση του άρθρου 27, και οπουδήποτε αλλού στη νομοθεσία που αφορά στο Πυροσβεστικό Σώμα, αναφέρεται η λέξη «Υπαρχηγός» νοείται εφεξής η λέξη «Υπαρχηγοί».
2. Πρόεδρος στο Κατώτερο Συμβούλιο Π.Σ. του άρθρου 27 του π.δ. 305/1992 είναι ο νεότερος των Υπαρχηγών και στο Ανώτερο Συμβούλιο συμμετέχει ο αρχαιότερος από αυτούς.
3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για το Πυροσβεστικό Σώμα αναφέρεται ως συντάκτης ή γνωματεύων για τις Εκθέσεις Ικανότητας «ο Υπαρχηγός», η αρμοδιότητα αυτή ασκείται στο εξής ως ακολούθως:
α) Ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων συντάσσει τις Εκθέσεις Ικανότητας των Γενικών Επιθεωρητών Π.Υ. Νοτίου Ελλάδος και Βορείου Ελλάδος, των Διοικητών των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), του Διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και του Διοικητή της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.) και γνωματεύει στις Εκθέσεις Ικανότητας των Διοικητών των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.).
β) Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης συντάσσει τις Εκθέσεις Ικανότητας του Προϊσταμένου του Επιτελείου, του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας Π.Σ., του Προϊσταμένου του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Π.Σ. (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.) και του Προϊσταμένου του Πυροσβεστικού Συνεργείου Αθηνών, και γνωματεύει στις Εκθέσεις Ικανότητας των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Αρχηγείου Π.Σ. και του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας, του Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Επικεφαλής των Γραφείων του Αρχηγού, των Υπαρχηγών και των Υπασπιστών αυτών.
4. Ο Γενικός Επιθεωρητής Π.Υ. Βορείου Ελλάδος και ο Γενικός Επιθεωρητής Π.Υ. Νοτίου Ελλάδος συντάσσουν τις Εκθέσεις Ικανότητας των Διοικητών των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους και γνωματεύουν στις Εκθέσεις Ικανότητας των Υποδιοικητών των ΠΕ.ΠΥ.Δ., των Διοικητών των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) και των Υποδιοικητών των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών.
5. Ο Προϊστάμενος του Επιτελείου συντάσσει τις Εκθέσεις Ικανότητας των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Αρχηγείου και του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας.
6. Αξιωματικοί εν αποστρατεία που επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία σε εκτέλεση απόφασης διοικητικού δικαστηρίου επί αιτήσεως αναστολής που αφορά στην κρίση τους ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες», τίθενται προσωρινά στη διάθεση της Υπηρεσίας σε προσωποπαγή θέση μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο.
7. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3243/2004 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 103), καταργείται.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 11:54 | Δημήτρης

  1.Αντισυνταγματικότητα της προτεινόμενης παραγράφου 6.
  2.Με την παρ.6 του προτεινόμενου άρθρου ορίζεται ότι:
  «Αξιωματικοί εν αποστρατεία που επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία σε εκτέλεση απόφασης διοικητικού δικαστηρίου επί αιτήσεως αναστολής που αφορά την κρίση τους ως «ευδοκίμως τερματίσαντες», τίθενται προσωρινά στην διάθεση της υπηρεσίας σε προσωποπαγή θέση μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο».

  Σχετικώς με τα ανωτέρω σημειώνεται ότι το Νομικό συμβούλιο του κράτους έχει κατ΄επανάληψη αποφανθεί ότι « (……) Κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του εκτελεστικού αυτού νόμου 3068/2002 (σε συνδυασμό με τα άρθρα 20 παρ. 1, 26 παρ. 3 του Συντάγματος) τα διοικητικά όργανα των οποίων οι πράξεις ακυρώνονται δικαστικά, υποχρεούνται σε συμμόρφωση προς τις οικείες δικαστικές αποφάσεις. Ειδικότερα, τα διοικητικά όργανα σε εκτέλεση της ως άνω υποχρεώσεώς τους, πρέπει να συμμορφώνονται με θετικές ενέργειες αναλόγως των εκάστοτε περιπτώσεων, προς το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων και να απέχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες αντίθετες προς τα υπό του Δικαστηρίου κριθέντα. Ειδικότερα, η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς το περιεχόμενο, μεταξύ άλλων, και των αποφάσεων του Σ.τ.Ε., οι οποίες εκδίδονται τόσο επί της ακυρωτικής διαδικασίας όσο {και} επί της υπαλληλικής προσφυγής, αν και το Σύνταγμα δεν το ορίζει ρητά αύτο. Τούτο ένεκα της ταυτότητος του νομικού λόγου, περαιτέρω δε, διότι, μόνο με τη επιβαλλόμενη συμμόρφωση μπορεί να απολαύσει αποτελεσματικά ο υπάλληλος του δικαιώματος της δικαστικής προστασίας του (άρθρα 20 παρ. 1 και 103 παρ. 4 του Συντάγματος, σχετ. και Σ.τ.Ε. 8/2002, Ν.Σ.Κ. 262/2003). Στη έννοια των δικαστικών αποφάσεων, προς τις οποίες η Διοίκηση έχει υποχρέωση συμμορφώσεως, κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος, υπάγονται αναμφισβητήτως και οι αποφάσεις των Επιτροπών Αναστολών των Διοικητικών Δικαστηρίων, οι οποίες παρέχουν δικαστική προστασία στους διοικούμενους μέχρις εκδόσεως οριστικών επί των αιτήσεων ακυρώσεως αποφάσεων και αποσκοπούν στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της έννομης προστασίας που παρέχεται με τη άσκηση των αιτήσεων ακυρώσεως κατ’ άρθρο 20 παρ. 1 και 95 του Συντάγματος (σχετ. Ν.Σ.Κ. 599/2001). Έχει κριθεί μάλιστα ότι στα πλαίσια της εφαρμογής των ανωτέρω Συνταγματικών επιταγών και ρυθμίσεων η Διοίκηση έχει τη υποχρέωση να συμμορφώνεται προς το περιεχόμενο και των προσωρινών διαταγών αναστολής των διοικητικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται από την Διοικητική Δικαιοσύνη της Χώρας (βλ. σχετ. Ν.Σ.Κ. 552/2001, 184/2006), ανεξαρτήτως της ειδικότερης παραδοχής του χαρακτήρα της προσωρινής διαταγής ως αμιγώς δικαστικηής απόφασης ή ως διοικητικής πράξης μονομελούς η πολυμελούς δικαστικού οργάνου (βλ. Ν.Σ.Κ. 311/2005). (..)Εξ’ ετέρου, όπως κατ’ επανάληψη έχει κριθεί από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Χώρας το Πυροσβεστικό σώμα αποτελεί πολιτική διοικητική Υπηρεσία του Κράτους και οι κατέχοντες οργανικές θέσεις σ’ αυτό έχουν την ιδιότητα του μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου [βλ. ενδεικτικώς Σ.τ.Ε. 8/2002, 664/2002, 191/1993]. Ως εκ τούτου καλύπτονται από την προστασία των οικείων Συνταγματικών εγγυήσεων της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες καθιερώνονται με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 103 του Συντάγματος, δυνάμενοι να απολυθούν μόνο κατόπιν αποφάσεως υπηρεσιακού συμβουλίου. (…)Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 42 παρ. 3 και 43 παρ. 3 Π.Δ. 305/1992, (…) συνάγεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε. ανασταλεί η εκτέλεση εκδοθέντος Διατάγματος αποστρατείας από το Πυροσβεστικό σώμα βαθμοφόρου, ο οποίος κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, η Διοίκηση, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της προς τη δικαστική αυτή απόφαση, και για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αυτής εώς την οριστική κρίση του δικαστηρίου επί της απόφασης αυτής εώς την οριστική κρίση του δικαστηρίου επί της ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως (και προσφυγής) πρέπει να επαναφέρει στην ενεργό υπηρεσία τον αποστρατευθέντα, είτε σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση είτε μη υπαρχούσης ως υπεράριθμο, δηλαδή εκτός των οργανικών θέσεων, τοποθετώντας τον, μεταγενεστέρως στην πρώτη οργανική θέση που θα κενωθεί (…), αναθέτοντας σε αυτόν τα προσήκοντα καθήκοντα του βαθμού του, αποδεχόμενη τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, καταβάλλοντάς του αποδοχές ενεργείας και εν γένει αντιμετωπίζοντας τον ως μηδέποτε αποστρατευθέντα… (Γνμδ Ν.Σ.Κ. 195/2009, βλ. σχετικώς Γνμδ. Ν.Σ.Κ. (Ολομ.) 147/2010)και την υπαριθ 516/2012 Γνμδ. Ν.Σ.Κ. 4ου Τμ.]

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 10:41 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Π.Π.Υ.

  Άρθρο 26.3.α. Είναι αδιανόητο ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων να συντάσσει την Έκθεση Ικανότητας πχ του Πυραγού Διοικητή της ΕΜΑΚ Κομοτηνής. Η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να ανήκει στο Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ. όπως και η γνωμάτευση στις Εκθέσεις των Υποδιοικητών των ΕΜΑΚ.όπωσ επίσησ και τον υπαλλήλων τισ υπηρεσίασ σε εναν μικρό βαθμό.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 20:46 | Σπύρος

  Άρθρο 26.3.α. Είναι αδιανόητο ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων να συντάσσει την Έκθεση Ικανότητας πχ του Πυραγού Διοικητή της ΕΜΑΚ Κομοτηνής. Η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να ανήκει στο Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ. όπως και η γνωμάτευση στις Εκθέσεις των Υποδιοικητών των ΕΜΑΚ.

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 08:29 | george

  Με τους πτυχιούχους συναδέλφους Αξ/κους τι σκοπό έχετε να κάνετε? Γνωρίζετε βεβαια οτι αυτοί οι συνάδελφοι εχουν μπει στο Σώμα κατευθείαν από πολίτες Αξιωματικοί με αποτέλεσμα όταν προάγονται στο βαθμό του Πυράρχου στα 18 χρονια προυπηρεσίας Αξ/κού, η επετηρίδα για τους υπόλοιπους Αξιωματικούς που έχουν ακολουθήσει φυσιολογική εξέλιξη (απο Πυροσβέστες)μπλοκάρει στις προαγωγές.Μήπως πρέπει να επανεξετάσεται το 305/92 ? (με περισσότερα χρόνια στον κατεχόμενο βαθμό)