Άρθρο 08: Αρμοδιότητα

1. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και Ελέγχου των Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.), πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), ασκεί και τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες:
α) Το συντονισμό και τη διαχείριση της διοικητικής και επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων, σε εθνικό επίπεδο, φορέων και υπηρεσιών, για τα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου και ιδίως μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Υπηρεσίες Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και των συναρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου,
β) Την εξασφάλιση επαρκούς δυνατότητας αντιμετώπισης κρίσιμων περιστατικών,
γ) Την επιχειρησιακή εποπτεία των αναφερόμενων στην περίπτωση α’ του παρόντος φορέων και υπηρεσιών σε περίπτωση διαχείρισης κρίσεων,
δ) Το συντονισμό και παρακολούθηση των δράσεων και μέτρων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς μετανάστευσης και ασύλου,
ε) Τη διατύπωση και υποβολή προτάσεων για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής,
στ) Την εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ζητήματος, την παρακολούθηση της εφαρμογής του και την προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις της μετανάστευσης και του ασύλου,
ζ) Τη συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), καθώς και με αντίστοιχα όργανα ή δομές που λειτουργούν σε τρίτες χώρες και ιδίως με άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και υπηρεσίες με αντίστοιχες αρμοδιότητες,
η) Την εφαρμογή του ευρωπαϊκού μοντέλου ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων και την ανάλυση των κινδύνων,
θ) Την εξασφάλιση και διατήρηση περιβάλλοντος συναντίληψης και ενιαίας προσέγγισης και διαχείρισης των θεμάτων της αρμοδιότητάς του,
ι) Τη συλλογή πληροφοριών από όλους τους συναρμόδιους φορείς σχετικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς του και την ανάλυσή τους,
ια) Την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων,
ιβ) Τη συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων με σκοπό την υποβολή ολοκληρωμένων και αλληλοσυμπληρούμενων προτάσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων της αρμοδιότητάς του,
ιγ) Το συντονισμό και την εφαρμογή των σύγχρονων εκπαιδευτικών προτύπων (εθνικών και ευρωπαϊκών), για την αποτελεσματικότερη και ενιαία εφαρμογή των σχετικών μέτρων, καθώς και τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανισμούς ή πανεπιστημιακά ιδρύματα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, για την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού του, καθώς και του προσωπικού των συνεργαζόμενων με αυτό φορέων και υπηρεσιών και
ιδ) Τη μέριμνα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από αντίστοιχες αρχές κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών.
2. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ λειτουργεί ως ενιαία εθνική μονάδα πληροφοριών και δεδομένων σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Στο πλαίσιο αυτό επικοινωνεί και συνεργάζεται ιδίως με όλα τα επιχειρησιακά κέντρα και βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στο πλαίσιο των φορέων και υπηρεσιών της περ. α’ της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και με τα αντίστοιχα κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό «Frontex», με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες με αντίστοιχες αρμοδιότητες. Για το σκοπό αυτό, το Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς ή υπηρεσίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
3. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών με τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στη μετανάστευση και το άσυλο, δεν θίγονται.
4. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η έδρα του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 20:11 | ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ

  ΤΟ ΕΣΚΕΕΣ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ Ν.4058/2012. ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΣΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΝΑ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΟΙ ΕΔ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙΡΙΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΓΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ.
  ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (1ΑΒ ΚΑΙ Γ). ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ Δ.ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΕΑ;ΑΝ ΝΑΙ ΠΩΣ;
  ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 1Α. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Η ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, Η ΤΟΥ ΛΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ; ΑΝ ΔΕ ΠΡΟΙΣΤΑΤΑΙ ΠΥ ΠΩΣ ΘΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ.
  ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΕΠΕΙΧ. ΠΟΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ;ΤΟ EUROSUR ΠΟΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ;
  ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ;ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗΝ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ.
  ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ. ΘΑ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΑ;
  ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ; Η ΚΑΘ΄ΥΛΗΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ; Η ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ. ΓΙΑΤΙ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕ ΚΥΑ;