Άρθρο 16: Λοιπές Διατάξεις

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 191/1995 (Α’ 101), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Τα έργα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι τα έργα κατασκευής, προσθήκης – επέκτασης, συντήρησης, βελτίωσης ή ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων ή άλλων ειδικών κατασκευών προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι 20.000.000 ευρώ, προκειμένου για έργα αρμοδιότητας Ελληνικής Αστυνομίας και προϋπολογισμού δαπάνης 2.500.000 ευρώ προκειμένου για έργα αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος. Τα αρμόδια όργανα για τα έργα αυτά είναι ειδικότερα:
α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι το 4ο Τμήμα Κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις αντίστοιχες οργανικές διατάξεις τους.
β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.».
2. Έργα ή μελέτες προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι 20.000.000 ευρώ που αφορούν Κέντρα ή Μονάδες Πρώτης Υποδοχής του παρόντος νόμου και Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου εκτελούνται ή ανατίθενται, κατά τις κείμενες διατάξεις, από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζεται το 4ο Τμήμα Κτιρίων της εν λόγω Διεύθυνσης. Έργα ή μελέτες άνω του προαναφερθέντος ποσού εκτελούνται ή ανατίθενται, κατά τις κείμενες διατάξεις, από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. Εξαιρούνται από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) το σύνολο των προμηθειών που εκτελούνται για λογαριασμό των Σωμάτων και φορέων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που υπάγονται σε αυτό.

  • 9 Φεβρουαρίου 2013, 10:35 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ

    Στο παρόν άρθρο ορίζεται ως «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, όπως καταγράφεται στο π.δ. 139/09, το οποίο είχε τροποποιήσει μερικώς το αρχικό π.δ. 191/95, την εποχή που Πολιτική Ηγεσία στην Ελληνική Αστυνομία ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών. (Υπάρχουν βέβαια και τροποποιήσεις στο π.δ. 60/96 και στο π.δ. 59/11 που αφορούν όμως διαφορετικά αντικείμενα).
    Φρονώ, πως είναι σκόπιμο για λόγους πληρότητας, να οριστεί στον παρόν νόμο ως «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» να είναι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (και σε τυχόν μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του να ασκεί τα εν λόγω καθήκοντα υφιστάμενός του).