Άρθρο 43: Διάρθρωση – Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης (Διεύθυνση VI)

1. Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Α.Π.Σ. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα 1ο Μηχανολογικού, Ειδικού Εξοπλισμού και Τεχνικών Προδιαγραφών.
β. Τμήμα 2ο Κτιρίων και Εγκαταστάσεων.
γ. Τμήμα 3ο Ασύρματης και Ενσύρματης Επικοινωνίας.
δ. Τμήμα 4ο Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων.
ε. Τμήμα 5ο Ανάλυσης, Προγραμματισμού και Στατιστικής.
στ. Τμήμα 6ο Πυροσβεστικών Συνεργείων.
ζ. Τμήμα 7ο Εναέριων Μέσων.
η. Τμήμα 8ο Πλωτών Μέσων.
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
ΤΜΗΜΑ 1ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
α. Η μέριμνα για τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών του Σώματος με οχήματα, εναέρια μέσα, πυροσβεστικά πλοία, αντλίες, λοιπά μηχανήματα, μέσα και εργαλεία.
β. Η μέριμνα για τον κατάλληλο εξοπλισμό των οχημάτων και την κατανομή τους στις υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
γ. Η φροντίδα για την έγκριση κυκλοφορίας οχημάτων, η τήρηση βιβλίου μητρώου οχημάτων, πλοίων και φορητών αντλιών και η μέριμνα για τη χορήγηση υπηρεσιακών και συμβατικών αριθμών κυκλοφορίας.
δ. Η φροντίδα για τον εφοδιασμό του προσωπικού του Σώματος με υπηρεσιακές άδειες οδηγού χειριστή και άδειες εκπαιδευτή οδηγών, καθώς και οι ενέργειες για την επέκτασή τους. Η τήρηση και συνεχής ενημέρωση του γενικού μητρώου υπηρεσιακών αδειών χειριστών και η διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
ε. Η εισήγηση για την εκπαίδευση των οδηγών σε νέους τύπους οχημάτων, μηχανημάτων και στο χειρισμό του μηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
στ. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στις Υπηρεσίες άλλων χωρών, καθώς και των επιμέρους αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος στον τομέα των πυροσβεστικών οχημάτων, πλοίων, αεροσκαφών, μηχανημάτων και μέσων και η εισήγηση για την εφαρμογή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.
ζ. Η παρακολούθηση των νέων εξελίξεων για όλα τα μέσα, υλικά και εφόδια, που προμηθεύεται το Πυροσβεστικό Σώμα και η εισήγηση για την εφαρμογή τους σε αυτό.
η. Η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την πρόκληση τροχαίων και ναυτικών ατυχημάτων με υπαιτιότητα των πυροσβεστικών οργάνων και η αποστολή του φακέλου της σχετικής Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) στις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες.
θ. Η σύνταξη των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και τις λοιπές κατά περίπτωση Υπηρεσίες καθώς και τους άλλους δημόσιους φορείς, για όλα τα μέσα, υλικά και εφόδια που προμηθεύεται το Πυροσβεστικό Σώμα προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή του. Η σύνταξη σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών για τη δημοπράτηση μελετών και έργων παροχής υπηρεσιών που απαιτούνται για το Πυροσβεστικό Σώμα.
ι. Η σύνταξη των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών με τη συνεργασία των αρμόδιων Διευθύνσεων. Για το σκοπό αυτό συγκροτούνται από τον Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Επιτροπές αποτελούμενες από τρεις (3) Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος ως τακτικά μέλη και τρεις (3) Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος ως αναπληρωματικά μέλη.
Ο τακτικός και ο αναπληρωματικός πρόεδρος κάθε Επιτροπής είναι Ανώτερος Αξιωματικός.
Οι Επιτροπές έχουν ως εξής:
i. Επιτροπή για την προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων, μηχανημάτων γενικά και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών.
Ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής σύνταξης των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών να είναι κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
ii. Επιτροπή για την προμήθεια πυροσβεστικών πλοιαρίων, του εξοπλισμού, των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων τους.
Ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής σύνταξης των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών να είναι κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου Ναυπηγού ή διπλώματος ή πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής σύνταξης των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών να είναι Αξιωματικός του Κλάδου Πλοηγών – Κυβερνητών ή Πλοηγών- Μηχανικών.
iii. Επιτροπή για την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού (σωλήνες, αυλοί, εξαρτήματα, κατασβεστικά υλικά, αναπνευστικές συσκευές, συσκευές παραγωγής αφρού κ.λπ).
iv. Επιτροπή για την προμήθεια ατομικών πυροσβεστικών εφοδίων (στολές, μπότες, κράνη, γάντια, ζώνες ασφαλείας κ.λπ.).
Ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής σύνταξης των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών να είναι κάτοχος διπλώματος Χημικού ή Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή πτυχίου Χημικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
v. Επιτροπή για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτού.
Ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής σύνταξης των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών να είναι κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού – Μηχανικού, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
vi. Επιτροπή για την προμήθεια υλικών και μέσων πληροφορικής.
Ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής σύνταξης των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών να είναι κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου κατεύθυνσης Πληροφορικής, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
vii. Επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών μελετών κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και για την προμήθεια επίπλων, συσκευών και λοιπού συναφούς υλικού.
Ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής σύνταξης των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών να είναι κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
viii. Επιτροπή για την προμήθεια εναέριων μέσων, καθώς και για τη μίσθωση υπηρεσιών εναέριων μέσων.
Ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής σύνταξης των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών να είναι χειριστής Ελικοπτέρου της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων.
Η Επιτροπή αυτή δύναται να συμπληρωθεί από ένα (1) ή δύο (2) εξειδικευμένα μέλη, προερχόμενα από άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας).
ix. Επιτροπή για την προμήθεια ιατρικού υλικού και εργαλείων.
Ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής σύνταξης των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών να είναι Υγειονομικός Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ια. Τα σχέδια τεχνικών προδιαγραφών μετά τη σύνταξή τους, από την οικεία Επιτροπή υποβάλλονται στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, οριστικοποιούνται από το Τμήμα Μηχανολογικού, Ειδικού Εξοπλισμού και Τεχνικών Προδιαγραφών και εγκρίνονται από τον Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης.
ΤΜΗΜΑ 2ο ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
α. Η μέριμνα για τον πολεοδομικό χαρακτηρισμό οικοπεδικών εκτάσεων ως χώρων Πυροσβεστικών Σταθμών, η διενέργεια των αναγκαίων πράξεων για παραχωρήσεις δωρεάν κατά κυριότητα στο Δημόσιο οικοπέδων και ακινήτων, για παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων του Δημοσίου, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Οργανισμών, καθώς και ρύθμιση θεμάτων κήρυξης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων.
β. Η μελέτη και σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων γενικά, η ανάθεση εκπόνησης μελετών κτιριακών έργων σε Μελετητικά Γραφεία και η έγκριση συμπληρωματικών εργασιών και συγκριτικών πινάκων κατά την εκτέλεση των κτιριακών έργων.
γ. Η σύνταξη και υποβολή προτάσεων ένταξης κτιριακών έργων και μελετών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών.
δ. Η εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά τα κτιριακά έργα και τις κτιριακές μελέτες.
ε. Η μέριμνα για την εξασφάλιση κανονικών χρηματοδοτήσεων, την κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων στους λογαριασμούς των κτιριακών έργων και μελετών, την πληρωμή των λογαριασμών αμοιβής Μελετητών και εκτέλεσης κτιριακών έργων και το διορισμό Υπόλογων Διαχειριστών.
στ. Η μέριμνα για τη μίσθωση οικημάτων στέγασης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
ζ. Η μέριμνα και η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη συμμετοχή του Σώματος σε προγράμματα υλοποίησης κτιριακών έργων και υποδομών μέσων Σ.Δ.Ι.Τ..
η. Η μέριμνα για θέματα επισκευής, συντήρησης, διαρρύθμισης και επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
θ. Η αξιολόγηση και η εκτίμηση της ανάγκης προμήθειας ή μη των αιτουμένων από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ειδών και αμοιβής τεχνιτών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και η εισήγηση για έκδοση εγκριτικών αποφάσεων από τη Διεύθυνση Οικονομικών.
ι. Η τήρηση των τίτλων κυριότητας των ακινήτων του Σώματος και των βιβλίων Μητρώου των Οικημάτων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
ια. Η μέριμνα για τη σύνδεση των απαραίτητων για τη λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, παροχών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς και ο έλεγχος των σχετικών λογαριασμών κατανάλωσης.
ιβ. Ο έλεγχος και η συνεχής μέριμνα για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του Συνεργείου Συντήρησης Κτιρίων που λειτουργεί υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Τμήματος.
ιγ. Η φροντίδα για τον εξοπλισμό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Κέντρων Ψυχαγωγίας αυτών με τα απαραίτητα έπιπλα, είδη εξοπλισμού γραφείων και λοιπά αναγκαία είδη.

ΤΜΗΜΑ 3ο ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
α. Η μελέτη και ο σχεδιασμός του αναλογικού δικτύου PΗF, καθώς και του δικτύου ΑΜ, για την επικοινωνία των εναερίων μέσων του Σώματος σε πανελλαδική κάλυψη.
β. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του νέου υλικού και η διαχείριση του φάσματος συχνοτήτων που ανήκουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενημερώνοντας ταυτόχρονα την ΕΕΤΤ.
γ. Η μέριμνα για την εγκατάσταση και επέκταση του ασύρματου δικτύου, τη συντήρηση του υλικού, την αποκατάσταση βλαβών καθώς και τη μεταφορά δικτύων σε περιπτώσεις μεταστέγασης υπηρεσιών.
δ. Η υποστήριξη και ο έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος ΤΕΤRA και η μέριμνα για την τεχνολογική του αναβάθμιση και εξέλιξη, καθώς και για την αποκατάσταση βλαβών.
ε. Η επίβλεψη, ο ποσοτικός έλεγχος, η διάθεση και αποστολή του τηλεπικοινωνιακού υλικού.
στ. Η εκτέλεση ενεργειών για εγκαταστάσεις νέων τηλεφωνικών γραμμών και κέντρων, για τη μετατροπή υφιστάμενων τηλεφωνικών γραμμών σε νέες, προηγμένης τεχνολογίας, για τις καταργήσεις τηλεφωνικών γραμμών και για εγκαταστάσεις ή καταργήσεις εξωκειμένων γραμμών και η ενημέρωση για νέα προϊόντα, κατόπιν προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της κάθε υπηρεσίας.
ζ. Η επίβλεψη των ενσυρματικών εγκαταστάσεων και η μέριμνα για την αποκατάσταση των βλαβών σε κάθε περίπτωση.
η. Η αντικατάσταση, διάθεση και αποστολή ενσυρματικού υλικού σε όλη την Επικράτεια.
θ. Ο έλεγχος των τηλεφωνικών συνδέσεων και μονάδων συνδιαλέξεων όλων των τηλεφωνικών γραμμών του Σώματος, ο έλεγχος των αναλυτικών καταστάσεων των τηλεφωνικών συνδέσεων με παράλληλη ενημέρωση της ιεραρχίας, των υπερβάσεων των συνδιαλεγομένων καθώς και του τηλεπικοινωνιακού παρόχου.

ΤΜΗΜΑ 4ο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
α. Η μέριμνα για τη δημιουργία κατάλληλης τεχνικής υποδομής για την υποστήριξη του πληροφορικού υλικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Η παρακολούθηση της εξέλιξης στο χώρο της Πληροφορικής και η μέριμνα για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας και της νέας τεχνολογίας στο Πυροσβεστικό Σώμα.

ΤΜΗΜΑ 5ο ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
α. Η σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής για τη συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών, με σκοπό την άμεση και ορθή λήψη αποφάσεων.
β. Η συντήρηση και διαρκής αναβάθμιση των υπαρχόντων εφαρμογών, η δημιουργία και ανάπτυξη νέων, με κατασκευή και προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ για την κάλυψη και υποβοήθηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Σώματος.
γ. Η ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους φορείς πληροφορικής.
δ. Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση Η/Υ και στη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων.
ε. Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, έλεγχο, επεξεργασία και εκμετάλλευση διαφόρων στοιχείων που αφορούν υπαλλήλους ή Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
στ. Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, έλεγχο, επεξεργασία και αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώματος και η παροχή πληροφόρησης επ’ αυτών σε Δημοσίους και Ιδιωτικούς ενδιαφερόμενους φορείς.
ζ. Ο σχεδιασμός, η εκτύπωση και η δημιουργία εντύπων και φακέλων τεκμηρίωσης των μηχανογραφικών εφαρμογών σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης.
ΤΜΗΜΑ 6ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
α. Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των Πυροσβεστικών Συνεργείων και η εισήγηση μέτρων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.
β. Ο καθορισμός προτεραιοτήτων επισκευής οχημάτων και μέσων, ο έλεγχος και η ορθότητα των προϋπολογισμών και η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών για την έκδοση εγκριτικής απόφασης προμήθειας ανταλλακτικών και υλικών.
γ. Ο έλεγχος κίνησης οχημάτων, ο καθορισμός των συνοδευτικών εγγράφων και των διαδικασιών κίνησης και ο προσδιορισμός της κλίμακας κατανάλωσης καυσίμων, λιπαντικών και ανταλλακτικών.
δ. Η ρύθμιση των θεμάτων για τον καταλογισμό ζημιών των οχημάτων και μέσων, η τήρηση βιβλίου καταχώρησης τροχαίων ατυχημάτων και λοιπών βλαβών, η παρακολούθηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και η έκδοση σχετικών διαταγών και οδηγιών.
ε. Η φροντίδα για την παράδοση στον διάδοχο του Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. των χαρακτηρισθέντων οχημάτων, αντλιών, μηχανημάτων, μέσων και εργαλείων, ως ακατάλληλων.
ΤΜΗΜΑ 7ο ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ
α. Η τήρηση και επεξεργασία αρχείου ασφάλειας εναέριων πυροσβεστικών πτήσεων, η έρευνα και ανάλυση του αρχείου αυτού και η σύνταξη διαταγών, εγκυκλίων και άλλων οδηγιών προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την ενημέρωση και λήψη των κατάλληλων μέτρων.
β. Η συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς σε θέματα ασφάλειας πτήσεων σε δασικές πυρκαγιές και γενικότερα σε εναέριες πυροσβεστικές επιχειρήσεις.
γ. Η συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Ασφάλειας Πτήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων και των λοιπών Τμημάτων Ασφαλείας, για την ανάπτυξη κοινών επιχειρησιακών προτύπων ασφάλειας πτήσεων σε πυροσβεστικές εναέριες επιχειρήσεις.
δ. Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) ή άλλου αρμόδιου κρατικού φορέα για την ανάπτυξη επιχειρησιακών προτύπων ασφάλειας πτήσεων για τα πτητικά μέσα του Π.Σ.
ε. Η συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για κάθε θέμα ασφάλειας πτήσεων στο οποίο εμπλέκεται το πυροσβεστικό προσωπικό και τα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και για την προμήθεια εναερίων μέσων.
στ. Η ανάπτυξη και έκδοση επιχειρησιακών προτύπων για την ασφαλή και επιτυχή διεξαγωγή εναέριων επιχειρήσεων αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας, εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, στις οποίες εκτός των εναέριων μέσων του Π.Σ. μετέχουν και εναέρια μέσα άλλων φορέων.
ζ. Η παρακολούθηση της διεθνούς αεροπορικής βιβλιογραφίας σε θέματα εναέριων μέσων πυροσβεστικού ενδιαφέροντος.
η. Η σύνταξη μελετών, τεχνικών εκθέσεων και εισηγήσεων για εναέρια μέσα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος.
θ. Η παρακολούθηση της πτητικής και τεχνικής λειτουργίας και πλοϊμότητας, η τήρηση αρχείου των εναέριων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και η συνεργασία με την Υ.Π.Α. για τα θέματα αυτά.
ι. Η σύνταξη εισηγήσεων για την πτητική και τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας πτήσεων.
ια. Η τήρηση των μητρώων εκπαίδευσης των χειριστών και τεχνικών του Π.Σ., η παρακολούθησή τους και η σύνταξη εισηγήσεων αναφορικά με την εξέλιξη, τη συντήρηση, την αλλαγή στο διαθέσιμο τύπο ελικοπτέρου ή αεροσκάφους ή κάθε άλλη μεταβολή στην πτητική ή τεχνική τους ικανότητα.
ιβ. Η ρύθμιση και προώθηση των πάσης φύσεως δαπανών που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία και συντήρηση των εναέριων μέσων, όπως καύσιμα, ανταλλακτικά καθώς και η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών για την έκδοση εγκριτικών και άλλων σχετικών αποφάσεων.
ιγ. Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος που αφορά τα εναέρια μέσα του Π.Σ. και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλης Διεύθυνσης.
ΤΜΗΜΑ 8ο ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
α. Η ρύθμιση των θεμάτων και ο καθορισμός των μεθόδων και των διαδικασιών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν από το πυροσβεστικό προσωπικό για τη λειτουργική και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών.
β. Η μέριμνα και η υποβολή σχετικών προτάσεων προς την ιεραρχία του Σώματος για την αναγκαία στελέχωση των πυροσβεστικών διασωστικών πλοίων, σύμφωνα με την κατηγορία και τις ιδιαιτερότητες εκάστου αυτών.
γ. Η τήρηση βιβλίου για τις ειδικότητες και τη δύναμη του προσωπικού που στελεχώνει τα πυροσβεστικά πλοία.
δ. Η ρύθμιση ειδικών θεμάτων διεξαγωγής της υπηρεσίας στα πυροσβεστικά πλοία και στους Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς.
ε. Η εισήγηση προς την αρμόδιο Τμήμα θεμάτων σχετικών με τη ναυτική εκπαίδευση των πληρωμάτων των πυροσβεστικών πλοίων.
στ. Η σύνταξη και η υποβολή προτάσεων για τον κατάλληλο και επαρκή ειδικό εξοπλισμό των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και του προσωπικού τους, καθώς και η εισήγηση για την προμήθεια πυροσβεστικών διασωστικών πλοίων σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
ζ. Η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων των πυροσβεστικών διασωστικών πλοίων και μηχανημάτων αυτών.
η. Η έκδοση οδηγιών για την ορθή χρήση, αξιοποίηση και συντήρηση των νέων και σύγχρονων υλικών και μέσων των πυροσβεστικών πλοίων.
θ. Ο έλεγχος των προϋπολογισμών που έχουν συνταχθεί από τα αρμόδια όργανα και αφορούν προμήθειες υλικών και μέσων για τα πυροσβεστικά διασωστικά πλοία.
ι. Η συγκρότηση τεχνικών επιτροπών για την διενέργεια των προγραμματισμένων γενικών επιθεωρήσεων των πυροσβεστικών διασωστικών πλοίων, με σκοπό τη συντήρηση, ασφάλεια και την αξιοπιστία αυτών κατά τομέα, ως ακολούθως:
ι1) Ναυτιλιακός
ι2) Ναυπηγικός
ι3) Ηλεκτρολογικός
ι4) Τηλεπικοινωνιακός
ι5) Ασφαλείας
ι6) Υγειονομικός έλεγχος.
ια. Η διενέργεια επιθεώρησης των παραπάνω τομέων σε συνεργασία με Αξιωματικούς του Σώματος όλων των εμπλεκομένων ειδικοτήτων και η εισήγηση, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για παροχή συνδρομής από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες ή φορείς Επιθεώρησης.
ιβ. Η μέριμνα για την επισκευή και συντήρηση των πυροσβεστικών πλοίων.
ιγ. Η εφαρμογή προγράμματος τακτικής συντήρησης μηχανών και βοηθητικών μηχανημάτων.
ιδ. Η συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο προκληθεισών ζημιών και για την αποκατάσταση αυτών στα πυροσβεστικά πλοία.
ιε. Η παρακολούθηση των εξελίξεων της νέας τεχνολογίας των πυροσβεστικών διασωστικών πλοίων και μηχανημάτων αυτών.
ιστ. Η παρακολούθηση και η αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών στον τομέα μηχανών και βοηθητικών μηχανημάτων των πυροσβεστικών πλοίων και του λοιπού ειδικού ναυτιλιακού εξοπλισμού των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών.
3. Προϊστάμενοι των ανωτέρω 3ου, 4ου και 5ου Τμήματος ορίζονται Αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Κλάδου Πληροφορικής ή Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων Διπλωματούχοι Μηχανικοί H/Y και Πληροφορικής.
4. Προϊστάμενος του ανωτέρω 2ου Τμήματος ορίζεται Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός.
5. Προϊστάμενοι των ανωτέρω 1ου και 6ου Τμήματος ορίζονται Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Τεχνικών.
6. Προϊστάμενοι των ανωτέρω 7ου και 8ου Τμήματος ορίζονται Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων Διπλωματούχοι Αεροναυπηγοί/Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Κλάδου Πλοηγών Κυβερνητών ή Μηχανικών.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 12:55 | Κων/νος Τσακίρογλου

  Το νομοσχέδιο φαίνεται να έχει σαν μόνο στόχο την συρρίκνωση της διοικητικής πυραμίδας χωρίς να εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των φορέων που επηρεάζει. Δημιουργώντας μια επιτελική οντότητα σε επίπεδο υπουργείου και μειώνοντας διευθύνσεις σε επίπεδο αρχηγείων δεν πετυχαίνουμε καλύτερη διοίκηση αλλά μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στο διοικητικό σχήμα. Αυξάνεται η γραφειοκρατία και δυσκολεύει πολύ η εφαρμογή διοικητικών αποφάσεων καθώς αποκόπτεται η επαφή των διοικούντων από την επιχειρησιακή ανάγκη. Στόχος είναι η εξυπηρέτηση του πολιτών, πρώτα από όλα σε περίπτωση ανάγκης, έπειτα για την διοικητική εξυπηρέτηση τους καθώς και των υπαλλήλων και τέλος η λειτουργία των φορέων οικονομοτεχνικά. Οι αρμοδιότητες από κάποιες διευθύνσεις πρέπει να ανέβουν σε ανώτερο διοικητικό επίπεδο και κάποια τμήματα πρέπει να συγχωνευτούν χωρίς να καταργηθούν τα αντικείμενά τους. Δεν χρειαζόμαστε πολλά τμήματα για να λέμε ότι δεν είναι αρμοδιότητα μας είναι του διπλανού τμήματος αλλά περισσότερα άτομα για να κάνουν όλες τις δουλείες της διεύθυνσης τους. Εννοείτε ότι οι προϊστάμενοι των τμημάτων πρέπει να προέρχονται από άτομα που έχουν υπηρετήσει επιτυχημένα στα συγκεκριμένα τμήματα ή έχουν αποδεδειγμένα τις γνώσεις να τα υποστηρίξουν . Το ίδιο ισχύει και για τους διευθυντές που αν όμως πρέπει να προΐστανται σε μια διεύθυνση που περιλαμβάνει ετερόκλητα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι λίγα αλλιώς χρειάζεται ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης .

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 12:27 | Γιώργος

  Θα πρέπει το σχέδιο νόμου να κινηθεί προς την αναβάθμιση της Δ/νσης Πλωτών Μέσων, και όχι να την υποβαθμίσει. Το Π.Σ. κάνοντας τις κατάλληλες κινήσεις και εκμεταλλευόμενο τον ήδη υπάρχοντα στόλο Πυροσβεστικών Πλοιαρίων, έχει την τεράστια ευκαιρία λόγω της ανάπτυξης της Ναυτιλίας, όχι μόνο να μην επιβαρύνεται από τη λειτουργία της συγκεκριμένης Δ/νσης, αλλά να εξοικονομεί και επιπλέον πόρους. Είναι εξάλλου πάγια τακτική στα λιμάνια παγκοσμίως να εισπράττεται ειδικό τέλος πυρασφάλειας υπέρ του αντίστοιχου Π.Σ., ενσωματωμένο στα τέλη ελλιμενισμού όλων των ειδών των πλοίων.
  Εάν λοιπόν στόχος είναι η αναβάθμιση και η ανάπτυξη, πρέπει να δοθεί βάρος στην εξειδίκευση του κλάδου, διατηρώντας τη Δ/νση και όχι στην υποβάθμισή του, μέσω της ένταξης σε μια ανομοιόμορφα δομημένη Υπερδιεύθυνση, που δεν έχει καν μάχιμο χαρακτήρα.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 23:31 | Δημήτρης Ζ.

  Πιστέυω πως η συγκέντρωση τόσο πολλών και ανομοιογενών διευθύνσεων σε μία, μόνο προβλήματα, δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις δημιουργεί.
  Πώς ειναι δυνατόν όταν μιλάμε για εξειδίκευση, να τσουβαλιαζουμε όλες αυτές τις διευθύνσεις σε μία; Πώς ειναι δυνατόν οταν μιλάμε για γρήγορη και ορθολογική λήψη αποφάσεων να σπάμε την άμμεση σύνδεση των διευθύνεων με το αρχηγείο και να τις υποβιβάζουμε σε τμήματα;
  Αντί τις κρίσιμες εποχές που διανύουμε, να διευρύνουμε και να ενδυναμώσουμε διευθύνσεις όπως αυτές των πλωτών ή των εναέριων μέσων, οι οποίες ειναι μάχιμες υπηρεσίες με μεγάλη εξειδίκευση και αντίστοιχα μεγάλες απαιτήσεις, τις υποβιβάζουμε σε τμήματα μιάς υπερδιέυθυνσης! Πώς θέτουμε κάτω απο την ίδια διεύθυνση ανόμοια επιτελικά και επιχειρησιακά τμήματα;
  Νομίζω ότι αν θέλουμε να αναδιαρθρώσουμε το Π.Σ. δεν θα πρέπει να αναλωθούμε σε τύπωση νέων οργανογραμάτων και ταμπελών για τις πόρτες των γραφείων. Θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σώματος εκσυγχρονίζοντας την εκπαίδευση του πρωσωπικού και τυποποιώντας ανα ειδικότητα τις διαδικασίες.
  Ευχαριστώ και ελπίζω να είναι χρήσιμο το λιθαράκι μου.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 21:16 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Στο Άρθρο 43 στις αρμοδιότητες του 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, μετά το στοιχείο (η.) να προστεθεί στοιχείο (θ.), το οποίο θα λέει: «η. Η μέριμνα για την σύνταξη μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Σταθμοί και Κλιμάκια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας» και να γίνει ο ανάλογος αναγραμματισμός των υπολοίπων στοιχείων.
  Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου έχουν καταστραφεί Πυροσβεστικοί Σταθμοί στο εξωτερικό, εξαιτίας πυρκαγιών! Και δυστυχώς πάρα πολλά πυροσβεστικά καταστήματα στερούνται στις μέρες μας στοιχειωδών μέσων και μέτρων πυροπροστασίας. Είναι τουλάχιστον προκλητικό απέναντι στην κοινωνία και τον απλό πολίτη, να απαιτούμε ως Υπηρεσία την πυρασφάλεια της επιχείρησής του, χωρίς πρώτα να είμαστε εμείς εντάξει…

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 11:25 | BΑΣΙΛΗΣ ΓΡΑΨΑΣ

  Οι επικοινωνίες στο Π.Σ και γενικά η μετάδοση της πληροφορίας παίζει το σημαντικότερο ρολό στην επιτυχή έκβαση κάθε επιχειρησιακού έργου. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη καθώς επίσης και τις δυνατότητες που παρέχει η ανάπτυξη της τεχνολογίας θεωρώ ότι:
  Ο κλάδος ειδικών καθηκόντων Πληροφορικής επιβάλλεται να γίνει κλάδος ειδικών καθηκόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών λόγω της συνάφειας του αντικειμένου και της απαραίτητης συνεργασίας μεταξύ τους. Οι υπάλληλοι των Επικοινωνιών να γίνουν ειδικών καθηκόντων και να ενταχθούν στον κλάδο ειδικών καθηκόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών όπως και οι υπάλληλοι της Πληροφορικής, ώστε να διασφαλίζεται η εξειδίκευση που επιβάλλει η φύση του έργου τους. Ως τμηματάρχες στα τμήματα Επικοινωνιών να ορίζονται Αξιωματικοί από το συγκεκριμένο κλάδο.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 10:32 | ΚΩΣΤΑΣ Γ.

  Οι επικοινωνίες στο Π.Σ και γενικά η μετάδοση της πληροφορίας παίζει το σημαντικότερο ρολό στην επιτυχή έκβαση κάθε επιχειρησιακού έργου. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη καθώς επίσης και τις δυνατότητες που παρέχει η ανάπτυξη της τεχνολογίας θεωρώ ότι:
  Ο κλάδος ειδικών καθηκόντων Πληροφορικής επιβάλλεται να γίνει κλάδος ειδικών καθηκόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών λόγω της συνάφειας του αντικειμένου και της απαραίτητης συνεργασίας μεταξύ τους. Οι υπάλληλοι των Επικοινωνιών να γίνουν ειδικών καθηκόντων και να ενταχθούν στον κλάδο ειδικών καθηκόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών όπως και οι υπάλληλοι της Πληροφορικής, ώστε να διασφαλίζεται η εξειδίκευση που επιβάλλει η φύση του έργου τους. Ως τμηματάρχες στα τμήματα Επικοινωνιών να ορίζονται Αξιωματικοί από το συγκεκριμένο κλάδο.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 10:02 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

  Η προτεινόμενη κατάργηση της Δ/σης Πληροφορικής & Επικοινωνιών και η ενσωμάτωση με την ταυτόχρονη συρρίκνωση των Τμημάτων της στην νέα υπέρ-Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης, σίγουρα δε συνιστά εξέλιξη. Είναι απορίας άξιο πώς θα ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αλλά και οι αρμοδιότητες που δίνει ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Ν.3979/2011) στις καθ’ ύλη αρμόδιες Διευθύνσεις Πληροφορικής των Σωμάτων Ασφαλείας. Μόνο με μια αναβαθμισμένη Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, το Π.Σ. θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες στον τομέα αυτό, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί διοικητικά και επιχειρησιακά ενόψει και της εξέλιξης δυο μεγάλων έργων του ΕΣΠΑ με αντικείμενο τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που αφορούν άμεσα το Πυροσβεστικό Σώμα.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 00:50 | ΣΤΟΪΚΟΣ Μ

  Θεωρώ άστοχη την απόφαση κατάργησης της Διεύθυνσης Πλωτών Μέσων και τον υποβιβασμό της σε Τμήμα Πλωτών Μέσων το οποίο θα υπαχθεί στην Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης ΑΠΣ γιατί: καταρχήν πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι η Διεύθυνση Πλωτών Μέσων είναι μια οντότητα καθαρά μάχιμη, η οποία ενεργοποιείται σε κάθε περίπτωση που απαιτείται συνδρομή βοήθειας σε ανθρώπους η πλοία που βρίσκονται στην θάλασσα και κινδυνεύουν, σε θαλάσσιες εγκαταστάσεις (εξέδρες πετρελαίων η φυσικού αερίου) που κινδυνεύουν, σε πλοία που φορτοεκφορτώνουν επικίνδυνα φορτία παρέχοντας τα πρόσθετη ασφάλεια, σε κρουαζιερόπλοια που αποβιβάζουν η επιβιβάζουν επιβάτες παρέχοντας την σιγουριά της πρόσθετης ασφάλειας, σε σκάφη αναψυχής που βρίσκονται μέσα σε μαρίνες η στην ανοιχτή θάλασσα και κινδυνεύουν.Ελλάδα, χώρα κατεξοχήν ναυτική. Η οποία στηρίζεται στον τουρισμό και προσπαθεί απεγνωσμένα να προσελκύσει την διεθνή κρουαζιέρα. Πως όμως; Υποβιβάζοντας τον στρατηγικό τομέα της Διεύθυνσης Πλωτών Μέσων, η οποία ήδη διαθέτει έναν μικρό στόλο υπερσύγχρονων πλοιαρίων που επανδρώνονται από άρτια καταρτισμένα στελέχη τα οποία επιφορτίζονται με την ευθύνη της θαλάσσιας πυρόσβεσης και διάσωσης στους μεγαλύτερους λιμένες της χώρας, σε τμήμα μιας τερατώδους διεύθυνσης, η οποία στην ουσία δεν έχει καμιά σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο της θαλάσσιας πυρόσβεσης και διάσωσης; Αντιθέτως η διεύθυνση αυτή πρέπει να διευρυνθεί και σε άλλα λιμάνια τα οποία έχουν βασικό ρόλο στην διεθνή κρουαζιέρα και όχι μόνο. Η Διεύθυνση Πλωτών Μέσων μπορεί να εξασφαλίσει και αυτά ακόμη τα έξοδά της. Αν υπάρξει απόφαση τέτοια ώστε να επιτρέπει την είσπραξη ενός μικρού τέλους μέσα από τα τιμολόγια των λιμενικών τελών (λιμανιάτικα) για πυροσβεστική προστασία, όπως εξάλλου γίνεται σε λιμένες του εξωτερικού. Η διεύθυνση πρέπει να αναβαθμιστεί και να υπαχθεί απευθείας στον υπαρχηγό επιχειρήσεων ΠΣ και στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας της χώρας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 23:36 | Γιώργος Τ.

  Κατά την άποψη μου η λειτουργία της Διεύθυνσης πλωτών μέσων μέχρι σήμερα αποτελούσε τον σύνδεσμο που ένωνε τους λιμενικούς Πυροσβεστικούς σταθμούς απευθείας με το Α.Π.Σ. Η αυτόνομη λειτουργία της μπορεί να έχριζε περεταίρω βελτίωσης, όμως προσέφερε κάτι σημαντικό, αμεσότητα στην επαφή με το αρχηγείο και ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων.
  Εάν η διεύθυνση πλωτών μέσων καταργηθεί και υποβιβαστεί σε τμήμα της διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης (Διεύθυνση VI) όπως προβλέπεται στο υπό εξέταση σχέδιο θα χαθεί αυτή η αμεσότητα και αυτό συνεπάγεται καθυστερήσεις στην λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι οι Λιμενικοί πυροσβεστικοί σταθμοί αποτελούν μάχιμες μονάδες και όχι υποστηρικτικά τμήματα. Λειτουργούν όλο το 24ωρο και διαθέτουν πανάκριβο εξοπλισμό που απαιτεί για τον χειρισμό του, εξειδικευμένο προσωπικό ευελιξία και ταχύτητα στην υποστήριξή τους.
  Τρία από τα σκάφη του στόλου είναι ηλικίας έως δύο χρόνων. Βρίσκονται ακόμη κάτω από την κάλυψη της εγγύησης από το ναυπηγείο που τα κατασκεύασε. Ως νεότευκτα παρουσιάζουν κάποια προβλήματα τεχνικής φύσης στα οποία οι ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση τους θα πρέπει να γίνονται άμεσα χωρίς την παραμικρή χρονοτριβή. Δεν μπορεί μία έγκριση δαπάνης ή η απόφαση για την αντιμετώπιση μιας βλάβης να καθυστερεί περιφερόμενη από γραφείο σε γραφείο και από τμήμα σε τμήμα.
  Η σχεδιαζόμενη υποβάθμιση της διεύθυνσης πλωτών μέσων σε τμήμα θα υποβαθμίσει στο σύνολο της την λειτουργία όλων των λιμενικών πυροσβεστικών σταθμών και εν τέλει θα προκαλέσει ζημία παρά όφελος από την εξοικονόμηση που προσδοκάται.
  Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να διατυπώσω την άποψη μου.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 19:11 | Γιώργος

  1. θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο τι ειδικότητας θα είναι ο προϊστάμενος του κάθε ενός τμήματος ξεχωριστά, χωρίς φωτογραφικές περιγραφές βέβαια.
  2. Σε μια τόσο δαιδαλώδη έως τερατόμορφη διεύθυνση, τι γνώσεις και ειδικότητες πρέπει να έχει ένας Διευθυντής για να μπορεί να εξασφαλίσει την ομαλή και θετική λειτουργία της Διεύθυνσης αυτής???

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 19:20 | Δημητρης Σ

  ΑΡΘΡΟ 43,

  Μια χώρα όπως η Ελλάδα με 100αδες κατοικούμενα νησιά, ακτοπλοϊκά πλοία, κρουαζιερόπλοια και μικρά σκάφοι αναψυχής (κατά τους θερινούς μήνες), όπου μεταφέρονται εκατομμύρια επιβάτες, οχήματα, φορτία κλπ θα πρέπει να έχει έναν κλάδο πυρασφαλείας-πυροπροστασίας-πυρόσβεσης καθώς κ έρευνας κ διάσωσης για συμβάντα ναυτικών πυρκαγιών καθώς και ναυτικών ατυχημάτων εντος κ εκτός λιμένων. Ο κλάδος αυτός πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένος πλήρως εξοπλισμένος κ σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
  Πιστεύω ότι η διεύθυνση πλωτών μέσων του ΠΣ όχι μόνο δεν πρέπει να υποβαθμιστεί σε τμήμα μιας διεύθυνσης τεχνικής υποστήριξης αλλά ν παραμείνει ανεξάρτητη διεύθυνση κ να αναβαθμιστεί περεταίρω για τους εξής λόγους.

  – Οι λιμενικοί ΠΣ είναι μάχιμοι σταθμοί με μάχιμο προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο σε θέματα πυρόσβεσης, έρευνας-διάσωσης στην θάλασσα κ δεν έχει καμία σχέση με τις αρμοδιότητες και την λειτουργείς μιας γραφειοκρατικής διεύθυνσης τεχνικής υποστήριξης.
  – Πρόσφατα οι λιμενικοί ΠΣ αναβάθμισαν την υπηρεσιακή τους ικανότητα με 3 υπερσύχρονα ΠΠ (πυροσβεστικά πλοιάρια) αξίας 15 εκ ευρο. Προσφέροντας στα λιμάνια κ τις μαρίνες της χώρας πολύ μεγάλη ασφάλεια. Έτσι η Ελλάδα θα μπορεί να προσελκύσει περεταίρω θαλάσσιο τουρισμό μέσω τον κρουαζιερόπλοιων κ των σκαφών αναψυχής.
  – Θα μπορεί το κράτος μέσω των οργανισμών λιμένων (ΟΛΠ, ΟΛΘ κλπ) να χρεώνει με μια μικρή χρέωση (λιμανιατικα , Port Feess)όλα τα εμπορικά πλοία που φορτοεκφορτώνουν σε λιμάνια τα οποία υπάρχουν λιμενικοί ΠΣ για την πυρασφάλεια που προσφέρουν. Μ΄αυτό τον τρόπο θα μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα των ΠΠ που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Πυροσβεστικού Σώματος.
  – Οι φωτιές και γενικά τα συμβάντα σε εμπορικά πλοία κ λιμενικές εγκαταστάσεις λόγο των ειδικών συνθηκών (καιρικές συνθήκες, μέσα στην θάλασσα κλπ) της ιδιομορφίας των φορτίων (άνθρωποι, υγρά καύσιμα κλπ) θα πρέπει να έχει πάντα σε ετοιμότητα άρτια εκπαιδευμένο κ με ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό. Η υποβάθμιση της διεύθυνσης πλωτών μέσων σε τμήμα υποβαθμίζει τις υπηρεσίες κ την ετοιμότητα των λιμενικών ΠΣ.
  – Η συνύπαρξη τόσο πολλών τμημάτων ( με ξένο αντικείμενων μεταξύ τους ) από μια διεύθυνση θα προκαλέσει προβλήματα στην λειτουργία των λιμενικών ΠΣ κ των σκαφών.
  – Δεν μπορεί να υπάρξει σύγχρονο ΠΣ όπου θα προσφέρει τις υπηρεσίες του κα θα ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προκλήσεις του μέλλοντος με υποβαθμισμένους κλάδους κ ειδικότητες.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 15:21 | Γιάννης

  Η υποβάθμιση της Διεύθυνσης Πληροφορικής καθίσταται αδιανόητη, καθώς η ενσωμάτωση και η χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος είναι απολύτως απαραίτητη. Η χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων από μια αναβαθμισμένη Διεύθυνση Πληροφορικής θα έχει περισσότερα οφέλη τόσο σε κόστος όσο και σε ποιότητα υπηρεσιών, από ότι η συνένωση άσχετων διευθύνσεων μεταξύ τους.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 13:34 | Απόστολος

  Εν έτει 2013, την εποχή της τεχνολογίας , της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να καταργείται η Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Αρχηγείου Π.Σ.
  Είναι απαραίτητο όχι μόνο να υπάρχει ως ξεχωριστή Διεύθυνση αλλά θα πρέπει και να ενισχυθεί καθότι είναι αρμόδια για την εφαρμογή του Νόμου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , την αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών. Είναι γνωστό ότι μόνο με εργαλεία πληροφορικής μπορεί να γίνει πραγματική αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε διοικητικό επίπεδο επιτυγχάνοντας παράλληλα και εξοικονόμηση πόρων.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 12:06 | Παναγιώτης Αναστόπουλος

  Η νέα εποχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία αποτελεί πλέον τον βασικότερο στρατηγικό κυβερνητικό στόχο, συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της αναδιοργάνωσης του ελληνικού κράτους για την βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητάς του. Όπως διαφαίνεται και στον σχετικό Ν. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ν 3979/2011), η υλοποίηση των στόχων, επαφίεται στις Διευθύνσεις Πληροφορικής κατά κύριο λόγο και για το λόγο αυτό μετασχηματίζονται σε Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε επίπεδο Υπουργείου, όχι μόνο για την τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων αλλά και την αναδιαμόρφωση του οργανωτικού πλαισίου και την απλούστευση των διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών που επιτρέπουν οι νέες τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ). Συνεπώς επιβάλλεται η αναβάθμιση του ρόλου της Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ως αρμόδια διοικητική οντότητα με την βαρύνουσα γνώση και εμπειρία στις επερχόμενες αλλαγές. Η μετατροπή της σε Τμήματα θα υποβαθμίσει το διοικητικό της κύρος και θα δυσχεράνει την υλοποίηση των στόχων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 14:21 | Αλέξανδρος Μαλούνης

  Το άθροισμα των επιμέρους διευθύνσεων σε μία τέτοιου τύπου Υπερ-διεύθυνση είναι ετερογενές χωρίς εστιασμένο αντικειμενοστραφή προσδιορισμό.

  Πρέπει να προβλεφθούν στο παρόν νομοθετικό κείμενο και στα πλαίσια μίας τέτοιας διεύθυνσης οι υποχρεώσεις του Π.Σ. έναντι του Ν. 3882/2010 μέσα σε αρμόδιο τμήμα.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 10:11 | Spiros

  1. Στις αρμοδιότητες του τμήματος 1 στο εδάφιο «η» μετά τη φράση ναυτικών ατυχημάτων να προστεθεί και «καθώς και αυτών σε λίμνες και ποτάμια»

  2. Στις αρμοδιότητες του τμήματος 8 να προστεθεί όπου αναφέρεται «πλωτά μέσα» και αυτά των λιμνών-ποταμών

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 00:50 | Γιώργος

  Οι αρμοδιότητες του 7ου Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης καλύπτονται απο τις αρμοδιότητες της ΥΕΜΠΣ,και γιαυτό δεν απαιτείτε η ύπαρξη Τμήματος με αρμοδιότητες παρόμιες με αυτές ανεξάρτητης υπηρεσίας.

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 10:40 | Γιώργος

  Θα ήθελα να ρωτήσω ποια θα πρέπει να είναι τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης. Για να συντονίσει τη Διεύθυνση του θα πρέπει να έχει όχι μόνο άποψη, αλλά και σπουδές μηχανολογίας, αρχιτεκτονικής, πληροφορικής, τεχνικές γνώσεις για εναέρια και πλωτά μέσα. Χωρίς να κατέχει όλες τις ειδικές επιστημονικές γνώσεις που απαιτούνται πως θα μπορεί να υπογράφει έγγραφα και να ενημερώνει τους ανωτέρους του για τις εργασίες των τμημάτων στα οποία θα ηγείται;
  Αν διαθέτουμε πανελλαδικά δυο- τρία άτομα που να συγκεντρώνει ο καθένας όλες τις παραπάνω γνώσεις πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για τίποτα ως έθνος. Επειδή όμως δεν είναι δυνατόν ένα άτομο να συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω προσόντα έχω την άποψη ότι καλό θα ήταν η αναδιοργάνωση του Π.Σ να γίνει με κριτήριο όχι μόνο τη μείωση του μισθολογικού κόστους λόγω κατάργησης θέσεων, αλλά βασικά να εκμορντενιστεί η λειτουργία του και να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η γραφειοκρατία . Αντί λοιπόν να αναμίξουμε τόσες διαφορετικές ειδικότητες μέσα σε μια Διεύθυνση είναι καλύτερα να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι και αρμοδιότητες.

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 14:35 | Μπάμπης

  Στην ψηφιακή εποχή όπου κάθε πτυχή της εργασίας μας (σε όλες τις Διευθύνσεις του Σώματος) μπορεί να υποστηριχθεί σε υπολογιστικό περιβάλλον και ενώ ήδη αναπτύσσονται πληροφοριακά συστήματα σε όλο το Δημόσιο Τομέα,καθιστώντας τα απαραίτητα για την καθημερινή χρήση & αναντικατάστατα από παλαιότερες μεθόδους, παρατηρείται η κατάργηση της Διεύθυνσης Πληροφορικής(!), η υποβάθμιση της κάτω από την επίβλεψη μιας Διεύθυνσης με όχι συναφές αντικείμενο (γεγονός που δεν συνάδει με αντίστοιχη εξέλιξη του Δημόσιου Τομέα),και η συρρίκνωση της σε τμήματα αντί της περαιτέρω ανάπτυξης της και υποστήριξης της.
  Η εξέλιξη είναι από την άλλη κατεύθυνση.

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 14:15 | Παναγιώτης

  Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχουν τα παραπάνω τμήματα και ενοποιήθηκαν στην ίδια Διεύθυνση.
  Γνωρίζει κανείς πόσα τμήματα και πόσες θέσεις απαιτεί η μηχανογράφηση μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού (τμήμα helpdesk, τμήμα προγραμματισμού, τμήμα τεχνικής υποστήριξης, administrator συστήματος κτλ κτλ)???
  Μια σύγκριση με τις δομές της αστυνομίας ή του ΓΕΕΘΑ δείχνει ότι ο σχεδιασμός βασίζεται μόνο στην περικοπή των διευθυντών που θα απαιτούνταν για περισσότερες διευθύνσεις.