Άρθρο 27: Ανασυγκρότηση Συμβουλίων Π.Σ.

Το άρθρο 7 του ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Σύσταση Συμβουλίων
1. Στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος συνιστώνται και λειτουργούν τα εξής Συμβούλια:
α. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και
β. Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων.
2. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από:
α. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόεδρο.
β. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος.
γ. Τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος
δ. Τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
ε. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας και
στ. Από έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.), ως μέλη.
Στο Συμβούλιο συμμετέχουν, κατά περίπτωση, και Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων του Αρχηγείου.
3. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Εγκρίνει το 5ετες Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του Π.Σ., λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τους διατιθέμενους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του Σώματος και το οποίο αναθεωρείται κάθε έτος. Το Σ.Ε.Π.Α.Λ. εγκρίνεται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. εντός 60 ημερών από την υποβολή του προς έγκριση από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.
β. Σχεδιάζει την οργανωτική δομή του Πυροσβεστικού Σώματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές απαιτήσεις και να προσαρμόζεται στις αναγκαίες τεχνολογικές εξελίξεις, που συντελούν στην εκπλήρωση της αποστολής του.
γ. Καθορίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Σώματος.
δ. Σχεδιάζει μέτρα για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών.
ε. Αναλύει την πορεία της εγκληματικότητας, αναφορικά με τους εμπρησμούς και σχεδιάζει μέτρα πρόληψης και καταστολής της.
στ. Γνωμοδοτεί για θέματα αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ή κατάργηση των Υπηρεσιών του, καθώς επίσης και για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία των Υπηρεσιών του.
ζ. Ιεραρχεί τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα.
η. Μελετά τα θέματα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αμοιβών όλων των κατηγοριών προσωπικού του Σώματος και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους.
θ. Σχεδιάζει τα συστήματα διοίκησης, εκπαίδευσης και πειθαρχίας του προσωπικού.
ι. Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του εξοπλιστικού προγράμματος του Πυροσβεστικού Σώματος.
4. Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων συγκροτείται από:
α. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόεδρο,
β. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος,
γ. Τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος,
δ. Τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος,
ε. Τους Γενικούς Επιθεωρητές Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος,
στ. Τον Διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και
ζ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων,
η. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας , ως μέλη.
Στο Συμβούλιο προσκαλούνται, κατά περίπτωση, στελέχη, του Σώματος ή και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., στελέχη της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη γενικότερα, ενώ μπορούν να προσκαλούνται υπηρεσιακοί παράγοντες ως εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων, Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών ή Ιδιωτικών Φορέων, εμπειρογνώμονες ή Ειδικοί Επιστήμονες, καθώς και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
5. Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων έχει ως αρμοδιότητα την παροχή κατευθύνσεων για την επιχειρησιακή τακτική που επιβάλλεται να ακολουθήσουν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών συμβάντων, που μπορούν να κλονίσουν το αίσθημα ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου, καθώς και θεμάτων που αφορούν την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.
6. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Συμβουλίων αναπληρώνονται, σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Τα Συμβούλια συγκαλούνται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη.
Καθήκοντα γραμματέα των Συμβουλίων εκτελεί Ανώτερος Αξιωματικός του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και η γραμματειακή τους υποστήριξη παρέχεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Διεύθυνση αυτού. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο και είναι απόρρητα. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνον οι αποφάσεις των Συμβουλίων, προκειμένου να εκτελεστούν».

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:44 | Παναγιώτης Ντουλαπτσής

  Άρθρο 27, παράγρ.1στ. «Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ ως μέλη». Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΥΔ. Εκδόθηκε στις 07-02-2013 και αναμένεται η δημοσίευση της τροποποίησης της ονομασίας της Ομοσπονδίας μας σε Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης, Συμβασιούχων Πυροσβεστών». Δηλαδή, θεωρεί η ηγεσία πως πέρα από τους εκπροσώπους των 8.500 περίπου μόνιμων υπαλλήλων δεν χρειάζεται συμμετοχή της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. που εκπροσωπεί 4.000 Π.Π.Υ. και 1.750 Συμβασιούχους Πυροσβέστες, δηλ. τους 5.750 υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος! Όπως συνέβη πρόσφατα, όπου υπήρξε συζήτηση για την τροποποίηση του Ν.3938/11 που αφορούσε Π.Π.Υ. και δεν συμμετείχαν εκπρόσωποί τους!

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 12:35 | konstantinos kahi

  Το άρθρο 7 του ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 7
  Σύσταση Συμβουλίων
  1. Στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος συνιστώνται και λειτουργούν τα εξής Συμβούλια:
  α. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και
  β. Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων.
  2. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από:
  α. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόεδρο.
  β. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος.
  γ. Τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος
  δ. Τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
  ε. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας και
  στ. Από έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.), ως μέλη.
  Με τον νόμο 4058/2012 (άρθρο 17 παράγραφο 3) που αναφέρει ρητώς ότι το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες :
  Α) Πυροσβεστικό Προσωπικό.
  Β) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και
  Γ) Πολιτικό Προσωπικό.
  Η ΕΠΠΥΕ μέχρι και αυτήν την στιγμή είναι ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος των 4000 ΠΠΥ. Βλέπουμε προς έκπληξη μας πως και στον νέο νόμο δεν συμμετέχει σαν ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στην σύσταση συμβουλίων του ΑΠΣ. Δηλαδή τις τύχες του 1/3 της δύναμης του σώματος ποιος θα τις υποστηρίξει; Γιατί αποκλείονται οι νόμιμα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των 4000 ΠΠΥ;
  Βλέπουμε σε όλες τις αναφορές του νόμου την ονομασία «επί θητεία προσωπικό».
  Με τον νόμο 4058/2012 (άρθρο 17 παράγραφο 3) που αναφέρει ρητώς ότι το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες :
  Α) Πυροσβεστικό Προσωπικό.
  Β) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και
  Γ) Πολιτικό Προσωπικό.
  Παρακαλούμε να αντικατασταθούν όλες αυτές οι αναφορές για το «επί θητεία προσωπικό» με την ονομασία που δίνεται στον νόμο 4058/2012 (άρθρο 17 παράγραφο 3) Β) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 22:50 | othelo

  Άρθρο 27, παράγρ.1στ. «Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ ως μέλη». Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΥΔ. Εκδόθηκε στις 07-02-2013 και αναμένεται η δημοσίευση της τροποποίησης της ονομασίας της Ομοσπονδίας μας σε Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης, Συμβασιούχων Πυροσβεστών». Δηλαδή, θεωρεί η ηγεσία πως πέρα από τους εκπροσώπους των 8.500 περίπου μόνιμων υπαλλήλων δεν χρειάζεται συμμετοχή της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. που εκπροσωπεί 4.000 Π.Π.Υ. και 1.750 Συμβασιούχους Πυροσβέστες, δηλ. τους 5.750 υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος! Όπως συνέβη πρόσφατα, όπου υπήρξε συζήτηση για την τροποποίηση του Ν.3938/11 που αφορούσε Π.Π.Υ. και δεν συμμετείχαν εκπρόσωποί τους!

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 16:01 | Thodoris

  Άρθρο 27, παράγρ.1στ. «Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ ως μέλη». Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΥΔ. Εκδόθηκε στις 07-02-2013 και αναμένεται η δημοσίευση της τροποποίησης της ονομασίας της Ομοσπονδίας μας σε Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης, Συμβασιούχων Πυροσβεστών». Δηλαδή, θεωρεί η ηγεσία πως πέρα από τους εκπροσώπους των 8.500 περίπου μόνιμων υπαλλήλων δεν χρειάζεται συμμετοχή της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. που εκπροσωπεί 4.000 Π.Π.Υ. και 1.750 Συμβασιούχους Πυροσβέστες, δηλ. τους 5.750 υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος! Όπως συνέβη πρόσφατα, όπου υπήρξε συζήτηση για την τροποποίηση του Ν.3938/11 που αφορούσε Π.Π.Υ. και δεν συμμετείχαν εκπρόσωποί τους!

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 13:59 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Με το ίδιο σκεπτικό που ανέλυσα στις παρατηρήσεις μου στο Άρθρο 28, ότι το Π.Σ. δεν είναι αρμόδιο πλέον μόνο για τις πυρκαγιές, κρίνεται σκόπιμο να προστεθούν στο Άρθρο 27, μετά το στοιχείο δ) της παραγράφου 3, οι εξής 2 προτάσεις: «ε) Σχεδιάζει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων σε άτομα ή ομάδες ατόμων, των οποίων απειλείται ή
  εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και σωματική τους ακεραιότητα και την διάσωσή τους» και » στ) Σχεδιάζει διαδικασίες αποκατάστασης βλαβών, συνεπεία εκτεταμένων καταστροφών και θεομηνιών» με ανάλογο αναγραμματισμό των υπολοίπων στοιχείων της παραγράφου αυτής.
  Με το στοιχείο στ,) προτείνεται η εισαγωγή μιας νέας αρμοδιότητας ή δράσης που υπάρχει και σε άλλες υπηρεσίες (π.χ. Πολεμικό Ναυτικό), έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται ζημιές που θα πλήξουν το ίδιο το Π.Σ. Κάτι δηλ. σα να λέμε αυτοεπισκευή, αυτάρκεια, αυτονομία.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 01:17 | Αλέξανδρος

  Στο Άρθρο 11 ή κατά τη διαβούλευση 27 , ιδιαίτερα στο συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού πρέπει να προστεθεί, Να συμμετέχουν και οι εκάστοτε Διοικητές των Περιφερειακών Διοικήσεων και ιδιαίτερα στο κομμάτι που αναφέρεται στην παρ.3β -Σχεδιάζει την οργανωτική δομή του Π.Σ……κ.τ.λ -καθώς και παρ.3στ -Γνωμοδωτεί για θέματα αναδιοργάνωσης του Π.Σ ….ίδρυση, προαγωγή υποβιβασμό ….κ.τ.λ -εάν θέλουμε να μιλάμε για στοιχειώδη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στο Π.Σ.
  Τα επόμενα 10 χρόνια, κατά τη εκτίμηση μου μετά την αναγκαστική μετοίκηση του πληθυσμού από τα μεγάλα παραδοσιακά αστικά κέντρα στην ύπαιθρο, θα υπάρχει αναγκαιότητα να λαμβάνονται υπόψη για την οποιαδήποτε απόφαση τοπικοί παράγοντες και επικρατούσες συνθήκες.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 20:12 | Σπύρος

  Άρθρο 27.2.ε. Αντί «Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης» να γραφεί «Το Διευθυντή της Διεύθυνσης»

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 18:50 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Σ.ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Π.Χ.ΓΑΜΟΣ,ΔΙΑΖΥΓΙΟ Η ΑΓΟΡΑ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΘΕΙ ΗΤΑΝ ΤΟ 2005,ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ,Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1996 ΚΑΙ ΜΕΤΑ,ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.(ΒΛΕΠΕ Π.Δ.86/2005 Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που κατετάγησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δόκιμοι Πυροσβέστες από την 62η σειρά Πυροσβεστών μέχρι και την 65η επιτρέπεται άπαξ η αλλαγή πόλης συμφέροντος με δήλωση που υποβάλλεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος¨.)